Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: Gwyrddach, Tecach, Cryfach - Adnewyddu'r Uchelgais i Gaerdydd; chwyddiant yn gwasgu ar gyllideb y Cyngor; symud cam yn nes at ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch; a mwy...
Image
Bydd disgyblion o bob rhan o Gaerdydd yn elwa o ehangu'r ddarpariaeth addysg anghenion dysgu ychwanegol ac arbennig, a bydd y cynigion a argymhellir yn creu mwy na 270 o leoedd ychwanegol dros y blynyddoedd nesaf.
Image
Mae cynlluniau uchelgeisiol i gynyddu nifer y disgyblion yn Ysgol Gynradd Pentyrch a sefydlu 32 o leoedd mewn uned feithrin newydd ar gyfer plant tair oed wedi symud gam yn nes.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau arwyddocaol i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y brifddinas wrth i nifer y cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau Cymraeg barhau i gynyddu.
Image
Mae arweinydd y ddinas wedi datgelu gweledigaeth o Gaerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach a'r strategaeth i helpu i'w chyflawni dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwneud gweithwyr asiantaeth hirdymor yn aelodau parhaol o staff fel rhan o'i ymrwymiad i 'Gwaith Teg Cymru'.
Image
Mae costau cynyddol mewn ynni, bwyd a gwasanaethau yn golygu bod Cyngor Caerdydd yn wynebu diffyg o £29m yn ei gyllideb ar gyfer 2023-24, mae adroddiad newydd wedi rhybuddio
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gwneud y gwaith cyntaf i roi wyneb newydd ar ffyrdd carbon niwtral yng Nghymru.
Image
Mae Sialens Ddarllen boblogaidd yr Haf yn ôl yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd eleni fel rhan o Haf o Hwyl sy'n ceisio ysbrydoli plant yn y ddinas i ddysgu mwy am wyddoniaeth ac arloesedd.
Image
Mae'r ddadl ynghylch pa ysgol o Gaerdydd fyddai’n ennill Cwpan DebateMate eleni ar ben, gydag Ysgol Uwchradd Willows yn cael ei choroni'n bencampwr ar gyfer 2022.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi buddsoddi dros £1.3 miliwn mewn arbed ynni ar draws 11 o'i ysgolion cynradd, uwchradd ac Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) , fel rhan o'i waith i fod yn garbon niwtral erbyn 2030.
Image
Ymwelodd y tywysog Charles a duges Cernyw â Chaerdydd heddiw.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: haf o hwyl i blant a phobl ifanc Caerdydd; newid dros dro i'r gwasanaeth: cofrestru genedigaethau, marwolaethau a phriodasau; a partneriaeth busnes yn talu ar ei ganfed i gymuned rhandiroedd.
Image
Ar ôl llwyddiant Gwên o Haf a Gaeaf Llawn Lles y llynedd, bydd gŵyl Haf o Hwyl yn cael ei chynnal i blant a phobl ifanc Caerdydd dros wyliau'r haf.
Image
Cardiff Register Office is currently unable to answer telephone queries due to a high number of staff absences due to Covid-19.
Image
🗞️Y newyddion gennym ni ➡️sesiynau Pad Sblasio wedi'u teilwra ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol ➡️y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn ➡️thocynnau'n mynd ar werth wrth i lwybr goleuadau Nadolig mwyaf Cymru ddychwelyd i Gaerdydd...