Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Bryn Celyn ym Mhentwyn wedi eu canmol gan Estyn, yr arolygwyr addysg yng Nghymru, am wneud cynnydd trawiadol yn eu dysgu eleni - er gwaetha'r pandemig.
Image
Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd wedi cael £750,000 gan y Swyddfa Gartref i ddarparu cyfres o fentrau sydd â’r nod pennaf o gadw menywod yn ddiogel yng nghanol y ddinas ac mewn rhai ardaloedd preswyl yn Cathays.
Image
Diweddariad: mwy o Faneri Gwyrdd yng Nghaerdydd nag unrhyw le arall yng Nghymru; anrhydeddu'r cyngor am ymrwymiad i lluoedd arfog; ymgynghoriad ar y gwaith ar Ysgol Willows; plant a phobl ifanc yn rhannu eu barn ar sut mae'r cyfryngau yn eu gweld nhw.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi'i anrhydeddu â gwobr aur fawreddog Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn (ERS) am ei gefnogaeth i'r Lluoedd Arfog.
Image
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi cyhoeddi bod 16 o Faneri Gwyrdd wedi'u dyfarnu i barciau a mannau gwyrdd sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Caerdydd.
Image
Cafodd dros 20 o goed ceirios, sy'n ffurfio rhan o rodfa newydd ei phlannu ym Mharc y Mynydd Bychan eu fandaleiddio y penwythnos hwn.
Image
Mwy o blant nag erioed i gael prydau a chwaraeon am ddim yr haf hwn wrth i Gaerdydd ymateb i gostau byw uwch; Ymgyrch Cyflog Byw yn ennill anrhydedd cenedlaethol cynghorau; Ysgol Uwchradd Cathays : "Cymuned ddysgu hynod gynhwysol ac uchelgeisiol...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Disgybl Ysgol Gynradd Pontprennau yn torri record; sut i ddod o hyd i weithgareddau am ddim neu am gost isel yng Nghaerdydd yr haf hwn; ymgyrch Cyflog Byw yn ennill anrhydedd genedlaethol; a bydd rhaglen...
Image
Bydd rhaglen lwyddiannus Caerdydd Bwyd a Hwyl yn cyrraedd mwy o blant nag erioed yr haf hwn, gan helpu i leddfu'r pwysau ariannol ar lawer o deuluoedd ledled y ddinas yn ystod gwyliau'r ysgol.
Image
Mae ymrwymiad Cyngor Caerdydd i dalu'r Cyflog Byw i'w weithwyr ac annog cyflogwyr i ddilyn eu hesiampl wedi ennill anrhydedd genedlaethol i Bartneriaeth Dinas y Cyflog Byw
Image
Mewn ymweliad diweddar gan Estyn, canfu'r arolygwyr fod gan Ysgol Uwchradd Cathays arweinwyr ysbrydoledig a diwylliant o uchelgais uchel wedi'i ategu gan y genhadaeth 'cyfleoedd i bawb'.
Image
Mae Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi cyflwyno Rhaglen Lywodraethu newydd ei weinyddiaeth i gasgliad o fwy na 100 o arweinwyr busnes, dinesig a'r sector cyhoeddus.
Image
Rhoddwyd cyfle i bobl ifanc o bob rhan o Gaerdydd gwrdd â chyfryngau Cymru mewn digwyddiad a gynlluniwyd i ddechrau trafodaeth am sut y caiff plant eu portreadu yn y newyddion prif ffrwd ac i drafod sut y gall straeon negyddol effeithio ar eu lles.
Image
Dros yr haf mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans yn Llanedern wedi ymuno â disgyblion o Awstralia, India, Irac, ac UDA i ddathlu degawd o'r Clwb Codio: elusen fyd-eang sy'n cefnogi clybiau codio ar ôl ysgol ledled y byd.
Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: her gwerth miliynau o bunnoedd i gynhyrchu mwy o fwyd lleol; graddedigion iau yn dathlu llwyddiant Prifysgol y Plant; a galw ar blant a phobl ifanc i ychwanegu eu lleisiau at y ddadl ar ddyfodol ein hysgolion.
Image
Gwahoddir y cyhoedd i rannu eu barn ar y gwaith sy'n gysylltiedig â sefydlu safle newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows.