Datganiadau Diweddaraf

Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Streic i effeithio ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd ar ôl y Nadolig; Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am iechyd a lles; Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol rhwng pobl ifanc
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei arfarniad 'Lles' canol tymor - gan gynnig hunanasesiad cynhwysfawr o'r ffordd y mae wedi perfformio wrth gyflawni amcanion a nodir yn ei gynllun corfforaethol ar gyfer 2023-26.
Image
Mae'n debygol yr effeithir ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn syth ar ôl y Nadolig yn dilyn penderfyniad Unite i streicio rhwng dydd Iau, 28 Rhagfyr a dydd Iau, 25 Ionawr.
Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yng ngogledd Caerdydd wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a lles ledled ei chymuned ysgol, ar y safon uchaf bosib.
Image
Mae Caerdydd wedi cynnal ei thwrnamaint pêl-droed rhyng-ieuenctid cyntaf y mis hwn, gan ddod â mwy na 90 o bobl ifanc o glybiau ieuenctid ledled y ddinas at ei gilydd.
Image
Dyma'r diweddaraf, gan gynnwys: Lansio Cynllun Byw yn y Gymuned o'r radd flaenaf cyntaf y Cyngor; Cyngor Caerdydd yn gweithredu argymhellion adfer natur Coed Cadw; Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch Cyntaf ar gyfer Prif Weithredwr y Cyngor
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu papur polisi Coed Cadw a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy’n nodi pwysigrwydd coed a choedwigoedd ar gyfer adfer natur yng Nghymru ac sy’n gwneud pum argymhelliad allweddol ar gyfer awdurdodau lleol.
Image
Lansiwyd y cyntaf o ddatblygiadau Byw yn y Gymuned o’r radd flaenaf Cyngor Caerdydd ar gyfer pobl hŷn yn swyddogol ddydd Mawrth, 19 Rhagfyr.
Image
Mae'r data ansawdd aer ar gyfer 2022 yn dangos bod aer y ddinas yn lanach o'i gymharu â lefelau cyn y pandemig, er ei fod yn derbyn bod mwy o waith i'w wneud mewn ardaloedd penodol o'r ddinas.
Image
Mae Paul Orders o Gyngor Caerdydd wedi dod yn brif weithredwr cyntaf awdurdod lleol y DU i ddod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch.
Image
Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd; Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas; Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol
Image
Mae ardal chwarae Drovers Way yn Radur wedi ailagor i'r cyhoedd yn dilyn adnewyddu helaeth ar thema dŵr.
Image
Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas; Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd; Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol...
Image
Mae Caerdydd yn wynebu sefyllfa o argyfwng tai, gyda phwysau eithriadol ar wasanaethau digartrefedd a galw parhaus amdanynt.
Image
Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, mae Sky wedi agor ei hyb digidol cyntaf i Gymru, yng Nghanolfan Ieuenctid Eastmoor yn y Sblot. Mae'r hyb yn darparu mynediad i 27 o ddyfeisiau digidol newydd, cysylltiad WiFi Sky am ddim a gweit
Image
Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, yn cynnig adeiladu Canolfan Lles Byw'n Annibynnol newydd.