Diweddaraf Datganiadau

Image
Er mwyn ymateb i'r argyfwng COVID-19 presennol, a pharatoi at yr heriau sydd o'n blaenau, mae gwasanaethau Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio yn gyflym er mwyn sicrhau y parheir i ddarparu gwasanaethau hanfodol, er mwyn diogelu ein d
Image
Mae £20 miliwn wedi'i ddosbarthu i fusnesau Caerdydd mewn cymorth grant gan Gyngor Caerdydd yn y pedwar diwrnod diwethaf fel rhan o becyn achub COVID-19
Image
Datgelir cynlluniau i ddefnyddio gwesty ychwanegol i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer unigolion digartref yn ystod yr argyfwng coronafeirws.
Image
Mae diweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd ar gyfer heddiw yn cynnwys y diweddaraf o ran y cymorth sy'n cael ei ddarparu i fusnesau, adran holi ac ateb wedi'i diweddaru ar y trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff, a chyfyngiadau taliadau bathodynnau g
Image
Cwestiwn 1: Pam ydych chi'n newid y casgliadau? Ateb: Mae gennym weithlu mawr sy'n gweithio'n galed i gynnal casgliadau rheolaidd. Mae rhai o'n gweithlu wedi cael eu symud i wneud dyletswyddau hanfodol eraill.
Image
Mae trigolion Caerdydd wedi camu i'r bwlch ac ymateb yn ysgubol i gefnogi pobl mewn angen ar draws y ddinas.
Image
Mae darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Caerdydd sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 yn newid i system yn seiliedig ar hybiau o ddydd Llyn 30 Mawrth.
Image
Mae diweddariad COVID-19 heddiw Cyngor Caerdydd yn trafod adleoli staff, apêl am eitemau parseli bwyd, help i'r hunangyflogedig, ceisiadau cynllunio a chwestiynau cyffredin casglu gwastraff.
Image
Dyma'r diweddariad COVD-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â chasgliadau gwastraff wythnosol newydd, darpariaeth ychwanegol ar gyfer y digartref, cymorth i fusnesau lleol, gwasanaethau i denantiaid tai cyngor, a staff y GIG yn cael teithio am d
Image
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth gwerth £1.4 biliwn i fusnesau yng Nghymru er mwyn helpu i fynd i’r afael ag effaith economaidd Coronafeirws (COVID-19).
Image
Mae Caerdydd yn symud i drefn newydd wythnosol o gasglu gwastraff ymyl y ffordd a chaiff yr holl wastraff cartref (ac eithrio gwastraff gardd) ei gasglu ar yr un pryd.
Image
Ni fydd angen i Weithwyr Allweddol dalu mwyach i barcio eu cerbydau ar y stryd neu ym meysydd parcio’r Cyngor dan fesurau newydd a gyhoeddwyd heddiw er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn haint COVID-19.
Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys y diweddaraf ar addysg, gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, Parcio am ddim i Weithwyr Allweddol mewn meysydd parcio sy'n eiddo i'r cyngor, help llaw i'r rhai sydd mewn angen, Treth Gyngor, paratoi cartrefi ar gyfer
Image
Mae amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth wedi'u rhoi ar waith i bobl sy'n profi anawsterau gyda bwyd a darpariaethau hanfodol eraill ar hyn o bryd.
Image
Anogir trigolion Caerdydd sy’n ei chael hi’n anodd talu eu treth gyngor i gysylltu â’r Cyngor drwy’r wefan - www.caerdydd.gov.uk - a defnyddio ffurflenni ar-lein i roi gwybod i’r awdurdod am unrhyw newid yn eu hamgylchiadau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu tîm penodol i helpu ysgolion, drwy gynnig llu o ddeunyddiau digidol a chynlluniau ar-lein arloesol, fydd yn eu galluogi i barhau i gyflwyno'r cwricwlwm yn ystod y cyfnod y bydd ysgolion ar gau yn sgil COVID-19.