Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd giât fysus newydd yn cael ei gosod ar Heol y Porth erbyn 31 Hydref – i gefnogi blaenoriaethu teithio ar fysiau a dulliau trafnidiaeth cynaliadwy i wella ansawdd aer.
Image
Ierdydd Ysgol Llawn Bwyd yn cael eu cyflwyno i ddeg o Ysgolion Cynradd Caerdydd; Mae ymgyrch newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu'; Tair Gwobr PawPrints RSPCA ar gyfer Cartref Cŵn...
Image
Gwobr 1af – 1 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £100 2il wobr – 1 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £40 3ydd wobr – 2 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £20
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Trefniadau casglu gwastraff gardd y gaeaf a'r Nadolig; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf...
Image
Bydd Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â'r elusen amgylcheddol, Trees for Cities (TfC) yn darparu deg Iard Ysgol Llawn Bwyd newydd ar draws y ddinas yn ystod 2021/22.
Image
Ar hyn o bryd mae 119 o blant yn aros i gael eu mabwysiadu yng Nghymru, gyda 29 o'r plant hynny yn aros am naw mis neu fwy.
Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi derbyn tair gwobr PawPrints RSPCA - Aur yn y categori Cŵn Strae ac Arian yn y categori Cytiau Cŵn yn ogystal â Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig i Ganolfan Iechyd ‘The Rescue Hotel’ – unig enillydd y wobr hon yng Nghymru.
Image
I helpu trigolion i glirio dail, bydd casgliadau gwastraff gardd Caerdydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Tachwedd - mis yn hwyrach na'r llynedd.we
Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
Image
Mae trigolion Caerdydd a phawb sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn y ddinas yn cael eu hannog i rannu eu barn ar eu profiadau o wasanaethau.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu'r cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer Caerdydd; mae ymgynghoriad wyth wythnos ar Strategaeth Fysiau newydd Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID..
Image
Bydd mynwent newydd Gogledd Caerdydd, ar Heol Draenen Pen-y-graig yn agor yn swyddogol ddydd Mercher, 20 Hydref, gan gynnig lle claddu y mae mawr ei angen yng ngogledd y ddinas am y 15 mlynedd a mwy nesaf.
Image
Mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol wedi datgelu cynlluniau newydd mawr yn ei adroddiad diweddaraf i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn y ddinas. Mae'r adroddiad diweddaraf yn manylu ar ail gylch y cynigion ar gyfer Caerdydd
Image
Os ydych chi'n chwilio i ddiddanu'r plant yr hanner tymor hwn, yna efallai y bydd yr ateb gan un o'n lleoliadau neu gyfleusterau ni...
Image
Mae strategaeth newydd, sy'n ceisio dyblu nifer y bobl sy'n defnyddio bysiau yng Nghaerdydd, lleihau tagfeydd a gwella ansawdd yr aer, allan nawr ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.
Image
Clwb ceir newydd i Gaerdydd; Lansio ymgynghoriadau ar gynlluniau i dyfu'r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae/Su'mae; Y Cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf...