Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd tŵr craen yn cael ei godi ar gyfer datblygiad y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr newydd y penwythnos hwn.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal pedair sesiwn galw heibio ar y Project Aer Glân yn ystod mis Ebrill a Mai.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor: “Galwyd gweithwyr y Cyngor heddiw i waredu pabell oedd yn cynnwys nodwyddau, gwydr wedi torri a baw dynol o’r ardal werdd ar Rodfa’r Amgueddfa.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa eciwmenaidd Sul y Blodau yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul 14 Ebrill 2019.
Image
Datgelodd Cyngor Caerdydd gynllun i goffau enillwyr Camp Lawn Cymru 2019 gyda chofeb debyg i'r un ar 'Mount Rushmore'.
Image
Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghyngor Caerdydd wedi gostwng i 3.8%, sy’n is o lawer na’r cyfartaledd o 19% yn y sector cyhoeddus a 23.8% yn y sector preifat.
Image
Nid oes unrhyw giwbiclau tai bach cymysg mewn unrhyw un o'n hysgolion, ond mae ein hysgolion diweddaraf yn ymgorffori cynllun agored.
Image
Mae gweledigaeth ar gyfer dyfodol economaidd Caerdydd – a allai greu 30,000 o swyddi newydd yn y ddinas – wedi’i chyhoeddi ar wefan y Cyngor.
Image
Mae cam cyntaf y cynllun i weddnewid canolfan siopa’r Maelfa bron â chael ei gwblhau wrth i fusnesau lleol symud i’w safleoedd newydd.
Image
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Peter Lea yn y Tyllgoed yn paratoi i redeg marathon i gasglu arian tuag at ymchwil arloesol i wella demensia.
Image
Mae’r chwe llwybr bws a oedd dan fygythiad ac i fod i ddod i ben ar 31 Mawrth wedi eu hachub diolch i fuddsoddiad newydd gan Gyngor Caerdydd.
Image
Beth yw’r prif fathau o lygredd aer a achosir gan drafnidiaeth?
Image
Bydd rhai o adeiladau pwysicaf Caerdydd yn diffodd y goleuadau ddydd Sadwrn fel rhan o Awr Ddaear y WWF.
Image
Bydd ffilm fer wedi ei hanimeiddio, sy'n hybu iechyd a lles meddwl plant yn cael ei dangos am y tro cyntaf am 10.00am ar ddydd Mercher 27 Mawrth yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi nodi ei ymrwymiad wrth ddiogelu pobl newydd sy’n agored i niwed mewn datganiad newydd ar sut rheolir ac y lleiheir y risg o gaethwasiaeth fodern yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnal ymgynghoriad ar gynllun beicffordd Rhodfa Lloyd George, sef y cam cyntaf i ddatblygu llwybr beicio o Fae Caerdydd i Ganol y Ddinas.