Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau ar sut y byddai'r Cyngor yn gweithredu cynllun arfaethedig Llywodraeth Cymru i roi 30 awr o addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar am ddim i rieni cymwys i blant 3 a 4 oed sy'n gweithio.
Image
Cytunwyd ar gynllun peilot newydd i gynyddu nifer y mannau gwefru cerbydau trydanol ym mhrifddinas Cymru gan Gabinet Cyngor Caerdydd heddiw.
Image
Cafodd cynllun £26.5m a allai wresogi adeiladau cyhoeddus a masnachol ledled Caerdydd gan ddefnyddio ynni sy'n cael ei gynhyrchu drwy losgi gwastraff na ellir ei ailgylchu ei drafod yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd heddiw.
Image
Ddydd Mercher (Ebrill 18) a dydd Iau (Ebrill 19) rhwng 8pm a 5.30am, bydd y Ffordd Gyswllt (A4232) yn cau i gerbydau’n teithio i’r dwyrain, ar gyfer gwaith arwynebu rhwng cylchdro Croes Cwrlwys a ffordd ymadael Lecwydd.
Image
Trafodir cynlluniau o ran sut i gyflwyno cynllun Llywodraeth Cymru i roi 30 awr o ofal am blant tair a phedair oed i rieni sy'n gweithio cymwys yr wythnos nesaf.
Image
Mae cynllun peilot newydd yn cael ei gynnig i gynyddu nifer y mannau gwefru cerbydau trydanol ym mhrifddinas Cymru.
Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried argymhelliad i fwrw ymlaen â'r gwaith arfaethedig i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol, ar ôl i ymgynghoriad cyhoeddus ddangos cefnogaeth eang i'r cynnig.
No Image
Mae dyn o Gaerdydd wedi cael rhyddhad amodol am 18 mis ac wedi ei orchymyn i dalu iawndal o £100, tâl ychwanegol dioddefwr o £20 a chostau o £85 yn Llys Ynadod Caerdydd ddoe, wedi pledio'n euog i Ddifrod Troseddol ar ôl iddo symud clamp olwyn o'i gar yn
Image
Am y tro cyntaf erioed, mae gan unigolion, gweithwyr ym myd addysg a chyflogwyr ffordd bwrpasol, ddiogel ac am ddim i gysylltu â'i gilydd ar-lein.
Image
Bydd cynllun £26.5m a allai wresogi adeiladau cyhoeddus a masnachol ledled Caerdydd gan ddefnyddio ynni sy'n cael ei gynhyrchu drwy losgi gwastraff na ellir ei ailgylchu yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf Cabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Cafodd cynlluniau arfaethedig ar gyfer rhan gyntaf Rhwydwaith Traffyrdd Beicio Caerdydd eu datgelu heddiw.
Image
Mae 7 Ebrill yn nodi 50 diwrnod cyn bod Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio anoddaf ac uchaf ei fri y byd, yn dod i Gaerdydd ddydd Sul 27 Mai am bythefnos – a gelwir ar bobl leol i gymryd rhan yn yr achlysur byd-eang hwn ym myd chwaraeon.
Image
Ar 7 Ebrill, 50 diwrnod fydd ar ôl cyn y disgwylir i Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio anoddaf a mwyaf mawreddog y byd, gyrraedd Caerdydd ddydd Sul 27 Mai. Bydd y ras yn aros yma am bythefnos, gan ategu enw da Caerdydd fel dinas y glannau flaenllaw.
Image
Hoffai Cyngor Caerdydd ddiolch i’r teulu Abraham am ddod ag Ernie y sbaniel i Gartref Cŵn Caerdydd heddiw (Dydd Gwener 6 Ebrill) er mwyn i ni gynnal y profion cyfreithiol angenrheidiol arno.
Image
Derbyniodd unig berchennog yr Eurasioan Tandori yn Nhreganna, Khalilur Rahman, ddedfryd carchar wedi ei gohirio ddoe yn Llys yr Ynadon Caerdydd wedi iddo gyfaddef i chwe chyhuddiad yn ymwneud â rheoliadau hylendid bwyd.
Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn lansio gwasanaeth danfon saith niwrnod yr wythnos yn hwyrach y mis hwn.