Datganiadau Diweddaraf

Image
Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i rannu eu barn ar gynigion cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd a allai olygu y bydd dros 200 o leoedd newydd yn cael eu darparu ledled y ddinas.
Image
Cyhoeddwyd £160 miliwn o gyllid gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru yn Natganiad yr Hydref i gynorthwyo twf economaidd dwys yn Ne-ddwyrain Cymru.
Image
Ehangu Rhaglen Urddas Mislif; Asesiad blynyddol o'r gwasanaeth llyfrgelloedd; Adnewyddu ffyrdd carbon sero; Ddiwrnod Plant y Byd
Image
Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn blynyddol yn cael ei gynnal ledled y byd y penwythnos hwn, gan roi cyfle i fyfyrio ar heriau goresgyn trais dynion yn erbyn menywod a merched.
Image
Disgwylir i waith galluogi ardal dan do newydd 15,000 o gapasiti Caerdydd ddechrau ym mis Ionawr 2024 - wrth i'r prosiect symud i'r cam cyflawni - gyda dyddiad agor wedi'i bennu tua diwedd 2026.
Image
Mae cynlluniau i adleoli ac ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows ar agor ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.
Image
I gyd-fynd â Diwrnod Plant y Byd, bydd baner Dinas sy'n Dda i Blant UNICEF yn cael ei hedfan o fastiwn yng Nghastell Caerdydd
Image
Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yn cael ei hagor yn swyddogol; Adnewyddu Marchnad Caerdydd i fynd yn ei flaen yn dilyn cadarnhau’r cyllid llawn; Ymestyn Rhaglen Urddas Mislif, ac fwy
Image
Gwaith adfer Marchnad Caerdydd yn cael mynd yn ei flaen ar ôl sicrhau cyllid llawn; Agoriad swyddogol yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yr wythnos hon; Parciau Baner Werdd y DU yn enwi ein Ceidwaid Parciau Cymunedol fel Tîm y Flwyddyn 2023!
Image
Mae wyneb newydd wedi ei rhoi ar Heol Pengam yn y Sblot, Caerdydd, gan ddefnyddio techneg arloesol newydd i sicrhau bod y deunyddiau a ddefnyddir yn garbon sero - heb yr angen i blannu coed i 'wrthbwyso'r' effaith carbon.
Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn perfformio'n gryf i ddiwallu anghenion ei gwsmeriaid gydag ymrwymiad clir i iechyd a lles, yn ôl adroddiad cenedlaethol newydd.
Image
Heddiw, agorwyd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas a Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg Caerdydd, y Cynghorydd Sarah Merry.
Image
Mae gwaith adnewyddu sylweddol ar Farchnad Ganolog hanesyddol Caerdydd bellach wedi'i ariannu'n llawn, gyda disgwyl i'r gwaith ddechrau yn Haf 2024, ar ôl i Gyngor Caerdydd lwyddo i sicrhau £3.1 miliwn tuag at y prosiect.
Image
Bydd rhaglen Cyngor Caerdydd i hyrwyddo urddas mislif yn cael ei ehangu ymhellach.
Image
Mae Gwarchodfa Natur Fferm y Fforest yn gartref i las y dorlan, crëyr glas, gweision y neidr, mursennod, clychau'r gog, garlleg gwyllt, coetir hynafol, a nawr, enillwyr 'Tîm y Flwyddyn' Green Flag Parks UK 2023.
Image
🗞️ Y newyddion gennym ni ➡️ Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru ➡️'Deialog Agored' disgyblion Caerdydd gyda'r Dirprwy Arweinydd ➡️ Caerdydd yn ennill Gwobr Dinas y Flwyddyn, ac fwy