Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Teleofal Caerdydd, gwasanaeth warden ac ymateb Cyngor Caerdydd, yn cynnig offer wedi’i osod am ddim i gwsmeriaid i'w helpu i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.
Image
Ers 2014, pan ataliodd tua chwarter awdurdodau lleol y DU eu gwasanaeth Pryd ar Glud i bobl hŷn neu agored i niwed, mae Caerdydd wedi bod yn tynnu’n groes ac yn ehangu er mwyn sicrhau y caiff mwy fyth o gwsmeriaid yn yr ardal fwynhau cael danfon bwyd cyn
Image
Mae un o gyn-Gynghorwyr Caerdydd wedi ennill pleidlais ar-lein “Arwresau Cudd” BBC Wales ac yn cael ei hanrhydeddu â cherflun yn Sgwâr Canolog y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Fitzalan ar dir ger Stadiwm Lecwydd yn ardal Treganna y ddinas.
Image
Caiff adroddiad ar gynnydd sy'n rhoi manylion am berfformiad ysgolion Caerdydd ar gyfer 2017/18 ei gyflwyno i gabinet Cyngor Caerdydd yr wythnos nesaf (Dydd Iau 24 Ionawr).
Image
Mae perchnogion Cilgant Guildford wedi cytuno i ohirio eu cynlluniau dymchwel ar ôl cyfarfod gydag arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, i drafod uwchgynllun y mae’r Cyngor yn ei ddatblygu ar gyfer yr ardal honno.
Image
Gwelwyd cyfres bellach o ladradau y mis hwn, wedi i apêl gyhoeddus y llynedd roi terfyn dros dro ar weithgaredd anghyfreithlon y lladron.
Image
Mae Caerdydd yn gweithredu’n unol i baratoi ar gyfer unrhyw sgil-effeithiau a achosir gan Brexit ‘dim bargen' medd arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas.
Image
CAFODD YR adeiladwr twyllodrus David McAllister, 51, o Shirenewton, Caerdydd, ei anfon i’r carchar heddiw yn Llys y Goron Caerdydd am 16 mis am dwyllo ‘dioddefwyr oedrannus a bregus’.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor, “Mae’r Cyngor wedi cael gwybod am nifer gynyddol o bebyll yng nghanol y ddinas ac mae wrthi’n trefnu cyfarfod gyda’i bartneriaid gan gynnwys yr heddlu, llochesau i bobl ddigartref ac elusennau a busnesau yng nghanol y
Image
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yw'r sefydliad diweddaraf i lofnodi Ymrwymiad Cyflogwyr i Addewid Caerdydd.
Image
Antur, yr awyr agored a diwylliant fydd yr ysbrydoliaeth ar gyfer garddwyr ifainc brwd yng nghystadleuaeth Whilber Ysgolion RHS Caerdydd.
Image
Mae'r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng Dianne Rees, wedi rhagori ar y targed o godi £100k i'w helusen, gyda phedwar mis yn weddill yn y swydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Allensbank yng Ngabalfa wedi dod yr ysgol gynradd gyntaf yng Nghaerdydd i gyflawni statws Ysgol Noddfa.
Image
Ni fydd compost gwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu rhwng 27 Rhagfyr a 26 Ionawr yn rhai o wardiau’r ddinas.
Image
Caiff diwrnod llawn hwyl Nadoligaidd i ddathlu’r ystod eang o wasanaethau cymunedau sy’n cael eu darparu yn Hyb Llaneirwg ei gynnal yr wythnos nesaf.