Datganiadau Diweddaraf

Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy’n cynnwys...
Image
Dedfrydwyd aelodau o grŵp troseddau cyfundrefnol (GTC) yn ne Cymru a werthodd dybaco, sigaréts ac ocsid nitraidd anghyfreithlon tra’n gwyngalchu arian gwerth dros £1.5m heddiw i gyfanswm o 25 mlynedd o garchar ar unwaith a 9 mlynedd o ddedfryd ohiriedig,
Image
Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol y Cyngor yn tynnu sylw at ymroddiad Caerdydd i gynnig y gofal a'r gefnogaeth orau i blant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal.
Image
Bydd cyngerdd Taylor Swift | The Eras Tour yn dod i Stadiwm Principality ar 18 Mehefin. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau o gwmpas y stadiwm o 12 canol dydd tan hanner nos.
Image
Bydd cynlluniau cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol o fwy na 100 o leoedd swyddogol newydd ledled y ddinas yn dod i rym o fis Medi 2024.
Image
Gan weini rhai o'r danteithion mwyaf blasus sydd i’w cael a rhestr amrywiol o gerddorion lleol, mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn ôl ym Mae Caerdydd ar gyfer haf 2024 - ac mae'n argoeli i fod yn wledd go iawn i'r synhwyrau!
Image
Mae disgwyl i'r gwaith o ailddatblygu'r ardal chwarae i blant iau ym Mharc y Sanatoriwm ddechrau ddiwedd mis Mehefin.
Image
Bydd Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu carreg filltir ryfeddol yr wythnos hon, wrth i Hazel Davies ddathlu 50 mlynedd o wasanaeth fel menyw lolipop.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor teithio ar gyfer cyngerdd Pink yn Stadiwm Principality; Cynlluniau i fynd i'r afael â'r niferoedd isel sy'n cymryd rhan mewn nofio; Cyhoeddi adroddiadau arolygu Ysgol Tredelerch ac Feithrin Grangetown
Image
Yn ystod ymweliad diweddar ag Ysgol Gynradd Tredelerch, mae Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru, wedi canmol ymrwymiad yr ysgol i greu awyrgylch diogel a gofalgar i'w disgyblion, gyda meysydd y mae angen eu gwella yn cael eu nodi i sicrhau bod pob disgybl yn
Image
Bydd Pink yn perfformio yn Stadiwm Principality ar gyfer ei thaith Summer Carnival ar 11 Mehefin yn Stadiwm Principality. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 5.15pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau o gwmpas y stadiwm o 3pm tan hanner nos
Image
Mae Ysgol Feithrin Grangetown wedi derbyn adroddiad disglair gan Estyn, gan dynnu sylw at yr ymrwymiad i gynwysoldeb, addysg o safon, ac ymgysylltu â'r gymuned sy'n digwydd yn narpariaeth y blynyddoedd cynnar.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cynlluniau i fynd i'r afael â'r nifer isel o blant sy'n cymryd rhan mewn gwersi nofio mewn ysgolion.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dyma’ch diweddariad dydd Gwener; Gwasanaeth Coffa Babanod; Ymgynghoriad newydd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yng Nghaerdydd; Estyn yn cydnabod sêr disglair Ysgol Gynradd Birchgrove; Gardd newydd...
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa Babanod am 11.30am ddydd Sul 30 Mehefin yng ngardd 'Annwyl Fam' Mynwent y Gorllewin.
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth: Dysgu ymarferol ar safle dymchwel Tŷ Glas; Twf y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Ysgol Uwchradd Cathays yn ennill Debate Mate 2024; Ysgol Uwchradd Woodlands yn ennill cystadleuaeth Esports Minecraft