Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae’r CDLl yn nodi’r polisïau cynllunio ac ardaloedd i’w datblygu yn y dyfodol. Gelwir yr ardaloedd mwyaf yn ‘safleoedd strategol’ ac mae diddordeb wedi bod ym mhob un o’r safleoedd hyn, sy’n obeithiol iawn.
Image
Mae dau breswylydd hostel y digartref, Tŷ Tresilian, wedi eu dewis i gynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd i'r Digartref ym Mecsico yn hwyrach eleni.
Image
Mae prosiect sy'n ceisio ail-ymgysylltu Caerdydd ag Ynys Echni wedi sicrhau arian grant Cam 1 gwerth £1.3m tuag at ddatblygiad arfaethedig yr Ynys.
Image
Gall dechrau yn yr ysgol gynradd neu fynd i ysgol uwchradd fod yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall hefyd fod yn amser gofidus oherwydd bod angen gwneud penderfyniadau ar ba ysgolion i ymgeisio amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn
Image
Plediodd Lawford Cunningham, o Wheeleys Road, Birmingham a’i ŵyr Morgan Cunningham-Blackwood o Stanmore Road, Birmingham ill dau’n euog yn Llys yr Ynadon Caerdydd ddoe.
Image
Canmolir cyfraddau ailgylchu trawiadol Caerdydd fymryn cyn Wythnos Ailgylchu – ond y neges yw bod angen gwneud mwy o waith.
Image
Mae trigolion a phrynwyr tro cyntaf lleol yn elwa wrth i gynllun fynd i'r afael â'r angen cynyddol am dai
Image
Gallwch fynd i’r Cartref Cŵn mewn dim ond un clic yn dilyn lansio eu gwefan newydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Springwood yng Nghaerdydd wedi'i chydnabod yn swyddogol am ei gwaith i greu cymuned ysgol gynhwysol ar ôl iddi gael Nod Ansawdd Cynhwysiant a chael statws canolfan ragoriaeth.
Image
Mae camerâu symudol gorfodi traffig wedi cael eu gosod yng Nghaerdydd i wella llif y traffig, gwacáu lonydd bysys a chadw Caerdydd i symud.
Image
Mae’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol wedi ymgymryd ag ymarfer gorchwyl a gorffen i edrych ar y mater o ansawdd aer ym Mhrifddinas Cymru.
Image
Bydd sut i ddiogelu parciau a mannau gwyrdd Caerdydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn wyneb pwysau ariannol a chyllidebau tynn yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf Cabinet y Cyngor wrth iddo ystyried argymhellion a gynigiwyd yn adroddiad ‘Ariannu Par
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gobeithio dod yn un o awdurdodau lleol cyntaf Cymru i lunio gofal cartref sy'n unol â chynllun newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru
Image
Mae pedair ysgol gynradd newydd sbon wedi agor yng Nghaerdydd fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y ddinas.
Image
Bydd dros 1,000 o swyddi ar gael yn ffair Swyddi Caerdydd yr wythnos hon.
Image
Bydd cynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd yn ymweld â Qatar a Dwyrain Ewrop wythnos nesaf i geisio sicrhau bargeinion masnach a buddsoddi i'r ddinas.