Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r diweddaraf gennym ni, sy'n cynnwys…
Image
Gallai parcio ar y stryd ledled Caerdydd newid os bydd cynllun parcio newydd ar gyfer y ddinas yn cael sêl bendith yn dilyn ymgynghoriad â'r cyhoedd.
Image
I ddathlu lansio sioe newydd Huw Stephens yn ystod yr wythnos ar BBC Radio 6 Music, mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn cefnogi gig am ddim yng Nghlwb Ifor Bach, gyda CVC, y rocwyr seic sy’n prysur ennill enw iddynt eu hunain.
Image
Mae preswylwyr Caerdydd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad pellgyrhaeddol ar y gyllideb a allai weld gwasanaethau'n cael eu cwtogi a thaliadau'n cael eu cynyddu wrth i'r cyngor geisio dod o hyd i £30.5m i fantoli'r gyllideb yn 2024/25 yng
Image
Beth yw bwlch yn y gyllideb? Pam mae'r Cyngor yn wynebu bwlch yn y gyllideb? Sut rydyn ni'n bwriadu cau'r Bwlch
Image
Mae'n debygol yr effeithir ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dilyn penderfyniad Unite i streicio rhwng dydd Iau, 28 Rhagfyr a dydd Iau, 25 Ionawr.
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Streic i effeithio ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd ar ôl y Nadolig; Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am iechyd a lles; Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol rhwng pobl ifanc
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei arfarniad 'Lles' canol tymor - gan gynnig hunanasesiad cynhwysfawr o'r ffordd y mae wedi perfformio wrth gyflawni amcanion a nodir yn ei gynllun corfforaethol ar gyfer 2023-26.
Image
Mae'n debygol yr effeithir ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn syth ar ôl y Nadolig yn dilyn penderfyniad Unite i streicio rhwng dydd Iau, 28 Rhagfyr a dydd Iau, 25 Ionawr.
Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yng ngogledd Caerdydd wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a lles ledled ei chymuned ysgol, ar y safon uchaf bosib.
Image
Mae Caerdydd wedi cynnal ei thwrnamaint pêl-droed rhyng-ieuenctid cyntaf y mis hwn, gan ddod â mwy na 90 o bobl ifanc o glybiau ieuenctid ledled y ddinas at ei gilydd.
Image
Dyma'r diweddaraf, gan gynnwys: Lansio Cynllun Byw yn y Gymuned o'r radd flaenaf cyntaf y Cyngor; Cyngor Caerdydd yn gweithredu argymhellion adfer natur Coed Cadw; Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch Cyntaf ar gyfer Prif Weithredwr y Cyngor
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu papur polisi Coed Cadw a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy’n nodi pwysigrwydd coed a choedwigoedd ar gyfer adfer natur yng Nghymru ac sy’n gwneud pum argymhelliad allweddol ar gyfer awdurdodau lleol.
Image
Lansiwyd y cyntaf o ddatblygiadau Byw yn y Gymuned o’r radd flaenaf Cyngor Caerdydd ar gyfer pobl hŷn yn swyddogol ddydd Mawrth, 19 Rhagfyr.
Image
Mae'r data ansawdd aer ar gyfer 2022 yn dangos bod aer y ddinas yn lanach o'i gymharu â lefelau cyn y pandemig, er ei fod yn derbyn bod mwy o waith i'w wneud mewn ardaloedd penodol o'r ddinas.
Image
Mae Paul Orders o Gyngor Caerdydd wedi dod yn brif weithredwr cyntaf awdurdod lleol y DU i ddod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch.