Diweddaraf Datganiadau

Image
Caiff strategaeth tair blynedd newydd ei hystyried i gynnig cymorth a llety rhagorol i blant sy'n derbyn gofal yng Nghaerdydd yn ystod cyfarfod Cabinet yr Awdurdod Lleol ddydd Iau, 21 Tachwedd.
Image
Cefnogaeth i fentrau tyfu bwyd lleol, datblygu cynllun bwyd yng nghanol y ddinas, 'parthau gwahardd' bwyd cyflym o amgylch ysgolion Caerdydd, ymestyn cyflwyno rhaglen sy'n cynnig prydau bwyd iach i blant yn ystod gwyliau'r ysgol, a mwy o gyfyngiadau ar h
Image
Mae gwasanaeth newydd i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ym mhob rhan o Gaerdydd wedi'i lansio'n swyddogol yn y ddinas heddiw.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae Cyngor Caerdydd wedi siarad â'r contractwr i ofyn am grynodeb cynhwysfawr o'r gwaith sydd angen ei gwblhau ar y rhan o Heol Llantrisant rhwng cylchfan Heol Isaf a gorsaf betrol Westward Ho i osod seilwaith
Image
Ddydd Llun 25 Tachwedd 2019, cynhelir rhaglen o ddigwyddiadau i nodi'r Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod (Diwrnod y Rhuban Gwyn).
Image
Caiff Wythnos Ddiogelu Genedlaethol yr wythnos hon (11 - 15 Tachwedd) ei nodi ledled Caerdydd a Bro Morgannwg gyda rhaglen o ddigwyddiadau i atgyfnerthu'r neges bod diogelu'n gyfrifoldeb ar bawb.
Image
Efallai nad ydych chi wedi cael gwared ar y pwmpenni hyd yn oed, ond mae'n dechrau edrych fel adeg y Nadolig nawr yng Nghaerdydd!
Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 10 Tachwedd 2019.
Image
Mewn hybiau ledled y ddinas yr wythnos nesaf, cynhelir nifer o ddigwyddiadau i gynnig gwybodaeth a chefnogaeth i aelodau y Lluoedd Arfog sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.
Image
Mae'n bryd chwilio am y chwiban a gwisgo'r menig gwynion am fod Arglwydd Faer Caerdydd yn cynnal rêf i ddathlu Dydd Sadwrn Teg Caerdydd - mudiad byd eang a sefydlwyd yn Bilbao sy'n dathlu grym y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i newid y byd.
Image
Mae seremoni ailgysegriad wedi'i chynnal yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar ôl cwblhau rhaglen adfywio gwerth £300,000 ar y capeli.
Image
Caiff Gwasanaethau Allgymorth newydd i'w wneud yn haws i breswylwyr gofrestru genedigaethau a marwolaethau yn y ddinas ei lansio yr wythnos nesaf.
Image
100 mlynedd yn ôl, penodwyd garddwr o’r enw Tom Jenkins i ddechrau gwaith ar ardd newydd - y ‘Dingle’ yng ngogledd Caerdydd. Bum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, ar 31 Hydref 1944, daeth yr ardal i ddwylo’r cyngor ac mae nawr yn dathlu 75 mlynedd
Image
Mae ‘waliau byw’ wedi eu gosod ym maes chwarae Ysgol Gynradd Tredegarville yng nghanol dinas Caerdydd, mewn ymgais i hybu bioamrywiaeth a gwella ansawdd aer tir yr ysgol.
Image
Ymhlith y 22 aelod o Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd y cyhoeddwyd eu henwau heddiw mae un o DJs radio mwyaf blaenllaw Cymru, prif leisydd band byw ffrwydrol, cyfarwyddwr elusen gerddoriaeth gymunedol flaenllaw ac un o’r tîm a gyflwynodd y polisi Cyfrwng
Image
Sylwch, bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer. Cysylltwch â'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.