Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae’r gwaith o greu cymuned wedi'i hadfywio, yn darparu cartrefi newydd ac amgylcheddau gwell i drigolion presennol yn ne'r ddinas, wedi cymryd cam mawr yn ei flaen heddiw.
Image
Mae cynllun tai sy’n rhan o raglen adeiladu newydd uchelgeisiol Cyngor Caerdydd - sy'n darparu llety hyblyg, cynaliadwy, carbon isel i drigolion hŷn er mwyn helpu i gynnal eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser - wedi cael sêl bendith h
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a ymgyrch plannu coed ledled Caerdydd yn nodi Wythnos Coed Genedlaethol.
Image
Cynlluniau adfer Porth y Gorllewin i ganolbwyntio ar ynni Llanw a chysylltiadau rheilffordd cyflym; Datgelu strategaeth a chynllun peilot i roi hwb i gyfradd ailgylchu Caerdydd; Creu Caerdydd Werddach, Decach a Chryfach mewn byd ôl-COVID; Dod â...
Image
Delweddau CGI newydd sbon yn datgelu cynlluniau ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol wrth i'r Cais Cynllunio gael ei gyflwyno; Datganiad gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd a Bro Morgannwg yn ymateb i'r Argyfwng Gofal Cenedlaethol; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod...
Image
Mae'r delweddau diweddaraf a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur (CGI) wedi'u rhyddhau er mwyn dangos sut mae cynlluniau ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol newydd ym Mae Caerdydd yn mynd rhagddynt ac mae cais wedi ei gyflwyno i'w gymeradwyo ar gyfer y...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Canopi Gwyrdd y Frenhines yn cyhoeddi Caerdydd fel Dinas Hyrwyddo; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Diwrnod ym Mywyd Gwirfoddolwr; Yr Eglwys Norwyaidd yn dathlu Gŵyl Goleuni a Chyfeillgarwch; Cyngor Caerdydd yn pleidleisio i ddatgan argyfwng natur ledled y ddinas; Creu Caerdydd fwy diogel; Mwy o ysgolion yng Nghaerdydd yn ymuno ag ymgyrch Hawliau Plant
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: angen corff llywodraethu ar gyfer ysgol gynradd newydd; ‘Christmas at Bute Park', gwyriad beic ffordd gyda'r nos; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro..
Image
Dadorchuddiwyd cofeb arbennig ym Mynwent Cathays heddiw i anrhydeddu John Henry Harding o drydydd catrawd ar ddeg y Dragwniaid Ysgafn, a gymerodd ran yng Nghyrch y Frigâd Ysgafn.
Image
Mae cystadleuaeth goginio, sy'n gosod cogyddion bwyd iach gorau Caerdydd yn erbyn ei gilydd, yn ôl.
Image
Caerdydd Yn Gosod Cartrefi Gwyrdd, Fforddiadwy Sydd Y Cyntaf O'u Math; Gorchymyn Dymchwel Tafarn y Roath Court - Datganiad y Cyngor; Parc Bute yn bownsio'n ôl diolch i ysbryd cymunedol; Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn gosod cartrefi, gwyrdd, fforddiadwy sydd y cyntaf o'u math; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod...
Image
• Wates Residential a Chyngor Caerdydd yn gostwng naw cartref modiwlar ar y safle yn Crofts Street, Plasnewydd • Y tro cyntaf i’r dull hwn o adeiladu oddi ar y safle gael ei ddefnyddio ar gyfer cartrefi teuluol parhaol yn y ddinas • Cartrefi i fod ar gae
Image
Yn dilyn penawdau camarweiniol yn y cyfryngau ynglŷn â sut rhoddwyd caniatâd i ddymchwel hen dafarn y Roath Court ar Heol y Plwca, mae'r cyngor am i drigolion wybod nad oes gan y pwyllgor cynllunio bŵer i atal tirfeddianwyr preifat rhag dymchwel...