Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Walio Abdullah, 27, o Stryd Pomeroy yn Butetown wedi cael gorchymyn i dalu £433 am dipio chwe bag o wastraff y cartref yn anghyfreithlon y tu allan i fflat ar Hunter Street yn agos i'w gartref.
Image
Mae cynigion ar y gweill i ddarparu adeiladau ysgol newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands ar safle a rennir yn y Tyllgoed ac rydym yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd rannu eu barn ar ddyfodol y campws...
Image
Beth Nesaf? Siop un stop newydd ar gyfer addysg, gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli; Awdurdodau lleol yn dod at ei gilydd i hybu'r nifer o ofalwyr maeth yng Nghymru; Plant ysgol lleol yn croesawu ymgyrch cerflun torwyr cod Caerdydd; Gardd 'Annwyl Fam'...
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Gyda'r gic gyntaf am 3pm, bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau yn llwyr o 12.30pm tan 6pm i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol, a gall y rhai sy'n mynychu gasglu eu tocynnau a mynd i mewn i'r stadiwm ar yr adeg y cânt eu cynghori i wneud hynny.
Image
Mae siop un stop newydd, sy'n dwyn ynghyd wybodaeth a fydd yn helpu pobl ifanc i benderfynu ar eu camau nesaf, wedi’i lansio heddiw.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru', wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion ac arbenigedd i gynyddu nifer ac amrywiaeth gofalwyr maeth awdurdodau lleol yn sylweddol.
Image
Cafodd y cerflunydd Steve Winterburn, sydd wedi'i gomisiynu i ddylunio ac adeiladu cerflun Torwyr Cod Caerdydd ym Mae Caerdydd, ysbrydoliaeth gan bobl ifanc yr ardal ar ddau ymweliad ysgol yn ddiweddar.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; ac ysgolion y mae achosion COVID-19 yn effeithio arnynt.
Image
Mae gardd unigryw 'Annwyl Fam', a gynlluniwyd i helpu plant ifanc i ymdopi â cholli anwyliaid, a darparu man coffa i rieni sydd wedi colli babi, wedi agor ym Mynwent y Gorllewin, yng Nghaerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; ac ysgolion y mae achosion COVID-19 yn effeithio arnynt.
Image
Dyma Mojeid, mae ei angerdd a'i freuddwydion o fod yn hyfforddwr criced wedi dod yn realiti diolch i'w waith caled, ei benderfyniad a chymorth a chefnogaeth Prosiect Datblygu Ieuenctid Butetown (BYDP).
Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr yn y Rhath wedi'i dileu o fesurau arbennig gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; ac ysgolion y mae achosion COVID-19 yn effeithio arnynt.
Image
Rhannu adnoddau i adeiladu tai fforddiadwy newydd; Datgelu gweledigaeth i wella llwybrau beicio a cherdded Caerdydd; Datgelu cynlluniau i wneud gwasanaethau bysiau Caerdydd yn fwy deniadol a fforddiadwy; Cynigion i gynyddu lleoedd mewn ysgolion cynradd..