Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae rhaglen Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd i wella goleuadau stryd, camerâu teledu cylch cyfyng a mesurau eraill eisoes yn cael effaith gadarnhaol ar droseddu.
Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd yn profi cynnydd yn nifer y cŵn sydd angen eu hailgartrefu wrth i berchnogion a brynodd gŵn yn ystod y pandemig ddychwelyd i'r gwaith, a darganfod nad oes ganddynt yr amser sydd ei angen i ofalu'n iawn am eu hanifeiliaid anwes.
Image
Bydd Cymru’n herio’r Eidal Ddydd Sadwrn, 19 Mawrth yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 2.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 10.15am tan 6.15pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn a dod allan o'r stadiwm yn ddiogel.
Image
Anrhydedd dinesig pwysig i HMS Cambria - cartref y Llynges Frenhinol yng Nghymru; Gwersi gyrru am ddim yn cael eu cynnig i weithwyr gofal newydd; Gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd...
Image
Bydd HMS Cambria, cartref y Llynges Frenhinol ar y lan yng Nghymru, yn cael Rhyddid Caerdydd i gydnabod ei 75 mlynedd o wasanaeth sy'n helpu i amddiffyn y genedl.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: chynnig gwersi gyrru am ddim i weithwyr gofal newydd; mae gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu o dan Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd, bydd yr Eglwys Norwyaidd...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cyfres o fesurau arloesol, gan gynnwys gwersi gyrru am ddim, i ddenu recriwtiaid newydd i'w wasanaethau gofal cymdeithasol.
Image
Mae seremoni torri'r tir arbennig yn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar ysgol gynradd newydd i'w lleoli yn natblygiad St Edern.
Image
Mae tyfu ein bwyd ein hunain ar randiroedd wedi bod yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o gadw'n heini yn ystod y pandemig ac mae Cyngor Caerdydd yn awyddus i sicrhau y gall cynifer ohonom â phosibl ddychwelyd i'r tir.
Image
Mae Caerdydd wedi dod i'r amlwg fel un o'r dinasoedd gorau yn y DU i fyw a gweithio ynddi, yn ôl adroddiad newydd dylanwadol.
Image
Mae Eglwys Norwyaidd eiconig Caerdydd yn paratoi i ailagor yn gaffi, yn ganolfan gelfyddydau ac yn lleoliad cerddoriaeth y mis nesaf.
Image
Mae rhaglen sydd wedi ennill sawl gwobr am drawsnewid meysydd chwarae ysgolion yn erddi ffrwythau a llysiau awyr agored bywiog wedi'i lansio'n swyddogol yng Nghaerdydd.
Image
Mae gwefan Gwasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd wedi cael ei hailwampio.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: adeiladu ar lwyddiannau'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol ar gyfer dyfodol Caerdydd; ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau Caerdydd i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth deallus; Cyngor Caerdydd...
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni i adeiladu Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd (AChA) newydd ar dir gerllaw Neuadd Llanrhymni.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi ei filiau Ardrethi Busnes blynyddol ar gyfer 2022/2023 ar hyn o bryd, ac mae newidiadau wedi'u gwneud i'r broses ymgeisio eleni.