Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Bydd Ysgol y Court yn cael ei hailenwi wrth i gynlluniau i ddatblygu'r ysgol gael eu cymeradwyo; Camau olaf at ddyfodol cynaliadwy i Neuadd Dewi Sant; A yw eich sefydliad yn gymwys i gael cyllid o dan y...
Image
Mae disgwyl i Gyngor Caerdydd gymeradwyo adroddiad eang sy'n nodi cynlluniau i ddatblygu gofal cymdeithasol y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Ymgynghoriad Cymunedol Canolfan Hamdden Pentwyn; Mae 1.6 tunnell o bodiau coffi wedi cael eu hailgylchu yng Nghaerdydd ers mis Ebrill eleni; Fflyd o gerbydau ailgylchu newydd wedi'i chytuno i helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu'r ddinas; Gallai gwaith...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dadorchuddio Cerflun o Dorwyr Cod y Byd Rygbi; Mae 1.6 tunnell o bodiau coffi wedi cael eu hailgylchu yng Nghaerdydd ers mis Ebrill eleni; Ymgynghoriad Cymunedol Canolfan Hamdden Pentwyn; Swyddogaeth...
Image
Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hannog i wirio eu manylion cofrestru etholiadol er mwyn sicrhau bod ganddynt lais yn etholiadau’r dyfodol.
Image
Gall trigolion sydd wedi lawrlwytho’r ap Cardiff Gov ar eu dyfeisiau symudol nawr roi gwybod am broblemau goleuadau stryd yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi fersiwn ddrafft o'i Strategaeth Cyfranogiad newydd, a gobeithir y bydd yn annog mwy o bobl leol i gymryd rhan yn ei brosesau gwneud penderfyniadau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
Image
Llwyddodd dros 1,000 o bobl i sicrhau rôl yn gweithio i Gyngor Caerdydd drwy ei asiantaeth recriwtio fewnol, Caerdydd ar Waith, y llynedd.
Image
Mae pwysau gan gynnwys chwyddiant cynyddol, galw cynyddol am wasanaethau a dyfarniadau cyflog staff disgwyliedig wedi arwain Cyngor Caerdydd i ragweld bwlch o £36.8m yn ei gyllideb ar gyfer 2024-25, yn ôl adroddiad newydd.
Image
Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl. Y thema eleni yw grym chwarae, chwaraeon, gemau a gweithgarwch corfforol gyda llawer o weithgareddau am ddim i deuluoedd.
Image
Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr; Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru; Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr; Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'; Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu...
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: 'Yr Eglwys Newydd Werddach' sydd wedi'i chynllunio i leihau llifogydd; helpu pobl ifanc i osgoi dioddef trosedd; gwaith adfer Hen Lyfrgell Caerdydd yn cael hwb rhodd o £2 miliwn; a dathlu wythnos gwaith...
Image
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn lansio ymgyrch adfer Hen Lyfrgell Caerdydd gyda rhodd o £2 filiwn; Mae Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd wedi'i gymeradwyo gan y Cabinet; Mae Gweithwyr Ieuenctid Caerdydd yn rhannu eu straeon. Wythnos Gwaith...
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi derbyn argymhellion adroddiad sy'n edrych ar yr opsiynau ar gyfer gofynion swyddfeydd hirdymor yr awdurdod lleol.