Datganiadau Diweddaraf

Image
Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr; Arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys; Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren...
Image
Daeth arweinwyr crefyddol a gwleidyddol ynghyd yng Nghaerdydd y bore yma i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, y coffâd rhyngwladol i gofio'r miliynau a fu farw yn yr Holocost ac mewn hil-laddiadau dilynol ledled y byd.
Image
Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd; Rhaglen ôl-osod arbedion ynni i arbed arian a lleihau allyriadau carbon; Ysgol Gynradd Trelái yn dathlu arolwg Estyn cadarnhaol yn nodi amgylchedd dysgu tawel a meithringar; Trac Motocross yn helpu...
Image
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol; Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri; Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd, ac fwy.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar gynllun parcio newydd ar y stryd i Gaerdydd wedi’i gymeradwyo a bydd yn cael ei lansio yn gynnar eleni, yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau, Ionawr 18fed.
Image
Mae'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn fywiog, gyda'r ddinas yn lleoliad ar gyfer gwyliau cyffrous a llu o leoliadau, stiwdios recordio ac ystafelloedd ymarfer sy'n darparu ar gyfer pob arddull gerddorol – o gerddoriaeth glasurol i jazz, hip hop ac ele
Image
Y cynigion diweddaraf ar gyfer darpariaeth ysgolion cynradd yn rhannau o ogledd Caerdydd; Straeon gofalwyr maeth mewn ymgyrch newydd; Rhaglen £1.8m i leihau allyriadau carbon; Strategaeth i wella ymgysylltiad y cyhoedd â'r Cyngor
Image
Mae Caerdydd wedi sgorio'n uchel mewn arolwg newydd mawr gan yr UE sy'n asesu ansawdd bywyd mewn dinasoedd mawr yn Ewrop - ac mae wedi’i datgan fel y ddinas orau i deuluoedd â phlant ifanc.
Image
Dod â Gwyddoniaeth yn fyw yn Ysgol Gynradd Howardian; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth; Adnewyddu a gwella cynlluniau darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd...
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd 40 o brosiectau'n derbyn cyllid; Gwaith Ailddatblygu Glanfa'r Iwerydd yn Cymryd Cam Ymlaen'; Cynnig chwe pharc sglefrio newydd ar gyfer Caerdydd; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth
Image
James Jelinski, 23, a Megan Colwill, 24, yw recriwtiaid diweddaraf adran Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor ac maent yn brawf byw o sut mae byd mecaneg modur yn newid.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canlyniadau adolygiad cynhwysfawr i sut mae'n ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn sicrhau bod eu barn yn cael ei hystyried yn y broses o wneud penderfyniadau.
Image
Nod yr ymgyrch newydd yw ysbrydoli pobl o bob cefndir i ystyried maethu gyda'u Cyngor lleol.
Image
Beth yw bwlch yn y gyllideb? Pam mae'r Cyngor yn wynebu bwlch yn y gyllideb? Sut rydyn ni'n bwriadu cau'r Bwlch
Image
Mae'n debygol yr effeithir ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dilyn penderfyniad Unite i streicio rhwng dydd Iau, 28 Rhagfyr a dydd Iau, 25 Ionawr.
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Streic i effeithio ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd ar ôl y Nadolig; Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am iechyd a lles; Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol rhwng pobl ifanc