Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Y Cyngor yn ymuno â chynllun Cyflogwr sy'n Sy'n Dda i Bobl Hŷn; Arolygwyr Estyn yn canmol Ysgol Uwchradd y Dwyrain; a Cogydd ysgol yn ymddeol ar ôl gweini bron 1 miliwn o brydau bwyd!
Image
Dechrau proses 'marchnata meddal' Neuadd Dewi Sant; Y Cyngor yn ymuno â chynllun Cyflogwr sy'n Sy'n Dda i Bobl Hŷn; "Mae ‘Dysgu, Byw, Credu' yn adlewyrchu nodau Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette yn amlwg," meddai Estyn; Arolygwyr Estyn yn...
Image
Mae ymarfer 'marchnata meddal' sy'n gwahodd cynigion gan sefydliadau theatr, y celfyddydau a lleoliadau profiadol a chymwys, sydd â diddordeb mewn prydlesu a gweithredu Neuadd Dewi Sant wedi dechrau heddiw (6 Ebrill, 2023).
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod fel Cyflogwr Sy’n Dda i Bobl Hŷn fel rhan o waith yr awdurdod i wneud Caerdydd yn Ddinas sy'n Dda i Bobl Hŷn.
Image
Mae sblash o liw a thipyn o waith gan bartneriaeth gymunedol wedi dod â bywyd newydd i daith ysgol disgyblion a theuluoedd yn Llanedern.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: 30,000 o goed wedi eu plannu yng Nghaerdydd ers Hydref 2022; Mis Ymwybyddiaeth Cansery Coluddyn; Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinas Llandaf; 'Amgylchedd dysgu gofalgar lle mae disgyblion yn datblygu..
Image
'Yr achos gwaethaf o esgeulustod mewn bwyty ry'n ni wedi dod ar ei draws yn y 15 mlynedd diwetha'
Image
Mae adroddiad newydd mawr yn amlinellu sut mae Caerdydd yn mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cymdeithas, gan ddatgelu mwy o gydweithio a gwaith tîm gan gyrff cyhoeddus ar draws y ddinas, wedi cael ei gymeradwyo mewn cyfarfod o Gabinet yr awdurdod...
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar Strategaeth y Gweithlu yr awdurdod lleol ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy'n manylu ar ei ymrwymiad i gyflogi 'y bobl gywir, gyda'r sgiliau cywir, yn y man cywir, ar yr adeg gywir ac ar y gost gywir'.
Image
Mae adroddiad newydd ar bolisi tâl Cyngor Caerdydd sy'n dangos bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar ei weithlu yn parhau i agosáu wedi cael ei gymeradwyo gan Gabinet yr awdurdod lleol.
Image
Cynhelir diwrnod hwyl i'r gymuned i ddathlu agoriad Hyb Lles Rhiwbeina newydd yn ddiweddarach yr wythnos hon.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: buddsoddiad mawr mewn cartrefi 'anodd eu gwresogi'; Caerdydd yn rhoi teyrnged i Weithwyr Cymdeithasol y ddinas; cymuned leol yn ennill cae pêl-droed pob tywydd newydd; a trefniadau derbyn ysgolion.
Image
Gyda'r nod o ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu, cysylltu, a dylanwadu ar newid, mae Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2023 yn digwydd o Ddydd Llun 20 i ddydd Gwener 24 Mawrth 2023 ac i gyd-fynd â'r achlysur, mae aelodau Cabinet Cyngor Caerdydd wedi talu...
Image
Buddsoddiad mawr mewn Cartrefi 'Anodd eu Gwresogi' yng Nghaerdydd; Cynllun £800m ar gyfer mwy o gartrefi cyngor carbon isel o ansawdd uchel; Cais Dinas Groeso EURO 2028 UEFA; Hwb i weithwyr benywaidd yng nghyfarfod adroddiad bwlch cyflog rhwng...
Image
Mae tua 250 o gartrefi 'anodd eu gwresogi' yng Nghaerdydd ar fin elwa o gynllun buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd i wella eu heffeithlonrwydd thermol a helpu i leihau costau ynni i drigolion.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cais i gynnal UEFA EURO 2028 yng Nghaerdydd; cynigion ysgolion cynradd i rannau o ganol a gogledd Caerdydd; a Cynllun £800m ar gyfer mwy o gartrefi cyngor carbon isel o ansawdd uchel.