Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae aelod sefydlu Grŵp Afonydd Caerdydd, Dave King, wedi derbyn MBE yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am “wasanaethau i’r amgylchedd”.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa arbennig i Fabanod am 11.30am ddydd Sul, 30 Mehefin yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yng Nghapel y Wenallt.
Image
Mae adeilad tirnod rhestredig Gradd II oedd ar restr 10 o adeiladau mwyaf bregus y Gymdeithas Oes Fictoria wedi’i arbed ym Mae Caerdydd.
Image
Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo'r cynllun terfynol i leihau lefelau peryglus o lygredd aer, lleihau tagfeydd, gwella cysylltiadau ffyrdd a gwella'r seilwaith ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a beicio yng nghanol y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi llwyddo i ennill cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ystod eang o brojectau a grëwyd i wella trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol ym mhrifddinas Cymru.
Image
Y ffordd gyflymaf o deithio yng Nghaerdydd yw’r beic – profwyd hynny ddoe pan aeth criw o gynghorwyr, gwirfoddolwyr ac ymgyrchwyr ati i gymryd ran mewn Her Gymudo yn ystod yr oriau brig.
Image
Bydd Pink yn perfformio yn Stadiwm Principality nos Iau 20 Mehefin.
Image
Mae Ysgol Feithrin Tremorfa yng Nghaerdydd wedi'i sgorio'n ‘rhagorol', y sgôr uchaf posibl, gan Estyn mewn tri o'r pum maes yr edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru ac yn 'dda' yn y ddau faes arall.
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd (Amgueddfa Stori Caerdydd gynt) yn cynnal digwyddiad am ddim i nodi 100 mlynedd ers i derfysgoedd hiliol yng Nghaerdydd adael tri o bobl yn farw, a siopau a thai wedi'u difrodi.
Image
Rhoddir ymatebion i ymgynghoriad ar ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Arbennig Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands mewn adroddiad a gaiff ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd yn eu cyfarfod ar 13 Mehefin, ddydd Iau.
Image
Caiff cyfres o argymhellion ar strategaeth digwyddiadau’r dyfodol yng Nghaerdydd ei thrafod gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wneud cynnydd cadarnhaol tuag at ei weledigaeth o ddatblygu prifddinas gwirioneddol ddwyieithog.
Image
Mae'r Cabinet yn bwriadu cymeradwyo'r cynllun terfynol i leihau lefelau peryglus o lygredd aer, lleihau tagfeydd, gwella cysylltiadau ffyrdd a gwella'r seilwaith ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a beicio yng nghanol y ddinas.
Image
Enillodd Cyngor Caerdydd wobr fawreddog am ei ymrwymiad i’r Cyflog Byw Gwirioneddol yng Ngwobrau Hyrwyddwyr Cyflog Byw blynyddol neithiwr yn Llundain.
Image
Mae Ysgol Gynradd Howardian ym Mhen-y-lan, Caerdydd, wedi ei hagor yn swyddogol gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: "Rydym yn gyson yn dadlau bod ffyniant Caerdydd yn y dyfodol yn dibynnu ar seilwaith trafnidiaeth effeithiol, gyda mynediad di-dor i rwydwaith traffordd y DU, a llwybrau sy'n llifo'n rhydd i me