Datganiadau Diweddaraf

Image
Os yw'n teimlo na fu pum munud ers i wyliau ysgol hir yr haf ddod i ben, efallai na fydd rhai rhieni eisiau clywed bod hanner tymor yr Hydref bron â chyrraedd.
Image
Mae adroddiad i baneli concrit 'a allai fod yn beryglus' yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd yn argymell bod angen ailosod to'r adeilad yn llwyr.
Image
Mwy o gartrefi newydd yn barod i helpu i fynd i'r afael â phwysau digartrefedd; Adroddiad monitro blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol yn dangos fod cynnydd da yn cael ei wneud; Holi Caerdydd 2023; Myfyrwyr prifysgol yn gosod Her Caerdydd Carbon Niwtral
Image
Mae rhai o'r meddyliau ifanc disgleiriaf yng Nghaerdydd wedi mynd ati i ddatblygu atebion i'r her o greu Cyngor carbon niwtral.
Image
Mae'r cartrefi modiwlar newydd cyntaf ar ddatblygiad arloesol i helpu i fynd i'r afael â'r prinder tai fforddiadwy yng Nghaerdydd yn barod i groesawu eu preswylwyr newydd.
Image
Adroddiad monitro blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol yn dangos fod cynnydd da yn cael ei wneud; Adnewyddu a gwella darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd; ac fwy...
Image
Neuadd Dewi Sant ar gau tan y Flwyddyn Newydd; Darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd; Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw; Cyfleoedd llywodraethwyr ysgol
Image
Gwelodd Caerdydd fwy na 1,000 o swyddi newydd yn cael eu creu a 1,681 o gartrefi newydd yn cael eu codi rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023 yn ôl adroddiad newydd sy'n gwerthuso cynnydd Cynllun Datblygu Lleol y ddinas.
Image
Mae canlyniad ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd sy'n gwasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd wedi'i gyhoeddi.
Image
Mae un o brosiectau blaenllaw Cyngor Caerdydd i drawsnewid addysg ar draws y ddinas ar fin goresgyn rhwystr mawr gyda chyllid yn cael ei gymeradwyo i ddechrau adeiladu Campws Cymunedol arloesol y Tyllgoed.
Image
Mae'r datganiad hwn yn rhoi diweddariad ar gau Neuadd Dewi Sant dros dro tra bod gwiriadau ychwanegol ar y paneli Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth (CAAC) yn yr adeilad yn cael eu cynnal, a thra bod y camau nesaf angenrheidiol yn cael eu cymryd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn chwilio am lywodraethwyr ysgolion o gefndiroedd amrywiol sydd â gwahanol sgiliau a phrofiad i ymgymryd â swyddi ar gyrff llywodraethu ledled y ddinas ac mae ymgyrch newydd wedi'i lansio i hyrwyddo'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael.
Image
Llwyddiant yr Ewros - Caerdydd i gynnal gemau yn nhwrnament 2028; Ymgyrch diogelwch canol y ddinas - atafaelu e-feiciau ac arestio pobl; Croeso i Ffos y Faendre - tai cyngor newydd yn Llaneirwg; Darganfod Ynys Echni - canfod chwilod prin ar yr ynys
Image
Mae Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd Cymru'n cynnal gemau mewn rowndiau terfynol twrnamaint pêl-droed rhyngwladol mawr am y tro cyntaf.
Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig St Bernadette ym Mhentwyn wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a lles ledled ei chymuned ysgol, i'r safon uchaf posib.
Image
Mae rhywogaeth brin o chwilen sy’n wedi ei chanfod yn byw ychydig filltiroedd oddi ar arfordir Caerdydd, ar yr anghysbell Ynys Echni, ac mae gwyddonwyr yn credu mai dyma o bosib gadarnle olaf y rhywogaeth yn y DU.