Datganiadau Diweddaraf

Image
Yn galw ar bob crëwr cynnwys ifanc yng Nghaerdydd! Mae tîm digidol Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi cyfle unigryw i bobl ifanc 11-17 oed gymryd rhan mewn gwersyll haf digidol am yr ail flwyddyn yn olynol.
Image
Mae Addewid Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol Sefydliad Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yn wythfed Gwobrau Symudedd Cymdeithasol blynyddol y DU (SOMOs).
Image
Fis Tachwedd diwethaf, cyhoeddwyd Caerdydd yn swyddogol yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF -y cyntaf o'i math yn y Deyrnas Unedig.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn wynebu diffyg o bron i £50m yn y gyllideb yn 2025/26.
Image
Mae artist ifanc o Ysgol y Wern yn Llanisien, wedi ennill cystadleuaeth gelf ledled Cymru, gan ddod â balchder i'r ysgol a'i chymuned.
Image
Mae Estyn, yr Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, wedi canfod bod Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yn gymuned ddysgu ffyniannus lle mae disgyblion yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi.
Image
Mae Estyn, arolygiaeth addysg Cymru, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd yr Holl Saint yr Eglwys yng Nghymru yn Llanedern yn ddiweddar ac mae ei hadroddiad yn cydnabod awyrgylch meithringar ac arweinyddiaeth effeithiol yr ysgol.
Image
Yn ystod ymweliad diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, mae Ysgol Gynradd Lakeside wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd dysgu diogel, hapus a meithringar.
Image
Mae Ysgol Gynradd Pentyrch wedi dathlu cwblhau gwaith adeiladu a oedd yn cynnwys ehangu adeilad presennol yr ysgol ac agor ei darpariaeth feithrin gyntaf erioed.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad gwobrwyo a dathlu i gydnabod y cyflawniadau a wnaed drwy raglen profiad gwaith ‘Gwobr Beth Nesaf?', sy'n ceisio ailgyflwyno profiad gwaith i ddisgyblion mewn chweched dosbarth ledled Caerdydd.
Image
Yn ystod ymweliad diweddar ag Ysgol Gynradd Llys-faen, mae Estyn wedi canmol yr ysgol am ei safonau eithriadol, ei harweinyddiaeth ragorol a'i hamgylchedd meithringar sy'n cefnogi pob disgybl i gyflawni lefelau uchel o lwyddiant.
Image
Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol y Cyngor yn tynnu sylw at ymroddiad Caerdydd i gynnig y gofal a'r gefnogaeth orau i blant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal.
Image
Bydd cynlluniau cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol o fwy na 100 o leoedd swyddogol newydd ledled y ddinas yn dod i rym o fis Medi 2024.
Image
Bydd Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu carreg filltir ryfeddol yr wythnos hon, wrth i Hazel Davies ddathlu 50 mlynedd o wasanaeth fel menyw lolipop.
Image
Yn ystod ymweliad diweddar ag Ysgol Gynradd Tredelerch, mae Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru, wedi canmol ymrwymiad yr ysgol i greu awyrgylch diogel a gofalgar i'w disgyblion, gyda meysydd y mae angen eu gwella yn cael eu nodi i sicrhau bod pob disgybl yn
Image
Mae Ysgol Feithrin Grangetown wedi derbyn adroddiad disglair gan Estyn, gan dynnu sylw at yr ymrwymiad i gynwysoldeb, addysg o safon, ac ymgysylltu â'r gymuned sy'n digwydd yn narpariaeth y blynyddoedd cynnar.