Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Pawel Czerwinski, 33, o Deere Road, Caerdydd, wedi ei wahardd rhag cadw cŵn am ddwy flynedd yn sgil gwrandawiad yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Gwener diwethaf, 25 Ionawr.
Image
Mae gwasanaeth cynghori arbenigol Cyngor Caerdydd i gyn-filwyr wedi helpu i hawlio dros £¾ miliwn mewn budd-daliadau a grantiau ar gyfer cwsmeriaid hyd yn hyn eleni.
Image
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths, wedi rhoi £21 miliwn i Gyngor Caerdydd fel y gall weithredu cyfres o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer. Mae’r Gweinidog bellach wedi cymeradwyo cynigion diwygiedig y Cyngor ar gyfer aer glân.
Image
Heddiw, ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020, lansiodd Cyngor Caerdydd y rhaglen Cynllun Teithio Llesol Ysgolion yn swyddogol.
Image
1) Cwestiwn: Pam mae Cyngor Caerdydd yn ystyried codi tâl ar ddefnyddwyr ffordd?
Image
Caerdydd yw un o ddinasoedd pennaf gwledydd Prydain ar gyfer ailgylchu gyda chyfraddau’n uwch na 59%* ond mae dal gwaith i ni ei wneud i fwrw targed Llywodraeth Cymru eleni, sef 64%.
Image
Ar ôl y Nadolig, rydyn ni i gyd yn cael batris wedi'u defnyddio o deganau plant, teclynnau newydd ac – os ydych chi wedi gwylio gormod o raglenni teledu - y teclyn rheoli o bell. Cofiwch na allwch roi batris yn eich bag ailgylchu na gyda'ch gwastraff cyf
Image
Ddoe, llwyddwyd i dynnu 2424 o gapsiwlau o ocsid nitraidd oddi ar strydoedd Caerdydd yn sgil gorchymyn fforffediad llwyddiannus a gyflwynwyd gan Lys Ynadon Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd aelodau'r cyhoedd i gael dweud eu dweud ar gynigion i newid dalgylchoedd rhai o'r ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg ar gyfer y flwyddyn ysgol yn 2021/22.
Image
Cafodd argymhelliad i ddatblygu cynigion diwygiedig ar gyfer cynnig llefydd addysg yn Adamsdown a Sblot, yn cynnwys y cynlluniau i beidio â bwrw ymlaen â chau Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban yn Nhremorfa, ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
Image
Mae ysgolion cynradd ffederasiwn Coryton yn yr Eglwys Newydd ac Ysgol Gynradd Tongwynlais wedi lansio siop cyfnewid gwisgoedd ysgol yr wythnos hon i helpu teuluoedd i arbed arian ar gostau gwisgoedd ysgol a lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm y Principality ddydd Sadwrn 1 Chwefror.
Image
1) Pam mae'r cynllun yn cael ei weithredu?
Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn cwrdd Ddydd Iau 23 Ionawr 2020 er mwyn ystyried cynigion gan Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg i adleoli ac i ehangu'r ysgol, ar safle newydd ar ddatblygiad newydd St Edeyrn.
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell bwrw ymlaen â chynigion i sefydlu ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd yn cael ei ystyried gan Gabinet yr awdurdod lleol pan fydd yn cwrdd ddydd Iau 23 Ionawr 2020.
Image
Bydd trigolion Caerdydd yn cael cymorth ychwanegol i ailgylchu'n iawn dan gynllun newydd a fydd yn rhoi gwybod iddynt pan fyddant yn cyflwyno gwastraff halogedig sy’n anaddas i'w ailgylchu.