Datganiadau Diweddaraf

Image
a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays; and Hwb ariannol i Ysgol Farchogaeth Caerdydd diolch i'r Grŵp...
Image
Mae Ysgol Farchogaeth Caerdydd wedi cael hwb ariannol i ddarparu ysgol awyr agored newydd a gwell i farchogwyr.
Image
Mae tîm Tai yn Gyntaf Cyngor Caerdydd wedi cipio gwobr genedlaethol am ei gyfraniad rhagorol i'r sector tai yng Nghymru.
Image
Mae gwaith gwella i adnewyddu un o ardaloedd chwarae Caerdydd wedi dechrau'r mis hwn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: trefniadau i ddod ar gyfer Profion COVID-19 i blant a phobl ifanc a staff sy'n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu...
Image
Rhentu Doeth Cymru yn galw landlord didrwydded i gyfrif; Bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol drwy gydol mis Hydref; Adolygu Ffiniau Etholiadol Awdurdodau Lleol; Lansio rheolau newydd i orfodi perchnogion cŵn..
Image
Mae landlord o Gymru a oedd wedi cael gwrthod trwydded gan Rhentu Doeth Cymru i gynnal gweithgareddau gosod a rheoli, wedi’i gael yn euog o reoli ei eiddo yn anghyfreithlon.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol drwy gydol mis Hydref; Adolygu Ffiniau Etholiadol Awdurdodau Lleol; lansio rheolau newydd i orfodi...
Image
Bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol drwy gydol mis Hydref. Rydym yn cynghori trigolion i edrych ar wefan y cyngor -www.caerdydd.gov.uk/gwastraffgardd-neu app Cardiff Gov, i gael gwybod pryd y bydd eu gwastraff
Image
Bydd nifer o newidiadau i drefniadau ffiniau etholiadol yng Nghaerdydd yn digwydd dros y misoedd nesaf, yn dilyn penderfyniad a gyhoeddwyd heddiw gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros Gyllid a Llywodraeth Leol.
Image
Bydd y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus, o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, yn caniatáu i gyngor Caerdydd gymryd camau yn erbyn perchnogion cŵn sy'n caniatáu i'w hanifeiliaid anwes faeddu mewn ardal o dir cyhoed
Image
Mae nifer y bobl sy'n ymweld â Chanol Dinas Caerdydd ym mis Awst eleni ond 5% yn llai nag yr oedd ym mis Awst 2019, y flwyddyn cyn i'r pandemig daro.
Image
Mae heneb i anrhydeddu Betty Campbell MBE, pennaeth du cyntaf Cymru a hyrwyddwr cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei dadorchuddio yng nghanol dinas Caerdydd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ceisiadau am leoedd mewn ysgolion uwchradd yn agor; twyllwr rheibus yn dwyn arbedion bywyd menyw mewn sgâm rheoli plâu cymhleth; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu..
Image
Bydd twyllwr rheibus yn y carchar am 12 mis ychwanegol am godi mwy nag £20,000 ar ddau ddioddefwr oedrannus ac agored i niwed, mewn sgâm rheoli plâu cymhleth a fyddai fel arfer yn costio £48 i'w gywiro.
Image
Mae Hope O'Reilly, sy'n 7 mlwydd oed, wedi ymgymryd â'r her o redeg 50k yn ystod mis Medi er mwyn helpu i godi arian tuag at ailwampio Cartref Cŵn Caerdydd.