Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae naw ardal chwarae arall i blant yng Nghaerdydd, gan gynnwys y cyfleusterau poblogaidd yng Nghaeau Llandaf, i'w hailagor ganol dydd y Sadwrn yma. Ar ôl eu hagor, bydd yn dod â chyfanswm y mannau chwarae sydd ar gael i'w defnyddio yng Nghaerdydd i 100.
Image
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Caerdydd wedi datblygu ystod o gyfleoedd dysgu newydd a chyffrous, gyda'r cyrsiau yn dechrau’r mis nesaf.
Image
Mae disgyblion ar draws Caerdydd wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch heddiw, ac mae llawer ohonynt wedi cael eu cyflwyno ar ffurf rithwir oherwydd COVID-19.
Image
Mae rhwydwaith gwresogi ardal newydd gwerth £26.5 miliwn, a fydd yn defnyddio pibellau tanddaearol i gludo gwres o gyfleuster adfer ynni i fusnesau a chartrefi yng Nghaerdydd, wedi sicrhau £15 miliwn i ddechrau cam cyntaf y gwaith.
Image
Cyhoeddiad gan y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd:
Image
Mae'r band taro ‘Barracwda’ sy’n chwarae rhythmau Affricanaidd a Brasilaidd wedi dod o hyd i gartref amgen ar gyfer eu hymarfer yn y cyrtiau awyr agored dros dro ym Mharc Bute ger ystafelloedd newid y Gored Ddu.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â'r canlynol: mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn ceisio ceisiadau am aelodaeth a barn ar beth ddylai ei flaenoriaethau fod; mae amser o hyd i gael lleisio barn ar gynlluniau i wella Tudor...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (10 Awst)
Image
Dyma ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: mesurau diogelwch newydd wedi eu cyflwyno ym Mae Caerdydd; 21 o ardaloedd chwarae ychwanegol ar fin ailagor; Cyflwyno mesurau diogelwch COVID mewn pedair canolfan siopa ardal; Ffitrwydd..
Image
Preswylwyr Caerdydd yw'r hapusaf yng Nghymru gyda gwasanaethau eu cyngor, datgelodd arolwg newydd gan Lywodraeth Cymru.
Image
Bydd Ffitrwydd CF11 , y ganolfan hamdden a weithredir gan y Cyngor yn Nhrem-y-môr, yn ail-agor o ddydd Llun, 10 Awst.
Image
Caiff 21 o ardaloedd chwarae plant yng Nghaerdydd, gan gynnwys y cyfleuster poblogaidd yn Llyn Parc y Rhath, eu hailagor y penwythnos hwn. Bydd agor y cyfleusterau hyn yn golygu bod 90 o safleoedd ledled y ddinas ar gael i'w defnyddio.
Image
Bwriedir dechrau ar y gwaith o addasu pedair o ganolfannau siopa ardal Caerdydd i helpu busnesau i fasnachu'n ddiogel drwy'r pandemig COVID a galluogi ymwelwyr i gadw at reoliadau ymbellhau cymdeithasol.
Image
Agorodd profiad ciniawa newydd Caerdydd yn yr awyr agored ar Stryd y Castell i’r cyhoedd yn swyddogol ddydd Gwener gyda dechrau anhygoel yn cynhyrchu dros £80,000 i’r economi leol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: penwythnos cyntaf caffi newydd Cwr y Castell; y diweddaraf am 'Amser am Newid Go Iawn', yr ymgyrch sydd â'r nod o adeiladu ar lwyddiant y gwaith o helpu pobl fregus oddi ar y strydoedd...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (3 Awst)