Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar 27 Mawrth. Disgwylir i 15,000 o bobl gymryd rhan yn y digwyddiad, felly disgwylir i Gaerdydd fod yn brysur iawn.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Capel Briwnant yn agor i bawb ar y Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod; Fyfyrdod; Arddangos gwaith ysbrydoledig y rhai sy'n gadael gofal yng Nghaerdydd; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Bydd arddangosfa newydd o waith artistig gan bobl ifanc o Gaerdydd sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn agor yr wythnos nesaf yng Nghanolfan Dewi Sant
Image
Cynhelir yr ŵyl ar-lein ddiweddaraf gan Wasanaethau Byw'n Annibynnol Cyngor Caerdydd ym mis Ebrill, gan gefnogi pobl hŷn yn ein cymunedau i gadw'n heini, i aros mewn cysylltiad ac i groesawu’r gwanwyn
Image
Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gael ei derbyn i ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i’r Henoed.
Image
Cynhaliodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro agoriad swyddogol yr hen Gapel yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd (CRI), a elwir bellach yn ‘Capel i Bawb’, heddiw.
Image
Sefydlwyd partneriaeth newydd a gynlluniwyd i helpu myfyrwyr i integreiddio'n fwy llwyddiannus i gymunedau lleol tra'n cydnabod y gwerth a'r pwysigrwydd a ddaw yn eu sgil i fywyd economaidd a diwylliannol Caerdydd.
Image
Mae cynlluniau ar gyfer Cwr y Camlas newydd yng nghanol dinas Caerdydd wedi hen ddechrau ac mae'r gwaith galluogi ar y safle ar gyfer datblygiad Ffordd Churchill bellach wedi'i gwblhau.
Image
Cyhoeddi’r cerflunydd fydd yn creu cerflun o arwyr rygbi Bae Caerdydd
Image
Mae ymrwymiad i dalu'r Cyflog Byw i'w weithwyr ac annog cyflogwyr ledled y ddinas i wneud yr un peth wedi ennill enwebiad i Gyngor Caerdydd am anrhydedd cenedlaethol.
Image
Y Pwyllgor Cynllunio yn cymeradwyo cynlluniau ar gyfer arena newydd ac Uwchgynllun ehangach Glanfa'r Iwerydd
Image
Cyhoeddwyd heddiw ym Mharc Bute y bydd camerâu teledu cylch cyfyng newydd yn cael eu gosod yn y parc a'r cyffiniau yng nghanol y ddinas fel rhan o'r gwaith o fynd i'r afael â throseddu a gwella diogelwch y cyhoedd.
Image
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 15 Mawrth 2022
Image
Cynhaliwyd digwyddiad Gŵyl y Gymanwlad a seremoni codi baner arbennig yng Nghastell Caerdydd, gan ymuno â mwy na 1000 o faneri'r Gymanwlad ledled y byd a godwyd ar yr un pryd i nodi dathliad a rennir o'r teulu anhygoel o genhedloedd sy'n cwmpasu'r byd.
Image
Mae dadansoddiad newydd a gynhaliwyd gan yr elusen annibynnol Meysydd Chwarae Cymru, mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd, wedi canfod bod 19% o'r ddinas yn barciau a mannau gwyrdd sy'n hygyrch i'r cyhoedd
Image
Mae anghenion newidiol preswylwyr Caerdydd a Bro Morgannwg, gan gynnwys rhai mewnwelediadau cynnar i effaith y pandemig, wedi’u hamlinellu mewn adroddiad newydd pwysig.