Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae blaenoriaethau allweddol Caerdydd ar gyfer atal digartrefedd a rhoi cymorth tai dros y pedair blynedd nesaf wedi'u hamlinellu mewn strategaeth ddrafft newydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Cartrefi Cyntaf Caerdydd, helpu prynwyr tro cyntaf; a cyfleuster storio beiciau diogel cyntaf Caerdydd..
Image
Mae cynllun perchentyaeth â chymorth Cyngor Caerdydd, sy'n helpu prynwyr tro cyntaf yn y ddinas i gymryd cam ar yr ysgol eiddo, wedi cael ei ail-lansio fel Cartrefi Cyntaf Caerdydd.
Image
Cyfleuster storio beiciau diogel cyntaf Caerdydd yn paratoi i agor i'r cyhoedd; Ymgynghoriad cyhoeddus cyn cynigion cyllideb Cyngor Caerdydd; Pwyllgor Craffu yn gofyn am farn tenantiaid ar wasanaeth atgyweirio tai'r Cyngor; Gwahodd preswylwyr i blannu...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: sefyllfa ddiweddaraf y gweithlu; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; a cyfanswm brechu Caerdydd
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn cyfarfod yr wythnos nesaf i ystyried adroddiad sy'n argymell y gall ymgynghoriad cyhoeddus ddechrau, cyn i gynigion ar gyfer cyllideb 2022/2023 gael eu cyflwyno fis nesaf.
Image
Mae Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion Cyngor Caerdydd yn awyddus i gael barn tenantiaid y Cyngor ledled y ddinas ar sut mae'r Cyngor yn rheoli ansawdd ei stoc dai.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Atyniadau a theatrau Gŵyl y Gaeaf i gau wrth i Gymru symud i Lefel Rhybudd 2; Mynegi eich barn ar gynlluniau Caerdydd i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Casgliadau gwastraff Caerdydd ddim yn newid dros...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Cymru yn symud i Lefel Rhybudd 2, nodyn atgoffa y bydd casgliadau gwastraff heb newid dros y gwyliau ond mae'r cyngor yn cynnig casgliad o goed Nadolig ym mis Ionawr, sut i gael gwared ar....
Image
Er na fydd unrhyw newidiadau i ddiwrnodau casglu ailgylchu a gwastraff dros y Nadolig, mae Cyngor Caerdydd yn trefnu casgliadau coed Nadolig yn ystod pythefnos cyntaf mis Ionawr.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: casgliadau gwastraff yn parhau dros wyliau’r Nadolig heb newid ond mae'r cyngor yn cynnig casgliad coed Nadolig ym mis Ionawr, ymgynghoriad ar gynlluniau i ddatblygu'r Pentref Chwaraeon....
Image
Dweud eich dweud ar gynigion i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch; Y garreg filltir nesaf i'r ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd; Datblygiad Fflatiau Cyngor a Hyb Trafnidiaeth Newydd Wedi'i Gymeradwyo; Hwb...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyngor newydd i gadw Cymru'n ddiogel dros y Nadolig; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd..
Image
Cymeradwywyd datblygiad cynllun defnydd cymysg cynaliadwy fydd yn cynnwys tai newydd, manwerthu a chyfnewidfa fysus ar Heol Waun-gron gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd yr wythnos hon, yn amodol ar gais galw i mewn a chytundeb cyfreithiol gan y datb