Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae eiddo sydd wedi bod yn achosi niwsans yn Grangetown wedi'i gau am greu problemau yn gyson yn y gymuned leol.
Image
Bydd pwyllgorau economi a diwylliant a'r amgylchedd Caerdydd yn craffu ar gynigion ac ymarfer ymgynghori diweddar y Cyngor ar reoli cŵn mewn cyfarfod ddydd Llun 19 Tachwedd 2018.
Image
Dylai strydoedd newydd a datblygiadau yn y dyfodol dderbyn enwau sy’n adlewyrchu treftadaeth leol, gan sicrhau bod cyswllt hanesyddol, diwylliannol ac ieithyddol â’r ddinas.
Image
Gallai’r gostyngiad o 50% ar y Dreth Gyngor ar gyfer cartrefi gwag ac heb ddodrefn gael ei ddileu yng Nghaerdydd os cytunir ar adolygiad o daliadau treth gyngor presennol.
Image
Bydd dod o hyd i ffyrdd o dorri lawr yn sylweddol ar y defnydd o blastigau untro ledled y ddinas yn cael ei drafod yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau 15 Tachwedd.
Image
Mae disgwyl i Gaerdydd fanteisio ar fflyd newydd o gerbydau glanhau stryd a rheoli gwastraff a fydd yn rhoi hwb i gyfraddau ailgylchu a helpu i leihau allyriadau gan wella ansawdd yr aer yn y ddinas.
Image
Beth yw’r prif fathau o lygredd aer a achosir gan drafnidiaeth?
Image
Heriwyd Llywodraeth Cymru ynghyd â llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig eraill yn yr Uchel Lys gan ClientEarth ynghylch lefelau gormodol o Nitrogen Diocsid (NO2) mewn rhai rhannau o’r DU, gan gynnwys Cymru. Bu ClientEarth yn llwyddiannus yn yr a
Image
Mae arolwg annibynnol wedi’i gomisiynu gan y Cyngor i ragweld lefel llygru NO2 yn y dyfodol yn y ddinas wedi nodi dim ond un stryd lle mae cyfyngiadau cyfreithiol UE yn debygol o gael eu torri yn y dyfodol.
Image
Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar sut y gall y Cyngor bontio bwlch yn y gyllideb o £35.2m y flwyddyn nesaf (2019/20).
Image
1. Mae Caerdydd yn tyfu. Dros y ddegawd ddiwethaf mae tua 34,600 o bobl wedi symud i fyw yma a disgwylir i boblogaeth y ddinas dyfu gan 20% erbyn 2038. Yn wir, dros yr 20 mlynedd nesaf disgwylir i boblogaeth eich prifddinas dyfu’n fwy na phob un o’r 21 a
Image
Y Gyllideb Refeniw • Y gyllideb refeniw yw’r swm o arian y mae gan y Cyngor i’w wario ar wasanaethau bob dydd
Image
Mae tîm pêl-droed o un o hosteli digartref Caerdydd wedi cael ei gydnabod am yr ysbryd sydd gan y chwaraewyr wrth chwarae'r gêm.
Image
Mae troseddwyr parcio a thraffig dyfal a pherchenogion cerbydau heb eu trethu yng Nghaerdydd yn wynebu cael olwynion eu cerbydau eu clampio a hyd yn oed eu symud gan y Cyngor ar ran y DVLA.
Image
Mae Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru wedi cael gwaith adfer helaeth cyn canmlwyddiant Dydd y Cadoediad dros y penwythnos.
Image
Bydd cynlluniau Caerdydd ar gyfer arena dan do 15,000 newydd yn y Bae yn cymryd cam ymlaen y mis hwn os bydd Cabinet y Cyngor yn rhoi caniatâd i fwrw ymlaen â gwaith dylunio manwl.