Datganiadau Diweddaraf

Image
"Y peth iawn i'w wneud", "effaith bositif ar staff", "mae'n bwysig bod pobl sy'n gweithio'n galed yn cael eu talu yn unol â hynny".
Image
Mae ffilm bwerus newydd sy'n dangos sut mae pobl Caerdydd yn defnyddio'r celfyddydau, addysg a diwylliant i wella amrywiaeth ac annog cynwysoldeb yn y ddinas wedi cael ei lansio ar y rhyngrwyd heddiw.
Image
Cae Coffa; Cymorth costau byw; Cymru yn erbyn y Barbariaid; Y diweddaraf am chwilod Ynys Echni
Image
Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I’r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy’n bwydo ar gig a gwaed?
Image
Croeso nôl i'r fenter Croeso Cynnes; Arglwydd Faer yn arwain teyrngedau Caerdydd i'r rhai sydd wedi marw; Cydnabyddiaeth fyd-eang i Gaerdydd wrth iddi ddod y ddinas gyntaf yn y DU i gael ei henwi'n Ddinas sy'n Dda i Blant UNIC; ac mwy
Image
Dyma’r diweddaraf dydd Gwener Caerdydd - dinas gyntaf y DU i fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant UNICEF Neuadd Dewi Sant i aros ar gau ar gyfer adnewyddu to 30,000 arall o goed i goedwig drefol Caerdydd Nofio dŵr agored yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Image
Unwaith eto, mae hybiau a llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig croeso cynnes i gwsmeriaid a thrigolion yr adeg hon o'r flwyddyn, gyda’r tywydd oerach yn ein cyrraedd.
Image
Arweiniodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bablin Molik, deyrngedau'r ddinas heddiw i'r rhai yn y Lluoedd Arfog a gollodd eu bywydau mewn dau ryfel byd a gwrthdaro eraill, wrth agor y Cae Coffa ar dir Castell Caerdydd.
Image
Cafodd disgyblion o ysgol gynradd yn y ddinas gipolwg arbennig ar ddemocratiaeth leol yng Nghaerdydd ar ymweliad â Neuadd y Sir.
Image
Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw; Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, yn cynnwys: Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer...
Image
Mae adroddiad i baneli concrit 'a allai fod yn beryglus' yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd yn argymell bod angen ailosod to'r adeilad yn llwyr.
Image
Mwy o gartrefi newydd yn barod i helpu i fynd i'r afael â phwysau digartrefedd; Adroddiad monitro blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol yn dangos fod cynnydd da yn cael ei wneud; Holi Caerdydd 2023; Myfyrwyr prifysgol yn gosod Her Caerdydd Carbon Niwtral
Image
Mae'r cartrefi modiwlar newydd cyntaf ar ddatblygiad arloesol i helpu i fynd i'r afael â'r prinder tai fforddiadwy yng Nghaerdydd yn barod i groesawu eu preswylwyr newydd.
Image
Adroddiad monitro blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol yn dangos fod cynnydd da yn cael ei wneud; Adnewyddu a gwella darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd; ac fwy...
Image
Neuadd Dewi Sant ar gau tan y Flwyddyn Newydd; Darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd; Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw; Cyfleoedd llywodraethwyr ysgol