Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae'r Cais Cynllunio ar gyfer yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd wedi'i gyflwyno i bwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans yn Llanedern wedi llwyddo i gael ‘rhagorol’ yn y pump maes gafodd eu harolygu gan Estyn - y sgôr uchaf posibl.
Image
Mae cynlluniau i gynorthwyo pobl sy’n cysgu allan i fynd i lety a gwasanaethau cymorth yn y ddinas dros yr Ŵyl a thrwy’r gaeaf.
Image
Bydd gwaith i drawsnewid dau lyfrgell i mewn i hybiau lles yng ngogledd y ddinas yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd.
Image
Am ei bod yn gorwedd yng nghanol Môr Hafren, 5 milltir oddi ar arfordir Caerdydd, mae cyrraedd Ynys Echni wastad wedi bod ychydig yn fwy heriol na chyrraedd rhannau eraill o Gaerdydd, ond bydd glanfa newydd ar yr ynys yn gwneud hynny lawer yn haws.
Image
Mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd wedi'i chanmol am gynnal digwyddiad arbennig i Blant sy'n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cynigion cyllideb i ymgynghori arnynt a fydd yn gweld £10.4 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion a £7.2 miliwn ychwanegol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol.
Image
Caiff cynlluniau i wella effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi rhent sy’n perfformio waethaf yng Nghymru eu hystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd wythnos yma.
Image
Bydd cynlluniau i godi 31 o fflatiau newydd sbon mewn rhan o’r ddinas sydd ag anghenion tai dwys yn cael eu trafod yfory.
Image
Cyfarfu Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd am y tro cyntaf heddiw.
Image
Ydy’ch coeden Nadolig fyny eto? Neu ydych chi’n bwriadu ei wneud y penwythnos hwn? Efallai eich bod yn dwlu ar y Nadolig a bod eich coeden wedi bod fyny ers mis Tachwedd?
Image
Mae’n bosib y caiff pont a ffordd gyswllt newydd, a allai leihau tagfeydd ac amseroedd teithio’n sylweddol i ganol y ddinas o ddwyrain Caerdydd, eu codi yn ardal Llanrhymni os bydd cynlluniau newydd o eiddo’r cyngor yn cael eu pasio.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried adroddiad ar ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Toiledau Lleol, sy’n nodi cynigion i wella mynediad at doiledau cyhoeddus yn ei gyfarfod ar 19 Rhagfyr.
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi caniatáu i’r Cyngor brynu safle hamdden Red Dragon ym Mae Caerdydd er mwyn galluogi bwrw cynlluniau yn eu blaen ar gyfer arena dan do newydd gyda lle i 15,000 o bobl.
Image
Llai o lygredd aer, amseroedd teithio gwell, gwelliant effeithlonrwydd ynni, llai o allyriadau carbon a gwell gwasanaethau gofal cymdeithasol yw rhai yn unig o’r buddion y gall technoleg ddigidol clyfara data agored ei ddwyn i fywydau pobl yn byw
Image
Mae Swansea Audio Limited, sef y cwmni tu cefn i far Coyote Ugly Salon yng Nghaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu ychydig o dan £70,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ddoe am dair trosedd iechyd a diogelwch.