Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae gwasanaeth cynghori arbenigol Cyngor Caerdydd i gyn-filwyr wedi helpu i hawlio dros £¾ miliwn mewn budd-daliadau a grantiau ar gyfer cwsmeriaid hyd yn hyn eleni.
Image
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths, wedi rhoi £21 miliwn i Gyngor Caerdydd fel y gall weithredu cyfres o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer. Mae’r Gweinidog bellach wedi cymeradwyo cynigion diwygiedig y Cyngor ar gyfer aer glân.
Image
Heddiw, ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020, lansiodd Cyngor Caerdydd y rhaglen Cynllun Teithio Llesol Ysgolion yn swyddogol.
Image
1) Cwestiwn: Pam mae Cyngor Caerdydd yn ystyried codi tâl ar ddefnyddwyr ffordd?
Image
Caerdydd yw un o ddinasoedd pennaf gwledydd Prydain ar gyfer ailgylchu gyda chyfraddau’n uwch na 59%* ond mae dal gwaith i ni ei wneud i fwrw targed Llywodraeth Cymru eleni, sef 64%.
Image
Ar ôl y Nadolig, rydyn ni i gyd yn cael batris wedi'u defnyddio o deganau plant, teclynnau newydd ac – os ydych chi wedi gwylio gormod o raglenni teledu - y teclyn rheoli o bell. Cofiwch na allwch roi batris yn eich bag ailgylchu na gyda'ch gwastraff cyf
Image
Ddoe, llwyddwyd i dynnu 2424 o gapsiwlau o ocsid nitraidd oddi ar strydoedd Caerdydd yn sgil gorchymyn fforffediad llwyddiannus a gyflwynwyd gan Lys Ynadon Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd aelodau'r cyhoedd i gael dweud eu dweud ar gynigion i newid dalgylchoedd rhai o'r ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg ar gyfer y flwyddyn ysgol yn 2021/22.
Image
Cafodd argymhelliad i ddatblygu cynigion diwygiedig ar gyfer cynnig llefydd addysg yn Adamsdown a Sblot, yn cynnwys y cynlluniau i beidio â bwrw ymlaen â chau Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban yn Nhremorfa, ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
Image
Mae ysgolion cynradd ffederasiwn Coryton yn yr Eglwys Newydd ac Ysgol Gynradd Tongwynlais wedi lansio siop cyfnewid gwisgoedd ysgol yr wythnos hon i helpu teuluoedd i arbed arian ar gostau gwisgoedd ysgol a lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm y Principality ddydd Sadwrn 1 Chwefror.
Image
1) Pam mae'r cynllun yn cael ei weithredu?
Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn cwrdd Ddydd Iau 23 Ionawr 2020 er mwyn ystyried cynigion gan Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg i adleoli ac i ehangu'r ysgol, ar safle newydd ar ddatblygiad newydd St Edeyrn.
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell bwrw ymlaen â chynigion i sefydlu ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd yn cael ei ystyried gan Gabinet yr awdurdod lleol pan fydd yn cwrdd ddydd Iau 23 Ionawr 2020.
Image
Bydd trigolion Caerdydd yn cael cymorth ychwanegol i ailgylchu'n iawn dan gynllun newydd a fydd yn rhoi gwybod iddynt pan fyddant yn cyflwyno gwastraff halogedig sy’n anaddas i'w ailgylchu.
Image
Caiff gweledigaeth newydd ar gyfer darparu gofal yn y cartref i oedolion a phlant yng Nghaerdydd ei hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.