Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae cyfleuster ailgylchu symudol newydd yn dod i ogledd Caerdydd.
Image
Cau Parc Morfa'r Grange (Grangemoor Park) ar gyfer gwaith hanfodol; Gwaith i ddechrau ar Ffordd Churchill i ailagor camlas gyflenwi'r dociau; Annog y cyhoedd i gymryd rhan ym Phwyllgorau Craffu Cyngor Caerdydd; Cynllun Caerdydd Un Blaned ar gyfer dinas..
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; gwaith i ddechrau..
Image
Bydd Parc Morfa’r Grange yn cau am o leiaf 12 wythnos o Ddydd Llun, 31 Ionawr, er mwyn cynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y safle tirlenwi sydd wedi'i adfer.
Image
Bydd gwaith i agor camlas gyflenwi’r dociau, rhan o uwchgynllun ehangach i greu Cwr y Camlas bywiog newydd yn rhan ddwyreiniol canol y ddinas, yn dechrau ar Ffordd Churchill ddydd Llun, 7 Chwefror.we
Image
Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn democratiaeth leol drwy ymgysylltu â phum pwyllgor craffu Cyngor Caerdydd y mae eu haelodau, o amrywiaeth o bleidiau gwleidyddol, yn gweithredu fel 'cyfaill beirniadol' i wneuthurwyr...
Image
Mae Caerdydd Un Blaned, strategaeth y cyngor ar gyfer dinas garbon niwtral erbyn 2030, wedi'i chydnabod fel y gorau yng Nghymru gan brosiect gwyddor data dinasyddion dan arweiniad Climate Emergency UK
Image
Mae datblygiad cynllun defnydd cymysg cynaliadwy gan gynnwys tai, manwerthu a chyfnewidfa fysiau newydd ar Heol Waun-gron, wedi cymryd cam arall ymlaen drwy weld dileu'r "cais galw i mewn" gan Lywodraeth Cymru.
Image
Roedd ysbryd y Nadolig yn wirioneddol fyw fis diwethaf wrth i gannoedd o anrhegion gael eu cyfrannu ar gyfer plant, cafodd prydau bwyd eu paratoi i'r digartref a chafodd profiadau a pherfformiadau'r Nadolig eu mwynhau gan bobl ifanc a'u teuluoedd.
Image
Roedd y coed a blannwyd heddiw yn chwech o'r 120 o goed a roddwyd yn garedig fel rhan o Brosiect Coed Ceirios Sakura a grëwyd i ddathlu 150 mlynedd o gyfeillgarwch rhwng Cymru a Japan.
Image
Bydd adroddiad sy'n amlinellu sut y bydd pobl hŷn yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi dros y pum mlynedd nesaf yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod yr wythnos nesaf (Dydd Iau 20, 2022).
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2022; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2022 ar agor nawr.
Image
I nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2022, bydd recordiad o Goffâd Cymru eleni ar gael i'w wylio ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.
Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion meithrin bellach ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n dair rhwng 1 Medi, 2021 a 31 Awst, 2022 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2022.
Image
Mae'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon wedi'i pharatoi i ymateb i ymholiadau diweddar. Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru wrth i fwy o gwestiynau gael eu gofyn er mwyn sicrhau cysondeb o ran ymateb a thryloywder wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.
Image
Gyda dros 1,000,000 o fylbiau golau, 120,000 o ymwelwyr a 5 cynnig priodas, goleuodd y Nadolig trydanol ym Mharc Bute ganol y ddinas yn ei flwyddyn gyntaf fel profiad goleuadau Nadoligaidd yng Nghaerdydd.