Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
Image
Mae trigolion Caerdydd a phawb sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn y ddinas yn cael eu hannog i rannu eu barn ar eu profiadau o wasanaethau.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu'r cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer Caerdydd; mae ymgynghoriad wyth wythnos ar Strategaeth Fysiau newydd Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID..
Image
Bydd mynwent newydd Gogledd Caerdydd, ar Heol Draenen Pen-y-graig yn agor yn swyddogol ddydd Mercher, 20 Hydref, gan gynnig lle claddu y mae mawr ei angen yng ngogledd y ddinas am y 15 mlynedd a mwy nesaf.
Image
Mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol wedi datgelu cynlluniau newydd mawr yn ei adroddiad diweddaraf i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn y ddinas. Mae'r adroddiad diweddaraf yn manylu ar ail gylch y cynigion ar gyfer Caerdydd
Image
Clwb ceir newydd i Gaerdydd; Lansio ymgynghoriadau ar gynlluniau i dyfu'r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae/Su'mae; Y Cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf o fannau safon y Faner Werdd yng Nghymru...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwahodd trigolion i ddweud eu dweud am greu coedwig drefol Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar...
Image
Cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays; Cynlluniau i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY); Datgelu cynlluniau i hybu cyfleoedd addysg Gymraeg ledled Caerdydd; Gweithio Tuag at Ddinas sy'n Dda i Bobl..
Image
Gall Caerdydd gymryd cam tuag at fod y ddinas gyntaf sy’n dda i bobl hŷn yng Nghymru yr wythnos nesaf wrth i'r awdurdod ystyried ymuno â rhwydwaith byd-eang o gymunedau sy'n dda i bobl hŷn.
Image
a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays; and Hwb ariannol i Ysgol Farchogaeth Caerdydd diolch i'r Grŵp...
Image
Mae tîm Tai yn Gyntaf Cyngor Caerdydd wedi cipio gwobr genedlaethol am ei gyfraniad rhagorol i'r sector tai yng Nghymru.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: trefniadau i ddod ar gyfer Profion COVID-19 i blant a phobl ifanc a staff sy'n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu...
Image
Rhentu Doeth Cymru yn galw landlord didrwydded i gyfrif; Bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol drwy gydol mis Hydref; Adolygu Ffiniau Etholiadol Awdurdodau Lleol; Lansio rheolau newydd i orfodi perchnogion cŵn..
Image
Mae landlord o Gymru a oedd wedi cael gwrthod trwydded gan Rhentu Doeth Cymru i gynnal gweithgareddau gosod a rheoli, wedi’i gael yn euog o reoli ei eiddo yn anghyfreithlon.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol drwy gydol mis Hydref; Adolygu Ffiniau Etholiadol Awdurdodau Lleol; lansio rheolau newydd i orfodi...