Datganiadau Diweddaraf

Image
Twf addawol y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Darganfyddwch eich Robinson Crusoe mewnol gydag ymweliad ag Ynys Echni; Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; ac fwy
Image
Mae nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg sy'n gweithio i Gyngor Caerdydd wedi cynyddu mwy na thraean yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Image
Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; Llwybr newydd yn archwilio hanes Camlas Gyflenwi'r Dociau Caerdydd; Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd; Cerflun Torwyr Cod y Byd Rygbi yn ennill Gwobr Treftadaeth Chwaraeon
Image
Os cawsoch yr awydd erioed i grwydro ynys hardd, mynd nôl i fyd natur a ‘darganfod eich Robinson Crusoe mewnol’ mae cyfle gennych nawr - a hynny gwta bum milltir oddi ar lannau Caerdydd.
Image
Mae adnodd newydd i helpu preswylwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i ddeall sut i leihau eu tebygolrwydd o ddatblygu dementia wedi cael ei lansio heddiw, yn ystod Wythnos Gweithredu ar Ddementia.
Image
Gwahoddir ceisiadau nawr am arian grant i gefnogi sefydliadau cymunedol y sector gwirfoddol i wella eu hadeiladau cymunedol.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cynllun gweithredu Trelái a Chaerau a gynlluniwyd gan y gymuned; Strategaeth fuddsoddi newydd ar gyfer ysgolion Caerdydd; Adolygiad Amddiffyn Plant yn nodi cryfderau; Y Cyngor yn helpu clwb criced
Image
Yn ystod arolygiad diweddar gan Estyn, canfuwyd bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn sefyll allan am ei hymrwymiad i greu amgylchedd gofalgar a chefnogol lle mae lles disgyblion yn brif flaenoriaeth.
Image
Mae pecyn o fesurau - sydd wedi'i gynllunio i wella bywydau pobl ifanc a'r gymuned leol ar ystadau Trelái a Chaerau yng Nghaerdydd - wedi cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
Image
Mae camlas gyflenwi'r dociau Caerdydd, a adeiladwyd yn y 1830au, wedi dechrau cyfnod newydd yn ei hanes yn ddiweddar, pan ddatgelwyd rhan o ddyfrffordd y ddinas a oedd wedi’i chuddio o dan Ffordd Churchill yng nghanol dinas Caerdydd ers 1948.
Image
Fe gyfrannodd Claire rysáit i ‘Dewch â rhywbeth at y bwrdd’, llyfr newydd sy’n llawn dop â ryseitiau ac atgofion maethu trawsffurfiol, gan ofalwyr a phobl sydd â phrofiad o fod mewn gofal .
Image
Ddwy flynedd yn ôl, ar ddiwedd tymor llwyddiannus, roedd Clwb Criced Llandaf yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair, gan gyflwyno'r gamp i fenywod, bechgyn a merched, yn ogystal â pharhau i ddringo’r tablau cynghrair lleol gyda'i dîm hŷn.
Image
Clwb criced amatur yn datgelu cyfleusterau newydd er budd y gymuned; Cerflun Torwyr Cod y Byd Rygbi yn ennill Gwobr Treftadaeth Chwaraeon; Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd; ac fwy
Image
Cynigion i warchod mannau gwyrdd yng Nghaerdydd; Y 2,500 o wirfoddolwyr yn helpu coedwig ddinesig Caerdydd i dyfu; Agorwyd Ysgol Gynradd Llaneirwg yn swyddogol; Gweddnewidiad prosiect celf yn creu cwtsh darllen newydd i ysgol
Image
Howzat! Mae un o glybiau criced amatur mwyaf blaenllaw Caerdydd yn dathlu gyda chyfleusterau cymunedol newydd ar ôl gwrthod cael eu maeddu gan fandaliaid a graffiti hiliol.
Image
Mae cerflun sy'n anrhydeddu 'Torwyr Cod y Byd Rygbi' chwedlonol Caerdydd wedi ennill categori 'Gwobr Dathlu Treftadaeth Ddu Chwaraeon' yn y Gwobrau Treftadaeth Chwaraeon.