Datganiadau Diweddaraf

Image
Addewid am hwb o ran swyddi fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd; Adeiladu cymunedau cydlynol gyda chynllun grant newydd; Cyhoeddi hysbysiad VEAT Neuadd Dewi Sant; Golau gwyrdd ar gyfer dymchwel Tŷ Glas: Cynlluniau ar waith i leihau...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: rhannu manylion contract Neuadd Dewi Sant drafft; dymchwel hen Swyddfa'r Dreth yn mynd ymlaen; a phartneriaeth gyda Chyfeillion Parc Bute ar gyfer Caffi'r Ardd Gudd.
Image
Gallai mwy na 32,000 o swyddi a 26,400 o gartrefi newydd gael eu darparu yng Nghaerdydd erbyn 2036 os yw Cyngor Caerdydd yn cytuno ar ei 'Strategaeth a Ffefrir' ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN).
Image
Mae cynllun grant newydd i helpu i adeiladu cymunedau cydlynol a chryf wedi cael ei lansio.
Image
Mae hysbysiad VEAT (Voluntary Ex-Ante Transparency) sy'n rhoi manylion y contract drafft a drafodwyd gyda Academy Music Group (AMG) Ltd i brydlesu a gweithredu Neuadd Dewi Sant wedi'i gyhoeddi.
Image
Mae gwaith wedi dechrau ar ddymchwel hen adeilad swyddfa Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi yn Nhŷ Glas yn Llanisien.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi rhyddhau manylion trefniant cydweithio newydd gyda Chyfeillion Parc Bute i sicrhau bod anghenion defnyddwyr y parc yn cael eu hystyried wrth lunio'r model gweithredu ar gyfer Caffi'r Ardd Gudd yn y dyfodol.
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn dychwelyd i Roald Dahl Plass; cyngor traffig a theithio ar gyfer cyngerdd Colplay ar 6 a 7 Mehefin a chais i breswylwyr gadw parciau a mannau agored Caerdydd yn lân.
Image
ar 6 a 7 Mehefin Bydd Coldplay yn perfformio yn Stadiwm Principality Caerdydd ar 6 a 7 Mehefin.
Image
Bydd piazza bwyd stryd, marchnad ffermwyr, a ffair gynhyrchwyr, gyda chrddoriaeth fyw, i gyd ar y fwydlen ym Mae Caerdydd yr haf hwn wrth i Ŵyl Bwyd a Diod Caerdydd ddychwelyd.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Mae'n bryd enwebu i wobrau cyntaf Caerdydd sy'n Dda i Blant; Uwchgynhadledd Caerdydd Un Blaned i helpu Caerdydd i gyflymu'r daith i net-sero; a Ceisio safbwyntiau ar gymorth Cyngor Caerdydd i Ofalwyr Di-dâl.
Image
Mae'n bryd enwebu i wobrau cyntaf Caerdydd sy'n Dda i Blant!; Uwchgynhadledd Caerdydd Un Blaned i helpu Caerdydd i gyflymu'r daith i net-sero; Canmoliaeth i Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ar ôl ymweliad gan Estyn; Arglwydd Faer a Dirprwy...
Image
Bydd Gwobrau cyntaf Caerdydd sy'n Dda i Blant yn cael eu cynnal fis Gorffennaf yma, yn dathlu ac yn cydnabod plant, pobl ifanc a sefydliadau sydd wedi hyrwyddo hawliau plant yn eu cymuned, eu bywyd bob dydd a'u gweithle.
Image
Bydd busnesau a sefydliadau'r trydydd sector o bob rhan o Gaerdydd yn ymgynnull ar gyfer 'Uwchgynhadledd Caerdydd Un Blaned' i helpu i gyflymu taith y ddinas i ddyfodol sero-net.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer newydd Caerdydd yn dechrau eu rolau; Cynlluniau i adnewyddu Marchnad Caerdydd; Cartref Cŵn Caerdydd yn cael hwb ariannol gan y Loteri; Canmoliaeth i Corpus Christi
Image
Mae un o ysgolion Catholig mwyaf Caerdydd wedi cael ei ganmol gan arolygwyr am ei "chymuned ofalgar a meithringar" ac am geisio "cyfoethogi bywydau disgyblion trwy ffydd a gofal, cefnogaeth ac arweiniad o ansawdd uchel dros ben".