Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd Cymru’n herio Ffrainc Ddydd Gwener, 11 Mawrth yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 8pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 4.30pm tan hanner nos i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn a dod allan o'r stadiwm yn ddiogel.
Image
Bydd cynlluniau radical ac eang i drawsnewid Bae Caerdydd yn un o brif gyrchfannau ymwelwyr a thwristiaeth y DU yn cael eu hadolygu yr wythnos hon.
Image
Heddiw, mae Cyngor Caerdydd wedi llofnodi'r Cytundeb Swyddi Cymunedol (CSC) a fydd yn helpu i hyrwyddo cyfleoedd gwaith yn y gymuned ac yn cefnogi pobl leol i ymgeisio.
Image
Y cyhoedd yn rhoi eu barn ar newidiadau i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Caerdydd ar gyfer 2023/24; Ymgynghoriad cyhoeddus yn cefnogi'r cynnig i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch; Y cyhoedd yn rhoi adborth i adolygiad radical o'r Ddarpariaeth Anghenion...
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer 2023/24 bellach wedi dod i ben ac mae safbwyntiau wedi'u rhoi ar amrywiaeth o gynigion gan gynnwys newidiadau i broses derbyn gydlynol i ysgolion Caerdydd.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus eang i archwilio effaith ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch wedi datgelu cymeradwyaeth fras i'r cynllun.
Image
Mae cyfres o gynigion i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (CLN) ac Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol wedi cael ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a bydd y canlyniadau'n cael
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno mewn egwyddor i gaffael 30 o fflatiau newydd ar gyfer pobl hŷn yng Nghilgant Wyndham, Glan-yr-afon, fel rhan o'i gynllun uchelgeisiol i greu 4,000 o gartrefi newydd ar draws y ddinas.
Image
Mae cynllun uchelgeisiol i adeiladu mwy na 4,000 o gartrefi o ansawdd uchel ledled y ddinas a mynd i'r afael ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys diogelwch tân, atgyweiriadau a digartrefedd, wrth galon un o fentrau craidd diweddaraf Cyngor Caerdydd.
Image
Mae adroddiad sy'n tynnu sylw at waith ymgysylltu â'r gymuned, mentrau allweddol a chamau nesaf y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol, 20 mis ar ôl ei sefydlu i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol yng Nghaerdydd, wedi'i gyhoeddi heddiw.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cadarnhau achos o ffliw adar yng Nghaerdydd wedi i ŵydd gael ei chanfod yn farw; Cau'r bwlch cyflog rhwng menywod a dynion yng Nghyngor Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nif
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn ymgysylltu â'r cyhoeddar sut y gall y ddinas wella'r rhwydwaith trafnidiaeth gan ddefnyddio data a thechnoleg i leihau tagfeydd, gwella teithio ar fysiau ac annog beicio a cherdded.
Image
Mae arbenigwyr bywyd gwyllt yng Nghyngor Caerdydd wedi gofyn i'r cyhoedd osgoi cyffwrdd neu fwydo adar yn Llyn Parc y Rhath ar ôl canfod bod gŵydd wedi marw o ffliw adar.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu Parth Ieuenctid cyntaf Cymru yn Nhrelái fel rhan o gynlluniau newydd cyffrous ar gyfer gwasanaethau ieuenctid yn y ddinas.
Image
Yn ôl adroddiad diweddaraf yr awdurdod ar y polisi tâl, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau'n cael ei gau yng Nghyngor Caerdydd.
Image
Mae disgyblion o ysgolion uwchradd ledled Caerdydd yn cael eu hannog i efelychu doniau dadlau pobl fel Barack Obama a dod yn anerchwyr y dyfodol.