Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno ar gynllun peilot arloesol a gynlluniwyd i helpu i fynd i'r afael â phrinder tai fforddiadwy yng Nghaerdydd ar unwaith.
Image
Mae dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith o'r safon uchaf i hyrwyddo iechyd a lles ym mhob rhan o'u hysgolion.
Image
Mae disgybl Blwyddyn 3 o Ysgol Gynradd Pontprennau wedi creu hanes drwy ddod y person ieuengaf i adrodd prifddinasoedd ac arian cyfred pob un o 195 gwlad y byd, yn hyderus ac yn gyflymach nag erioed, mewn 7 munud a 15 eiliad.
Image
Efallai nad ydy tri athro sy'n ymddeol gyda 100 mlynedd o brofiad rhyngddynt yn anarferol. Ond pan mae'r triawd i gyd wedi rhoi'r blynyddoedd hynny i mewn yn yr un ysgol ac ymddeol ar yr un diwrnod, mae'n achos dathlu arbennig.
Image
Ysgol Gynradd Radnor yn ennill gwobr teithio ysgol brin; Cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol; Cyngor Caerdydd i ehangu rhaglen Dechrau'n Deg i blant; Cynlluniau ar gyfer Caerdydd Gryfach, Tecach a Gwyrddach wedi'u cymeradwyo gan Gabinet...
Image
Dyma’r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd gan gynnwys: cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am y gwres eithafol; y Strategaeth Cryfach Tecach Gwyrddach; ehangu’r rhaglen plant Dechrau’n Deg a mwy...
Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna, Caerdydd, wedi ennill Gwobr Ysgol Teithio Llesol Aur Sustrans Cymru, dim ond yr ail ysgol yng Nghymru sydd wedi gwneud hynny.
Image
Mae arbenigwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio pobl i gymryd gofal ychwanegol yn y gwres llethol sy'n cael ei ragweld dros y dyddiau nesaf
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn ehangu rhaglen 'Dechrau'n Deg' flaenllaw Llywodraeth Cymru i rannau newydd o'r ddinas a chyrraedd 400 o blant ychwanegol hyd at dair oed.
Image
Mae gweledigaeth o Gaerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach a'r strategaeth i helpu i'w chyflawni dros y pum mlynedd nesaf a ddatgelwyd gan arweinydd y ddinas yr wythnos diwethaf wedi'i chymeradwyo gan Gabinet y Cyngor.
Image
Mae'n ddathliad nodweddiadol i Brifysgol Caerdydd – ar ôl misoedd o ddysgu, mae byrddau morter yn cael eu taflu yn yr awyr gan fyfyrwyr ifanc wedi'u gwisgo mewn gynau ffurfiol tra bod rhieni balch yn eu gwylio ac yn gwenu.
Image
Mae her gwerth £2.6 miliwn i annog arloesi wrth gynhyrchu a chyflenwi bwyd lleol wedi'i lansio.
Image
Weithiau gall y byd ymddangos fel ei fod yn cael ei redeg gan oedolion ar gyfer oedolion... tra bod y bobl ifanc sy’n ffocws y dyfodol naill ai'n cael eu hanwybyddu neu mae eu barn yn cael ei gwrthod yn gyfan gwbl.
Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: gwaith ailwynebu ffyrdd carbon niwtral yng Nghaerdydd, y cyntaf yng Nghymru; Buddsoddiad o £1.3m i leihau defnydd ynni mewn ysgolion; myfyrwyr o Willows High yn bencampwyr siarad cyhoeddus 2022.
Image
Adroddiad Diweddariad y Gyllideb 2023/24 - Cwestiynau ac Atebion
Image
Caerdydd i elwa o ehangu'r ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig; hangu Ysgol Gynradd Pentyrch yn symud gam yn nes; Datblygu gweithlu dwyieithog ar gyfer prifddinas ddwyieithog; Cyflawni Caerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach...