Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyngor newydd i gadw Cymru'n ddiogel dros y Nadolig; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd..
Image
Mae'r cyhoedd yn cael cyfle i roi eu barn ar gynigion ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch, a allai gynyddu nifer y lleoedd cynradd ar gyfer gogledd-orllewin Caerdydd.
Image
Heddiw, dyfarnwyd y contract i adeiladu ysgol gynradd newydd gwerth £6 miliwn i'w lleoli yn natblygiad Sant Edern.
Image
Cymeradwywyd datblygiad cynllun defnydd cymysg cynaliadwy fydd yn cynnwys tai newydd, manwerthu a chyfnewidfa fysus ar Heol Waun-gron gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd yr wythnos hon, yn amodol ar gais galw i mewn a chytundeb cyfreithiol gan y datb
Image
Caiff bron i 500 o dai fforddiadwy newydd eu hadeiladu yng Nghaerdydd, yn dilyn penderfyniadau gynllunio ar gyfer tri datblygiad yn rhaglen uchelgeisiol y Cyngor i adeiladu tai.
Image
Mae’r gwaith o greu cymuned wedi'i hadfywio, yn darparu cartrefi newydd ac amgylcheddau gwell i drigolion presennol yn ne'r ddinas, wedi cymryd cam mawr yn ei flaen heddiw.
Image
Bydd gwaith gwella sylweddol yn cael ei wneud yn un o barciau Cyngor Caerdydd yn y Flwyddyn Newydd.
Image
Mae cynllun tai sy’n rhan o raglen adeiladu newydd uchelgeisiol Cyngor Caerdydd - sy'n darparu llety hyblyg, cynaliadwy, carbon isel i drigolion hŷn er mwyn helpu i gynnal eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser - wedi cael sêl bendith h
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a ymgyrch plannu coed ledled Caerdydd yn nodi Wythnos Coed Genedlaethol.
Image
Mae dros 400 o goed wedi'u plannu mewn digwyddiadau arbennig ym mharciau Caerdydd yn ystod Wythnos Coed Genedlaethol.
Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd Cynorthwywyr Addysgu ledled y ddinas i ddweud eu dweud ar nodau ar gyfer eu gyrfa, bellach ar agor.
Image
Cynlluniau adfer Porth y Gorllewin i ganolbwyntio ar ynni Llanw a chysylltiadau rheilffordd cyflym; Datgelu strategaeth a chynllun peilot i roi hwb i gyfradd ailgylchu Caerdydd; Creu Caerdydd Werddach, Decach a Chryfach mewn byd ôl-COVID; Dod â...
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofi COVID-19 Caerdydd; cynllun ailgylchu peilot newydd ar gyfer 4,000 o eiddo yn y ddinas; Achosion a niferoedd profion COVID-19 Caerdydd; Achosion COVID a adroddwyd y
Image
Dim ond dau o'r materion allweddol a fydd ar flaen yr agenda ar gyfer Porth y Gorllewin yn y Flwyddyn Newydd yw ymchwilio i botensial llawn ynni'r llanw o Aber Afon Hafren a gwella cysylltiadau rheilffordd cyflym ar Brif Reilffordd y Great Western.
Image
Gallai pedair mil o gartrefi ledled Caerdydd gymryd rhan mewn cynllun peilot i brofi ffyrdd y gellid gwella cyfraddau ailgylchu ledled y ddinas.
Image
Mae barn trigolion Caerdydd, pobl fusnes a rhanddeiliaid y ddinas i gyd wedi cael eu defnyddio i lywio adroddiad ar sut y dylai Caerdydd fynd ati i adfer yn llwyddiannus o’r pandemig COVID-19.