Datganiadau Diweddaraf

Image
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 15 Medi 2023
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ei gynllun cyffrous i adfywio ystâd Trem y Môr.
Image
Mae ffordd newydd o ddarparu gofal i bobl yng Nghaerdydd yn cael ei chyflwyno i ddarparu lefel uwch o ddewis a rheolaeth i'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaethau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau i gynyddu'r amddiffyniad a roddir i adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol lleol yn y ddinas rhag dymchwel neu ddatblygiad digydymdeimlad.
Image
Gallai cynigion ar gyfer adfer adeilad hanesyddol Rhestredig Gradd II* Marchnad Ganolog Caerdydd
Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul, sydd yng nghanol Grangetown, wedi cael ei chydnabod gan Estyn am ei hymrwymiad i addysg gynhwysol a lles myfyrwyr.
Image
Efallai y bydd Siôn Corn yn ein rhoi ni ar ei restr ddrwg, ond gyda dim ond 100 diwrnod i fynd tan y diwrnod mawr, allwn ni ddim peidio â dadlapio rhai o'r anrhegion hudolus fydd ar gael dros y Nadolig yng Nghaerdydd eleni.
Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna wedi derbyn canmoliaeth am ei hymrwymiad i gynnig amgylchedd addysgol cynhwysol a chefnogol yn ystod arolwg diweddar gan Estyn.
Image
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 12 Medi 2023
Image
Mae gweithredu diwydiannol Undeb Unite dros ddyfarniadau cyflog a drafodir yn genedlaethol bellach wedi'i ymestyn tan 16 Hydref.
Image
Erbyn hyn mae Cyngor Caerdydd wedi cwblhau arolwg manwl, gan gynnwys archwiliadau mewn 115 o ysgolion ledled y ddinas ac mae’n hapus nad yw unrhyw ysgolion yn cynnwys Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth (RAAC).
Image
Bydd Uwchgynllun Glanfa'r Iwerydd yn cymryd cam arall ymlaen ddydd Mercher, 13 Medi, pan fydd y Cyngor yn cyflwyno'r cyfle ailddatblygu i'r farchnad.
Image
Mae Ysgol Glan Ceubal, ysgol gynradd Gymraeg yng Ngogledd Llandaf, wedi'i disgrifio fel cymuned groesawgar a thosturiol sy'n blaenoriaethu lles ei myfyrwyr.
Image
Gadewch i ni roi presenoldeb nôl ar y trywydd iawn yw neges Cyngor Caerdydd wrth i ymgyrch newydd gael ei lansio sy'n ceisio sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cyfle gorau i gyflawni, drwy wella safonau presenoldeb ysgolion.
Image
Gyda Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ddydd Sul, 1 Hydref, mae disgwyl i'r ddinas fod yn eithriadol o brysur, felly cynghorir trigolion ac ymwelwyr i gynllunio a gadael digon o amser ar gyfer eu taith.
Image
🗞️ Y newyddion gennym ni ➡️ Gwneud teithio i'r ysgol yn ddiogelach - Sefydlu mwy o Strydoedd Ysgol ar gyfer dechrau tymor ysgol Newydd ➡️ Oedi cynlluniau dros dro i ddymchwel Rompney Castle ➡️ Cau Neuadd Dewi Sant dros dro, ac fwy