Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd gosod teledu cylch cyfyng, edrych ar gyfleoedd i wella goleuadau, cloi gatiau penodol y parc gyda’r nos, a chynnig gwobrau i helpu i ddal fandaliaid i gyd yn cael eu trafod fel rhan o gynlluniau sy'n cael eu llunio i wella diogelwch ym mharciau Caer
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Cartrefi Cyntaf Caerdydd, helpu prynwyr tro cyntaf; a cyfleuster storio beiciau diogel cyntaf Caerdydd..
Image
Mae cynllun perchentyaeth â chymorth Cyngor Caerdydd, sy'n helpu prynwyr tro cyntaf yn y ddinas i gymryd cam ar yr ysgol eiddo, wedi cael ei ail-lansio fel Cartrefi Cyntaf Caerdydd.
Image
Cyfleuster storio beiciau diogel cyntaf Caerdydd yn paratoi i agor i'r cyhoedd; Ymgynghoriad cyhoeddus cyn cynigion cyllideb Cyngor Caerdydd; Pwyllgor Craffu yn gofyn am farn tenantiaid ar wasanaeth atgyweirio tai'r Cyngor; Gwahodd preswylwyr i blannu...
Image
Bydd cyfleuster diogel newydd i barcio beiciau dan do yn agor yng nghanol dinas Caerdydd yn gynnar yn 2022.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: sefyllfa ddiweddaraf y gweithlu; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; a cyfanswm brechu Caerdydd
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn cyfarfod yr wythnos nesaf i ystyried adroddiad sy'n argymell y gall ymgynghoriad cyhoeddus ddechrau, cyn i gynigion ar gyfer cyllideb 2022/2023 gael eu cyflwyno fis nesaf.
Image
Mae Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion Cyngor Caerdydd yn awyddus i gael barn tenantiaid y Cyngor ledled y ddinas ar sut mae'r Cyngor yn rheoli ansawdd ei stoc dai.
Image
Mae gwirfoddolwyr, grwpiau Cyfeillion, trigolion a staff y cyngor wedi bod wrthi’n brysur yn plannu 11,000 o fylbiau – a'r flwyddyn newydd hon, gwahoddir mwy o wirfoddolwyr i helpu i gadw Caerdydd yn ei blodau.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Atyniadau a theatrau Gŵyl y Gaeaf i gau wrth i Gymru symud i Lefel Rhybudd 2; Mynegi eich barn ar gynlluniau Caerdydd i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Casgliadau gwastraff Caerdydd ddim yn newid dros...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Cymru yn symud i Lefel Rhybudd 2, nodyn atgoffa y bydd casgliadau gwastraff heb newid dros y gwyliau ond mae'r cyngor yn cynnig casgliad o goed Nadolig ym mis Ionawr, sut i gael gwared ar....
Image
Bydd nifer o atyniadau Nadolig Caerdydd yn cau ar ddiwedd y dydd ar Noswyl Nadolig yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru'n symud i Lefel Rhybudd 2.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar gyfres o gynlluniau sylweddol i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (ADC) ac anghenion iechyd a lles
Image
Er na fydd unrhyw newidiadau i ddiwrnodau casglu ailgylchu a gwastraff dros y Nadolig, mae Cyngor Caerdydd yn trefnu casgliadau coed Nadolig yn ystod pythefnos cyntaf mis Ionawr.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: casgliadau gwastraff yn parhau dros wyliau’r Nadolig heb newid ond mae'r cyngor yn cynnig casgliad coed Nadolig ym mis Ionawr, ymgynghoriad ar gynlluniau i ddatblygu'r Pentref Chwaraeon....