Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd pob ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn derbyn llyfr stori ddarluniadol sy’n canolbwyntio ar oresgyn trawma.
Image
Bydd cyrtiau tennis mewn chwe pharc yng Nghaerdydd yn cael eu gweddnewid yn llwyr er budd trigolion lleol fel rhan o bartneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd a'r Gymdeithas Tennis Lawnt (LTA).
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd Caerdydd yn cynnal Rowndiau Terfynol Cwpan Pencampwyr Investec a Chwpan Her EPCR 2025; Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn disgleirio yn Arolwg Estyn; Cyngor teithio ar gyfer gêm Cymru
Image
Stadiwm Principality Caerdydd sydd wedi'i ddewis i gynnal Cwpan Pencampwyr Investec 2025 a Rowndiau Terfynol Cwpan Her EPCR
Image
Mae Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau, sydd wedi'i lleoli ar Michaelston Road yn Nhrelái, wedi derbyn canmoliaeth yn ei harolwg diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy’n cynnwys: Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren, arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys & ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr.
Image
Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr; Arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys; Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren...
Image
Mae ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin nawr ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n 3 oed rhwng 1 Medi 2023 a 31 Awst 2024 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2024.
Image
Daeth arweinwyr crefyddol a gwleidyddol ynghyd yng Nghaerdydd y bore yma i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, y coffâd rhyngwladol i gofio'r miliynau a fu farw yn yr Holocost ac mewn hil-laddiadau dilynol ledled y byd.
Image
Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren
Image
Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd; Rhaglen ôl-osod arbedion ynni i arbed arian a lleihau allyriadau carbon; Ysgol Gynradd Trelái yn dathlu arolwg Estyn cadarnhaol yn nodi amgylchedd dysgu tawel a meithringar; Trac Motocross yn helpu...
Image
Nid yw bywyd bob amser yn hawdd i bobl ifanc ac i rai o bobl ifanc Caerdydd, nid yw amgylchedd traddodiadol yr ysgol yn gweithio
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar gynllun i fuddsoddi yn seilwaith parciau sglefrio Caerdydd a allai weld chwe pharc sglefrio newydd yn cael eu hadeiladu erbyn 2032 a nifer o barciau sglefrio presennol yn cael eu troi'n gyfleusterau concrit modern.
Image
Cytunwyd ar gynlluniau i 23 i ddechrau o adeiladau Cyngor Caerdydd elwa o raglen ôl-osod arbedion ynni a fyddai'n arbed arian ac yn lleihau allyriadau carbon wrth i'r awdurdod lleol barhau â’i waith Caerdydd Un Blaned i ddod yn garbon niwtral.
Image
Cymerodd y cynllun i adfywio Glanfa'r Iwerydd gam arall ymlaen heddiw, gydag adroddiad newydd yn rhoi diweddariad ar y cynnig i ailddatblygu’r safle Red Dragon sydd – ynghyd â'r arena dan do newydd – yn brosiect allweddol i ysgogi cam nesaf adfywiad Bae
Image
Mae cyfanswm o 40 o brosiectau wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau am gyllid drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.