Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: chynnig gwersi gyrru am ddim i weithwyr gofal newydd; mae gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu o dan Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd, bydd yr Eglwys Norwyaidd...
Image
Mae seremoni torri'r tir arbennig yn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar ysgol gynradd newydd i'w lleoli yn natblygiad St Edern.
Image
Mae gwefan Gwasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd wedi cael ei hailwampio.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: adeiladu ar lwyddiannau'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol ar gyfer dyfodol Caerdydd; ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau Caerdydd i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth deallus; Cyngor Caerdydd...
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni i adeiladu Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd (AChA) newydd ar dir gerllaw Neuadd Llanrhymni.
Image
Heddiw, mae Cyngor Caerdydd wedi llofnodi'r Cytundeb Swyddi Cymunedol (CSC) a fydd yn helpu i hyrwyddo cyfleoedd gwaith yn y gymuned ac yn cefnogi pobl leol i ymgeisio.
Image
Y cyhoedd yn rhoi eu barn ar newidiadau i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Caerdydd ar gyfer 2023/24; Ymgynghoriad cyhoeddus yn cefnogi'r cynnig i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch; Y cyhoedd yn rhoi adborth i adolygiad radical o'r Ddarpariaeth Anghenion...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno mewn egwyddor i gaffael 30 o fflatiau newydd ar gyfer pobl hŷn yng Nghilgant Wyndham, Glan-yr-afon, fel rhan o'i gynllun uchelgeisiol i greu 4,000 o gartrefi newydd ar draws y ddinas.
Image
Mae cynllun uchelgeisiol i adeiladu mwy na 4,000 o gartrefi o ansawdd uchel ledled y ddinas a mynd i'r afael ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys diogelwch tân, atgyweiriadau a digartrefedd, wrth galon un o fentrau craidd diweddaraf Cyngor Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cadarnhau achos o ffliw adar yng Nghaerdydd wedi i ŵydd gael ei chanfod yn farw; Cau'r bwlch cyflog rhwng menywod a dynion yng Nghyngor Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nif
Image
Mae arbenigwyr bywyd gwyllt yng Nghyngor Caerdydd wedi gofyn i'r cyhoedd osgoi cyffwrdd neu fwydo adar yn Llyn Parc y Rhath ar ôl canfod bod gŵydd wedi marw o ffliw adar.
Image
Yn ôl adroddiad diweddaraf yr awdurdod ar y polisi tâl, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau'n cael ei gau yng Nghyngor Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith yn dechrau ar osod cladin ar Fflatiau Lydstep; contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer...
Image
Mae cynllun i osod cladin ar dri bloc o fflatiau uchel yn y ddinas yn mynd rhagddo.
Image
Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+; Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg; Clirio ar ôl Storm Eunice
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+; Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...