Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cynlluniau i gynnig tua 160 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn y ddinas trwy eu prynu yn y farchnad agored wrthi’n mynd rhagddynt, fel rhan o nod y Cyngor o sicrhau 1,000 o gartrefi cyngor newydd erbyn 2022.
Image
Bydd naws Gymraeg i ddatblygiadau a strydoedd newydd Caerdydd a dylid rhoi enwau arnynt sydd â chyd-destun lleol a hanesyddol.
Image
“Pe bawn i o oedran ysgol o hyd, fe fyddwn i ar streic fory. Er bod ysgolion Caerdydd wedi cael cyngor i gofnodi ‘Absenoldeb’ ar gyfer disgyblion sydd ar streic, rwy’n gobeithio y byddan nhw’n dangos synnwyr cyffredin a thrugaredd tuag at y disgyblion hy
Image
Mae Speedway yn dychwelyd i brifddinas Cymru ddydd Sadwrn ar gyfer Grand Prix Speedway FIM Prydain Adrian Flux.
Image
Mae’r frwydr yn erbyn digartrefedd wir wedi dechrau yng Nghaerdydd gan fod rhaglen focsio newydd yn helpu unigolion i gael eu bywydau'n ôl ar y trywydd iawn.
Image
Yn sgil adolygiad cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru ar y fenter Nofio am Ddim, mae newidiadau’n cael eu cyflwyno i ddarpariaeth nofio am ddim ledled Cymru, gan gynnwys yng Nghaerdydd.
Image
Mae’r arolwg blynyddol sy’n rhoi’r cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i rannu eu safbwyntiau gyda’r Cyngor am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas yn lansio'r wythnos nesaf.
Image
Bydd gan gyflogwyr blaenllaw o’r sectorau manwerthu, lletygarwch, gofal a gwasanaeth gannoedd o gyfleoedd swyddi ar gynnig yn Ffair Swyddi Caerdydd 2019 yr wythnos nesaf.
Image
Ymunodd Cyngor Caerdydd â phartneriaid yn y gwasanaeth iechyd a’r trydydd sector ar ymweliadau i Glasgow a Helsinki i ddarganfod beth mae’r ddwy ddinas yn ei wneud i fynd i’r afael â chysgu ar y stryd a rhoi sylw i anghenion iechyd pobl ddigartref sy’n a
Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi ennill dwy o wobrau PawPrints yr RSPCA. Mae’r gwobrau, oedd yn arfer cael eu galw yn gynllun Ôl-Troed Lles Anifeiliaid Cymunedol (CAWF), yn dathlu arfer da o ran lles anifeiliaid drwy wobrwyo sefydliadau sy'n mynd y tu hwnt
Image
Yn dilyn llwyddiant Marchnad Nos gyntaf erioed Marchnad Caerdydd, a ddenodd mwy na 2000 o bobl mewn dim ond tair awr i bori stondinau rhai o fasnachwyr mwyaf eiconig Caerdydd, mae dyddiad wedi’i gadarnhau ar gyfer y farchnad nesaf.
Image
Mae tîm Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn dwy wobr genedlaethol o fri.
Image
Mae’r gwaith o ailfodelu’r ddarpariaeth canolfan ddydd i bobl hŷn yn y ddinas wedi dod i ben, yn dilyn cwblhau’r gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Ddydd y Tyllgoed.
Image
Caiff ymwelwyr â nifer o lyfrgelloedd a hybiau Caerdydd y cyfle i wneud mwy na chodi llyfr neu gael mynediad at wasanaethau arferol gyda phrofion pwysedd gwaed am ddim sydd ar gael yr wythnos nesaf.
Image
Mae cyflogwyr o ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector yn cael eu hannog i gefnogi pobl ifanc yng Nghaerdydd trwy ddarparu ystod o leoliadau profiad gwaith.
Image
Cynhelir gŵyl tridiau yn dangos gwasanaethau cymunedol yng ngogledd y ddinas yn hwyrach y mis hwn.