Diweddaraf Datganiadau

Image
Yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid, mae Llywodraeth Cymru yn darparu £500,000 i Gyngor Caerdydd i wella’r seilwaith sy’n cludo band eang ffibr optig o amgylch y ddinas
Image
25/08/20 – Cynydd yn nifer yr achosion Covid-19 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg
Image
Gyda mwy o bobl yn dewis beicio yng Nghaerdydd, mae'r Cyngor yn cynnal adolygiad ar barcio beiciau yng nghanol y ddinas, i fanteisio ar y ddarpariaeth bresennol yn ogystal â nodi lleoliadau newydd i bobl gloi eu beic yn ddiogel.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Croeso i'r diweddariad diwethaf gan Gyngor Caerdydd yr wythnos hon, gan gynnwys: atgoffa trigolion ac ymwelwyr i gadw pellter cymdeithasol y penwythnos hwn, newyddion am brotest arfae
Image
"Mae'r Cyngor wedi cael gwybod y gallai fod nifer o brotestiadau Gwrthryfel Difodiant gael eu cynnal yng Nghaerdydd o heddiw, Awst 28, hyd at Ddydd Sadwrn, Medi 5. Ni all yr awdurdodau atal pobl rhag protestio, gan fod ganddynt yr hawl gyfreithiol i brot
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn argymell yn gryf bod holl staff a disgyblion ysgolion uwchradd y brif ffrwd yn gwisgo gorchuddion wyneb wrth symud trwy goridorau a mannau cymunedol megis lifftiau, grisiau a thoiledau ac mewn sefyllfaoedd lle na ellir cadw pellter
Image
Oherwydd Covid-19, mae Salsa Buena wedi rhoi’r gorau i’w ddosbarthiadau dawns arferol ar hyn o bryd ac wedi troi at ddawnsio yn yr awyr agored yng nghyrtiau awyr agored dros dro Parc Bute ger ystafelloedd newid y Gored Ddu.
Image
26/08/20 - Dal yma i helpu
Mae Cyngor Caerdydd yn atgoffa trigolion bod gwasanaethau i helpu a chefnogi aelwydydd sydd eu hangen yn dal i fod ar waith yn y ddinas.
Image
Croeso i’r ddiweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: Y newyddion diweddaraf bod cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, galw ar y cyhoedd ddweud eu barn am barcio beiciau yng nghanol y ddinas a’r newyddion
Image
Mae Gofal Maeth Caerdydd yn noddi Wythnos Fawr Ar-lein Pride Cymru 2020 (24-30 Awst) gyda'r digwyddiad eleni yn canolbwyntio ar y thema 'Eich Balchder'.
Image
Bu cynnydd yn y dyddiau diwethaf yn nifer gyfartalog yr achosion positif o COVID-19 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, gyda chynnydd amlwg yng Nghaerdydd ei hun.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (24 Awst)
Image
Croeso i ddiweddariad diwethaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd pedwar man chwarae i blant arall yng Nghaerdydd yn ailagor am 12pm ddydd Sadwrn 22 Awst, gan ddod â'r cyfanswm sydd bellach ar agor i 104; Cafodd disgyblion Blwyddyn 11...
Image
Bydd pedair ardal chwarae i blant ychwanegol yng Nghaerdydd yn ailagor o 12pm ddydd Sadwrn 22 Awst, sy'n golygu bod 104 o ardaloedd chwarae bellach ar agor eto.
Image
Mae disgyblion Blwyddyn 11 ar draws Caerdydd wedi cael eu canlyniadau TGAU heddiw, a chafodd llawer ohonynt eu cyflwyno dros y we oherwydd COVID-19.
Image
Mae mam ddiolchgar i ddyn o Gaerdydd fu’n cysgu ar strydoedd y ddinas wedi anfon neges bwerus o ddiolch i'r tîm a helpodd ei mab i sicrhau newid go iawn yn ei fywyd.