Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae graddfa ac uchelgais rhaglen datblygu tai cyngor Caerdydd wedi'u hamlinellu yng Nghynllun Busnes blynyddol Cyfrif Refeniw Tai yr awdurdod.
Image
Mae adroddiad newydd ar bolisi tâl Cyngor Caerdydd yn dangos bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar ei weithlu yn parhau i agosáu.
Image
Fe allai cynlluniau i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd fynd allan i ymgynghoriad cyhoeddus y gwanwyn hwn, pe bai Cabinet Cyngor Caerdydd yn cytuno arnynt.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Strategaeth Gweithlu ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy'n manylu ar ei ymrwymiad i gyflogi 'y bobl gywir, gyda'r sgiliau cywir, yn y lle cywir, ar yr adeg gywir ac ar y gost gywir'.
Image
Mae adroddiad newydd helaeth sy'n amlinellu sut mae Caerdydd yn mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r gymdeithas wedi datgelu mwy o gydweithio a gwaith tîm gan gyrff cyhoeddus yn yr ardal.
Image
Mae pêl-droedwyr yn Sblot wedi rhoi eu sêl bendith i gae pêl-droed 3G newydd yn yr ardal.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: helpu i fynd i'r afael â phwysau tai'r dinas; campfeydd y ddinas am helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig; a yr Arglwydd Faer yn cynnal Seremoni Gŵyl y Gymanwlad.
Image
Campfeydd y Ddinas am helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig; Helpu i fynd i'r afael â phwysau tai'r dinas; Cytuno ar gynllun Caerdydd ar gyfer dyfodol 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach'; Pleidleisiwyd dros Gyllideb y flwyddyn nesaf mewn cyfarfod...
Image
Gofynnir i gampfeydd a chlybiau ffitrwydd ar draws y ddinas ymuno â'r ymgyrch er mwyn helpu i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Mae perchnogion eiddo gwag hirdymor yng Nghaerdydd wynebu cynnydd pellach yn eu taliadau treth gyngor o dan gynlluniau newydd i helpu i leddfu'r pwysau ar argaeledd tai yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol diweddaraf - glasbrint sy'n amlinellu ei weledigaeth o sut y bydd y ddinas yn datblygu dros y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
Image
Neithiwr pleidleisiodd Aelodau Etholedig Cyngor Caerdydd dros gyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, sy’n helpu i greu swyddi newydd, codi cartrefi cyngor y mae mawr eu hangen, ac a luniwyd i helpu Caerdydd ddod yn ddinas Gryfach, Gwyrddach a Thecach.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi Rhybudd Melyn o eira a rhew; angen cau ffyrdd gyda'r nos ar ran o Heol Caerffili; a mae menter newydd i wella gallu gwasanaeth cymorth gofal cartref.
Image
Mae menter newydd i wella gallu gwasanaeth cymorth gofal cartref y ddinas yn hybu iechyd a lles rhai o weithwyr mwyaf hanfodol y ddinas, yn ogystal â helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.
Image
Ffilm newydd yn dangos ein cynllun byw yn y gymuned newydd; Ymddiriedolaeth Parc Maendy yn gwneud penderfyniad ar gyfnewid tir; Cabinet Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cynigion y Gyllideb...
Image
Dyma'ch diweddariad Ddydd Gwener, yn cynnwys: ffilm yn dangos ein cynllun byw yn y gymuned newydd; ymddiriedolaeth Parc Maendy yn gwneud penderfyniad ar gyfnewid tir; mae 40 yn rhagor o sefydliadau Caerdydd wedi dod yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig...