Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Gwarchodfa Natur Fferm y Fforest yn gartref i las y dorlan, crëyr glas, gweision y neidr, mursennod, clychau'r gog, garlleg gwyllt, coetir hynafol, a nawr, enillwyr 'Tîm y Flwyddyn' Green Flag Parks UK 2023.
Image
Mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd (PNL) yn annog pobl leol, grwpiau cymunedol a busnesau i helpu i ddatblygu Cynllun Gweithredu ar Natur Leol a fydd yn adnabod yr hyn sydd angen ei wneud i adfer a gwella natur yn y ddinas.
Image
Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I’r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy’n bwydo ar gig a gwaed?
Image
Heddiw, gall Cyngor Caerdydd gyhoeddi'n falch fod y ddinas wedi'i datgan yn swyddogol yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF - y gyntaf o'r fath yn y DU.
Image
Mae disgwyl i 30,000 yn fwy o goed gael eu plannu yng nghoedwig drefol Caerdydd dros y 6 mis nesaf wrth i wirfoddolwyr ymuno â digwyddiadau plannu coed cymunedol sy'n cael eu cynnal ledled y ddinas.
Image
Mae rhai o'r meddyliau ifanc disgleiriaf yng Nghaerdydd wedi mynd ati i ddatblygu atebion i'r her o greu Cyngor carbon niwtral.
Image
Mae rhywogaeth brin o chwilen sy’n wedi ei chanfod yn byw ychydig filltiroedd oddi ar arfordir Caerdydd, ar yr anghysbell Ynys Echni, ac mae gwyddonwyr yn credu mai dyma o bosib gadarnle olaf y rhywogaeth yn y DU.
Image
❗ Gwybodaeth bwysig am newidiadau i gasgliadau bagiau ailgylchu gwyrdd oherwydd y streic
Image
Mae ymwelwyr â Chastell Caerdydd wedi bod yn edmygu'r dyluniad blodau diweddaraf sy'n cwmpasu'r tir y tu allan i dirnod poblogaidd y ddinas.
Image
Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.
Image
Mae ailagor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien wedi cael ei groesawu gan Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
Image
Mae cronfa £300,000 i gefnogi taith Caerdydd tuag at fod yn garbon niwtral a helpu i ymgorffori ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ymhellach mewn penderfyniadau a wneir gan Gyngor Caerdydd, wedi'i chyhoeddi.
Image
Mae'r chwilio wedi dechrau am yr ymgeiswyr nesaf i ymuno â'r nifer gynyddol o arddwyr sy'n gweithio yn rhai o barciau mwyaf mawreddog a phoblogaidd Caerdydd sydd wedi graddio o hyfforddeiaethau.
Image
Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yn cymryd agwedd ysgol gyfan tuag at gynaliadwyedd a lleihau gwastraff, drwy agor siop prom mewn ymgais i fynd i'r afael â diwylliant taflu.
Image
Mae Partneriaeth Natur Leol sydd wedi plannu miloedd o fylbiau da i wenyn, wedi gosod ‘waliau byw’ gwyrdd mewn ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac sy’n helpu cymunedau Caerdydd i gymryd camau ymarferol i gefnogi bioamrywiaeth, wedi sicrhau £1.3 miliwn