Diweddaraf Datganiadau

Image
Cynhaliwyd digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Ddydd Y Tyllgoed heddiw i groesawu cynllun newydd sydd ar gael yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd i helpu iechyd a llesiant pobl.
Image
Mae bwlch a ragwelir o £91 miliwn yng nghyllideb Cyngor Caerdydd yn golygu bod yr awdurdod yn wynebu dyfodol ‘ansicr a heriol’.
Image
Mae rhaglen fuddsoddi Caerdydd gwerth miliynau o bunnoedd yn barod i symud i'r cam nesaf. Bydd y Cabinet yn cwrdd i drafod argymhellion mewn perthynas â rheoli'r rhaglen
Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried cynnig i ymgynghori ar ddewisiadau i fynd i'r afael â'r nifer uchel o lefydd gwag yn ysgolion cynradd ardal Llanrhymni, Caerdydd yn ei gyfarfod ddydd Iau 12 Gorffennaf.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried cynlluniau i ddarparu gofal seibiant byr yn fewnol yng nghartref plant Tŷ Storrie.
Image
Mae ymgynghoriad ar bwerau i reoli ymddygiad cŵn er mwyn helpu i gadw’r ddinas yn lanach yn cael eu hystyried gan Gyngor Caerdydd.
Image
Bydd ffilm fer newydd, Boombox Caerdydd, sy'n dangos pobl Caerdydd yn dawnsio yn eu hoff fannau gwyrdd yn y ddinas, yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn y brifddinas y mis hwn.
Image
Mae Her Ddarllen yr Haf yn ôl yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd ac anogir darllenwyr ifanc ar draws y ddinas i ddyfeisio drygioni yn rhan o her eleni.
Image
Bydd y Félothon yn dychwelyd i strydoedd de-ddwyrain Cymru ar 8 Gorffennaf.
Image
Mae fideo ar-lein a gafodd ei greu gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna i ddathlu diwrnod dim ceir wedi dod yn fuddugol mewn cystadleuaeth ar gyfer y ddinas gyfan.
Image
Mae cynrychiolwyr o awdurdodau lleol yng Nghymru, yr Almaen a Slofacia wedi ymweld â Chaerdydd i drafod cynlluniau i gyflwyno project a dreialwyd yn gyntaf ym mhrifddinas Cymru i daclo eithafiaeth a radicaleiddio.
Image
Mae canlyniadau difrifol i fethu â darparu gwybodaeth y mae Rhentu Doeth Cymru yn gofyn amdani ar gyfer cofrestru a thrwyddedu, fel y dysgodd un landlord o Gaerdydd yr wythnos hon
Image
Mae'r cynlluniau i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd cam yn nes erbyn hyn gan na chodwyd unrhyw bryderon yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus na'r cyfnod hysbysiadau statudol.
Image
Mae’r Ymgyrch Carwch Eich Cartref nawr wedi ymestyn ledled y ddinas, gan dargedu ardaloedd yn y ddinas sydd wir angen eu glanhau’n drylwyr.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ennill y wobr gyntaf yng ngwobrau Cyngor Cydweithredol y Flwyddyn ar gyfer ei ymagwedd gydweithredol at fynd i’r afael â nifer o faterion yn y ddinas.
Image
Mae gan drigolion Caerdydd ffordd newydd o gysylltu'n ddigidol gyda'r cyngor yn dilyn lansiad yr App 'Cardiff Gov'.