Datganiadau Diweddaraf

Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa Babanod am 11.30am ar 26 Mehefin yng Ngardd 'Annwyl Fam' ym Mynwent y Gorllewin.
Image
Dyma'r diweddaraf, yn cynnwys: lansio Diwrnod Gyda'n Gilydd Caerdydd yfory, yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant; cyhoeddi rhagor o Ysgolion Noddfa yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 2022; a threfnwyr Cwpan y Byd Rygbi'r Gynghrair yn anrhydeddu ‘Sully'.
Image
Yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 20 - 26 Mehefin 2022, mae Caerdydd yn dathlu wrth i dair o ysgolion cynradd y ddinas ddod yn Ysgolion Noddfa swyddogol.
Image
Cyngor Caerdydd yn helpu miloedd i ymdopi â chynnydd mewn costau byw; Diwrnod gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd i gefnogi amrywiaeth a chynhwysiant; Y diweddaraf am Barc Grangemoor, a'c fwy
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n ymdrin â: helpu i ymdopi â chostau byw sy'n cynyddu; diweddariad ar y gwaith ym Mharc Grangemoor; mae'r ymgynghoriad ar Gampws y Tyllgoed bellah ar agor; a manylion am ddiwrnod agored Fferm y Goedwig yfory.
Image
Gyda phrisiau petrol yn cyrraedd £2 y litr, rhagwelir y bydd chwyddiant bwyd yn cyrraedd y lefel uchaf ers 20 mlynedd o 11% yr haf hwn a biliau nwy a thrydan yn cynyddu, mae'r DU yn wynebu argyfwng costau byw
Image
Bydd Caerdydd yn dathlu bywyd a gwaith yr AS Jo Cox a lofruddiwyd, drwy lwyfannu Diwrnod gyda’n Gilydd yn un o faestrefi mwyaf diwylliannol amrywiol y ddinas.
Image
Disgwylir i'r gwaith ar Barc Grangemoor barhau tan ddiwedd y flwyddyn.
Image
Mae chwilota mewn pyllau, chwilio chwilod a gwylio adar ymhlith y llu o weithgareddau natur sydd ar gael yn Fferm y Fforest y penwythnos hwn wrth iddi gynnal ei Diwrnod Agored yr Haf blynyddol i gyflwyno teuluoedd i fywyd gwyllt y warchodfa natur leol
Image
Y diweddaraf gennym ni: cau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer cyngherddau Stereophonics a Tom Jones; wirfoddolwyr i ddod yn fodelau rôl cadarnhaol i blant a phobl ifanc; a Blodau Haul y ddinas yn blodeuo gyda gofal a sylw Jane.
Image
Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i rannu eu barn ar waith sy'n gysylltiedig â sefydlu campws addysg cyfunol newydd i'w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.
Image
Bydd Stereophonics a Tom Jones yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Gwener 17 Mehefin a dydd Sadwrn 18 Mehefin
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau sy’n Dda i Bobl Hŷn; y Cyngor yn ystyried cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau bysu
Image
Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau bysus ledled Cymru yn cael eu hystyried gan Gyngor Caerdydd.
Image
Bydd Clive Sullivan, athletwr chwedlonol a aned yng Nghaerdydd a fydd yn cael ei anfarwoli gyda cherflun newydd yn ei ddinas enedigol, yn cael ei anrhydeddu yng Nghwpan Rygbi Gynghrair y Byd eleni
Image
Plannwyd 20,000 o goed newydd yn ystod 6 mis cyntaf prosiect deng mlynedd uchelgeisiol i greu coedwig ddinesig yng Nghaerdydd.