Datganiadau Diweddaraf

Image
Yn galw ar bob crëwr cynnwys ifanc yng Nghaerdydd! Mae tîm digidol Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi cyfle unigryw i bobl ifanc 11-17 oed gymryd rhan mewn gwersyll haf digidol am yr ail flwyddyn yn olynol.
Image
Mae Addewid Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol Sefydliad Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yn wythfed Gwobrau Symudedd Cymdeithasol blynyddol y DU (SOMOs).
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth, sy’n cynnwys: · Cyngor yn ymrwymo i fynd i'r afael â diffyg o £49.7m yn y gyllideb · Rhaglen 'Gigs Bach' yn arddangos talent y dyfodol yng Nghlwb Ifor Bach · 85% o ddisgyblion Caerdydd yn mynychu y
Image
Mae dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr o £100 yr un am gymryd rhan yn Rhaglen Cenhadon Democratiaeth Cyngor Caerdydd.
Image
Mae ugain o barciau a mannau gwyrdd sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Caerdydd wedi derbyn Baneri Gwyrdd gwerthfawr, gan gynnwys, am y tro cyntaf, Parc Cathays yng nghanolfan ddinesig hanesyddol Caerdydd a Pharc y Brag yn y Sblot, sydd newydd ei adnewyddu.
Image
Fis Tachwedd diwethaf, cyhoeddwyd Caerdydd yn swyddogol yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF -y cyntaf o'i math yn y Deyrnas Unedig.
Image
Roedd hi'n hydref pan aeth cyfres o 'Gigs Bach' gan rai o'r perfformwyr mwyaf poblogaidd ar y sîn gerddoriaeth Gymreig ar daith o gwmpas ysgolion uwchradd Caerdydd, gan gychwyn rhaglen Cyngor Caerdydd gyda'r nod o ysbrydoli dysgwyr a sicrhau talent ddawn
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn wynebu diffyg o bron i £50m yn y gyllideb yn 2025/26.
Image
Mae 20 o gaeau 3G newydd yn cael eu cynnig gan Gyngor Caerdydd fel rhan o strategaeth hirdymor newydd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), Sefydliad Pêl-droed Cymru (SPC), a chynghreiriau lleol.
Image
Mae Grŵp Llywio'r Ddinas Cyflog Byw Caerdydd wedi'i gydnabod gyda gwobr fawreddog am ei waith rhagorol ar y Cyflog Byw Gwirioneddol yn y ddinas.
Image
Mae timau Ymgysylltu Cymunedol a Chydweithfa Gymunedol Ieuenctid Scope, Caerdydd, wedi cydweithio â Chyngor Caerdydd i gynnal arddangosfa gelf aml-gyfrwng am ddim am bythefnos, sy'n cynnwys gwaith artistiaid anabl, yng Nghanolfan y Llyfrgell Ganolog.
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth (9.7.24)
Image
Mae artist ifanc o Ysgol y Wern yn Llanisien, wedi ennill cystadleuaeth gelf ledled Cymru, gan ddod â balchder i'r ysgol a'i chymuned.
Image
Mae Estyn, yr Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, wedi canfod bod Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yn gymuned ddysgu ffyniannus lle mae disgyblion yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi.
Image
Bydd angen newidiadau sylweddol ar system ynni Caerdydd, er mwyn cyflawni sero-net, yn ôl Cynllun Ynni Ardal Leol (CYAL) newydd ar gyfer y ddinas.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wyth wythnos wedi'i lansio ar gynlluniau i warchod 11 o barciau yng Nghaerdydd a sicrhau eu bod yn parhau i fod yn fannau gwyrdd sydd ar gael i'r cyhoedd.