Datganiadau Diweddaraf

Image
Caiff mwy o gartrefi cyngor newydd eu hadeiladu yng Nghaerdydd os caiff cynlluniau i roi hwb i raglen datblygu tai gyffrous y ddinas eu cymeradwyo’r wythnos nesaf.
Image
Mae Caerdydd am gynyddu nifer y bobl sy'n cerdded neu'n beicio i'r gwaith o 31% i 43% erbyn 2030.
Image
Mae Caerdydd am ddyblu nifer y bobl sy'n defnyddio bysiau yn y ddinas fel rhan o'i chynlluniau i leihau tagfeydd a gwella ansawdd aer ar draws y ddinas.
Image
Gellid datblygu cyfle buddsoddi ac ailddatblygu ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch fel rhan o gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth gynradd yng ngogledd-orllewin y ddinas.
Image
Mae mwy o fanylion am gynlluniau cyffrous i ailddatblygu Bae Caerdydd ac i adeiladu’r arena dan do newydd â lle i 15,000 o bobl wedi’u datgelu. Mae mwy o fanylion am gynlluniau Cyngor Caerdydd i greu cyrchfan penigamp i ymwelwyr yn y DU, a allai ddenu m
Image
Bydd cynigion i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 15 Gorffennaf.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: y pandemig yn cynyddu'r galw am wasanaethau gan greu bwlch gwerth sawl miliwn yn y gyllideb; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
Image
Mae adroddiad newydd wedi datgelu y bydd angen i Gyngor Caerdydd ddod o hyd i £21.3 miliwn i fantoli'r cyfrifon ym mlwyddyn ariannol 2022/23 ac £80.8 miliwn erbyn 2026 wrth i ganlyniadau'r pandemig achosi cynnydd yn y galw am wasanaethau allweddol.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Ariannin yn Stadiwm y Principality Ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf. Gyda'r gic gyntaf am 1pm, bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau yn llwyr o 10.30pm tan 4pm i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol, a gall y rhai sy'n mynyc
Image
Lansiwyd yr wythnos hon wasanaeth newydd cyffrous, arloesol i gefnogi oedolion sy'n teimlo eu bod wedi’u hallgáu’n gymdeithasol ac i helpu pobl i reoli eu lles personol eu hunain.
Image
Mae Charlie, entrepreneur ifanc o Gaerdydd, wedi llwyddo i sefydlu ei fusnes gwefru cerbydau ei hun ochr yn ochr â'i astudiaethau Safon Uwch yn Ysgol Uwchradd Llanisien.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; ac ysgolion y mae achosion COVID-19 yn effeithio arnynt.
Image
Bydd rhaglen cyfoethogi gwyliau ysgol (RhCGY) arobryn Caerdydd yn cael ei chyflwyno i'r nifer uchaf erioed o blant ysgol ledled y ddinas yr haf hwn.
Image
Mae felodrom newydd sbon yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd ar y trywydd iawn at 2022/23.
Image
Mae'r tîm caffael penigamp yng Nghyngor Caerdydd wedi ymuno â Chyngor Sir Fynwy (CSF) mewn menter gydweithredol a fydd yn gweld awdurdod Caerdydd yn rheoli gweithrediadau a swyddogaethau caffael CSF am y tair blynedd nesaf.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae profion COVID-19 cyflym bellach ar gael mewn fferyllfeydd i'r rhai sy'n gymwys; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.