Datganiadau Diweddaraf

Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd 40 o brosiectau'n derbyn cyllid; Gwaith Ailddatblygu Glanfa'r Iwerydd yn Cymryd Cam Ymlaen'; Cynnig chwe pharc sglefrio newydd ar gyfer Caerdydd; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth
Image
Fel rhan o'u hastudiaethau wythnos STEM, mae disgyblion Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Howardian wedi croesawu Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro Jas Pal Badyal FRS.
Image
James Jelinski, 23, a Megan Colwill, 24, yw recriwtiaid diweddaraf adran Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor ac maent yn brawf byw o sut mae byd mecaneg modur yn newid.
Image
Bydd adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd yn argymell bod cynlluniau'n cael eu cymeradwyo i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, Y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd.
Image
Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog wedi derbyn canmoliaeth uchel yn dilyn arolwg gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cynllun i fuddsoddi yn seilwaith parciau sglefrio Caerdydd a allai weld chwe pharc sglefrio newydd yn cael eu hadeiladu erbyn 2032 a nifer o barciau sglefrio presennol yn cael eu troi'n gyfleusterau sglefrio concrit
Image
Mae cyfanswm o 40 o brosiectau wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau am gyllid drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.
Image
Cymerodd y cynllun i adfywio Glanfa'r Iwerydd gam arall ymlaen heddiw, gydag adroddiad newydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig i ailddatblygu safle Red Dragon sydd – ynghyd â'r arena dan do newydd – yn brosiect allweddol i ysgogi adfywiad cam
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canlyniadau adolygiad cynhwysfawr i sut mae'n ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn sicrhau bod eu barn yn cael ei hystyried yn y broses o wneud penderfyniadau.
Image
Nod yr ymgyrch newydd yw ysbrydoli pobl o bob cefndir i ystyried maethu gyda'u Cyngor lleol.
Image
Dyma'r diweddaraf gennym ni, sy'n cynnwys…
Image
Gallai parcio ar y stryd ledled Caerdydd newid os bydd cynllun parcio newydd ar gyfer y ddinas yn cael sêl bendith yn dilyn ymgynghoriad â'r cyhoedd.
Image
I ddathlu lansio sioe newydd Huw Stephens yn ystod yr wythnos ar BBC Radio 6 Music, mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn cefnogi gig am ddim yng Nghlwb Ifor Bach, gyda CVC, y rocwyr seic sy’n prysur ennill enw iddynt eu hunain.
Image
Mae preswylwyr Caerdydd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad pellgyrhaeddol ar y gyllideb a allai weld gwasanaethau'n cael eu cwtogi a thaliadau'n cael eu cynyddu wrth i'r cyngor geisio dod o hyd i £30.5m i fantoli'r gyllideb yn 2024/25 yng
Image
Beth yw bwlch yn y gyllideb? Pam mae'r Cyngor yn wynebu bwlch yn y gyllideb? Sut rydyn ni'n bwriadu cau'r Bwlch
Image
Mae'n debygol yr effeithir ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dilyn penderfyniad Unite i streicio rhwng dydd Iau, 28 Rhagfyr a dydd Iau, 25 Ionawr.