Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd wedi lansio Dyddiau Da o Haf, rhaglen weithgareddau a digwyddiadau ledled y ddinas wedi'i hanelu at bobl ifanc 11-25 oed.
Image
Bydd cerflun sy'n dathlu tri 'Thorrwr Cod y Byd Rygbi' chwedlonol o Gymru yn cael ei ddatgelu ym Mae Caerdydd yr wythnos nesaf.
Image
Mae caneuon Cymraeg traddodiadol yn atseinio o amgylch coridorau Ysgol Gynradd Parc Ninian yr wythnos hon, cyn perfformiad arbennig a fydd yn golygu mai nhw fydd yr ysgol Saesneg gyntaf i berfformio yn Tafwyl.
Image
Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hannog i wirio eu manylion cofrestru etholiadol er mwyn sicrhau bod ganddynt lais yn etholiadau’r dyfodol.
Image
Mae cyllid o rhwng £10,000 a £250,000 ar gael ar gyfer prosiectau a fydd o fudd i gymunedau lleol ledled Caerdydd.
Image
Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn newid i 'Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro'. Mae'r gwasanaeth wedi cael ei adnewyddu, gydag edrychiad gwahanol, gan gynnwys logo a gwefan newydd, sy'n gwneud y gwasanaeth yn ehangach a haws ei ddefnyddio i
Image
Gall trigolion sydd wedi lawrlwytho’r ap Cardiff Gov ar eu dyfeisiau symudol nawr roi gwybod am broblemau goleuadau stryd yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi fersiwn ddrafft o'i Strategaeth Cyfranogiad newydd, a gobeithir y bydd yn annog mwy o bobl leol i gymryd rhan yn ei brosesau gwneud penderfyniadau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
Image
Dyma eich diweddariad ar gyfer dydd Mawrth, sy’n cynnwys; £300,000 o gyllid i brosiect ‘Let’s Go Net Zero’; chwilio am hyfforddeion parciau newydd; Diweddariad ar swyddi newydd yng Nghyngor Caerdydd a chynyddu a gwella Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Ngha
Image
Oeddech chi'n gwybod bod 111 o ysgolion Caerdydd ar eu taith i fod yn ysgolion sy'n Parchu Hawliau? Mae Gwobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (GYPH) UNICEF yn cydnabod ysgolion sy'n arfer hawliau plant - yn creu man dysgu diogel sy'n ysbrydoli lle caiff pla
Image
Mae cronfa £300,000 i gefnogi taith Caerdydd tuag at fod yn garbon niwtral a helpu i ymgorffori ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ymhellach mewn penderfyniadau a wneir gan Gyngor Caerdydd, wedi'i chyhoeddi.
Image
Mae'r chwilio wedi dechrau am yr ymgeiswyr nesaf i ymuno â'r nifer gynyddol o arddwyr sy'n gweithio yn rhai o barciau mwyaf mawreddog a phoblogaidd Caerdydd sydd wedi graddio o hyfforddeiaethau.
Image
Llwyddodd dros 1,000 o bobl i sicrhau rôl yn gweithio i Gyngor Caerdydd drwy ei asiantaeth recriwtio fewnol, Caerdydd ar Waith, y llynedd.
Image
Gallai cynigion cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd olygu y bydd mwy na 200 o leoedd newydd yn cael eu darparu ledled y ddinas.
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Sialens Ddarllen yr Haf Caerdydd, Estyn yn cymeradwyo Ysgl Arbennig Greenhill; Diweddariad ar arena dan do Caerdydd a’r cyngor yn datgelu diffyg yn y rhagolwg diweddaraf o’r gyllideb.