Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd 17,000 o gartrefi yn rhan o gynllun ailgylchu gwydr ar wahân mewn ymgais i wella ansawdd y deunydd a gesglir a gwella’r marchnadoedd ailddefnyddio.
Image
1 Pam fod caniatâd cynllunio yn cael ei roi i gymaint o brojectau llety myfyrwyr newydd? Er bod y niferoedd wedi arafu dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y myfyrwyr sy’n cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi codi 35
Image
Heddiw, cerddodd mwy nag erioed o ddynion filltir mewn sgidiau merched i ddangos eu cefnogaeth i'r Rhuban Gwyn, yr ymgyrch i roi stop ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Mae'r gwaith o ddatblygu tai fforddiadwy yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo o nerth i nerth wrth i’r Cyngor weithio tuag at gyflenwi 2,000 o dai newydd yn y ddinas.
Image
Mae’r CDLl yn nodi’r polisïau cynllunio ac ardaloedd i’w datblygu yn y dyfodol. Gelwir yr ardaloedd mwyaf yn ‘safleoedd strategol’ ac mae diddordeb wedi bod ym mhob un o’r safleoedd hyn, sy’n obeithiol iawn.
Image
Mae dau breswylydd hostel y digartref, Tŷ Tresilian, wedi eu dewis i gynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd i'r Digartref ym Mecsico yn hwyrach eleni.
Image
Mae prosiect sy'n ceisio ail-ymgysylltu Caerdydd ag Ynys Echni wedi sicrhau arian grant Cam 1 gwerth £1.3m tuag at ddatblygiad arfaethedig yr Ynys.
Image
Gall dechrau yn yr ysgol gynradd neu fynd i ysgol uwchradd fod yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall hefyd fod yn amser gofidus oherwydd bod angen gwneud penderfyniadau ar ba ysgolion i ymgeisio amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn
Image
Plediodd Lawford Cunningham, o Wheeleys Road, Birmingham a’i ŵyr Morgan Cunningham-Blackwood o Stanmore Road, Birmingham ill dau’n euog yn Llys yr Ynadon Caerdydd ddoe.
Image
Canmolir cyfraddau ailgylchu trawiadol Caerdydd fymryn cyn Wythnos Ailgylchu – ond y neges yw bod angen gwneud mwy o waith.
Image
Mae trigolion a phrynwyr tro cyntaf lleol yn elwa wrth i gynllun fynd i'r afael â'r angen cynyddol am dai
Image
Gallwch fynd i’r Cartref Cŵn mewn dim ond un clic yn dilyn lansio eu gwefan newydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Springwood yng Nghaerdydd wedi'i chydnabod yn swyddogol am ei gwaith i greu cymuned ysgol gynhwysol ar ôl iddi gael Nod Ansawdd Cynhwysiant a chael statws canolfan ragoriaeth.
Image
Mae camerâu symudol gorfodi traffig wedi cael eu gosod yng Nghaerdydd i wella llif y traffig, gwacáu lonydd bysys a chadw Caerdydd i symud.
Image
Mae’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol wedi ymgymryd ag ymarfer gorchwyl a gorffen i edrych ar y mater o ansawdd aer ym Mhrifddinas Cymru.
Image
Bydd sut i ddiogelu parciau a mannau gwyrdd Caerdydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn wyneb pwysau ariannol a chyllidebau tynn yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf Cabinet y Cyngor wrth iddo ystyried argymhellion a gynigiwyd yn adroddiad ‘Ariannu Par