Datganiadau Diweddaraf

Image
Roedd y coed a blannwyd heddiw yn chwech o'r 120 o goed a roddwyd yn garedig fel rhan o Brosiect Coed Ceirios Sakura a grëwyd i ddathlu 150 mlynedd o gyfeillgarwch rhwng Cymru a Japan.
Image
Bydd adroddiad sy'n amlinellu sut y bydd pobl hŷn yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi dros y pum mlynedd nesaf yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod yr wythnos nesaf (Dydd Iau 20, 2022).
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2022; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2022 ar agor nawr.
Image
I nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2022, bydd recordiad o Goffâd Cymru eleni ar gael i'w wylio ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.
Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion meithrin bellach ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n dair rhwng 1 Medi, 2021 a 31 Awst, 2022 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2022.
Image
Mae'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon wedi'i pharatoi i ymateb i ymholiadau diweddar. Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru wrth i fwy o gwestiynau gael eu gofyn er mwyn sicrhau cysondeb o ran ymateb a thryloywder wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.
Image
Gyda dros 1,000,000 o fylbiau golau, 120,000 o ymwelwyr a 5 cynnig priodas, goleuodd y Nadolig trydanol ym Mharc Bute ganol y ddinas yn ei flwyddyn gyntaf fel profiad goleuadau Nadoligaidd yng Nghaerdydd.
Image
Gwaith i gychwyn ar hyb ymwelwyr cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien; Cynllun pum mlynedd Caerdydd i adfywio canol y ddinas ar ôl y pandemig; Llwyddiant i Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban gydag ESTYN; Tair menter yng nghanol dinas Caerdydd yn elwa...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cynllun pum mlynedd
Image
Bydd Dŵr Cymru'n dechrau gwaith i adeiladu hyb atyniad ymwelwyr y bu disgwyl mawr amdano yng nghronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cynllun pum mlynedd i ail-ddychmygu ac ail-fywiogi canol dinas Caerdydd mewn byd wedi’r pandemig.
Image
Yn dilyn arolwg gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru, mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban yn Nhremorfa wedi cael ei thynnu o'r rhestr o ysgolion sydd angen gwelliant sylweddol.
Image
Mae tri adeilad allweddol yng nghanol dinas Caerdydd wedi sicrhau benthyciadau di-log o £2.35m gan raglen benthyciadau Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, drwy Gyngor Caerdydd i helpu gyda chynlluniau adfywio ac addasu at ddibenion gwahanol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Sesiynau Galw Heibio ar gyfer y Brechlyn COVID-19; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Bwyd Caerdydd, unwaith eto yn chwilio am 50 o aelwydydd i gymryd rhan mewn her goginio hwyliog ac iach.
Image
Mae dau o barciau Caerdydd wedi derbyn Meinciau Gobaith, a roddwyd gan Netflix i goffáu After Life Ricky Gervais, i greu lle i drigolion siarad neu fyfyrio.