Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd cystadleuydd o raglen The Greatest Dancer BBC One yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Woodlands yn nes ymlaen y mis hwn ar gais arbennig disgybl.
Image
Pam mae cymaint o bobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd a pham mae’r niferoedd yn cynyddu? Mae nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd wedi cynyddu yn debyg i ddinasoedd eraill ledled y DU, ond nid un rheswm yn unig sy’n gyfrifol am y nifero
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau symud pebyll sydd wedi’u gadael yng nghanol y ddinas. “Mae llawer o’r pebyll yn perthyn i unigolion sydd wedi derbyn cynigion am lety ac maen nhw eisoes wedi caniatáu inni symud eu pe
Image
Yr wythnos hon, bydd Cogydd â Gofal, Ysgol Gynradd Gabalfa, Mrs Pauline Henricksen, yn ymddeol wedi 35 mlynedd o wasanaeth.
Image
Mae Ysgol Gynradd Lansdowne yn Nhreganna wedi lansio menter newydd sy'n rhoi cyfle i ddisgyblion ymgysylltu â gwleidyddiaeth.
Image
Mae grant o £5,700,000 i helpu i ddod â 36 o fysiau trydan i Gaerdydd wedi'i gymeradwyo heddiw yn dilyn cais am gyllid ar y cyd gan Gyngor Caerdydd a Bws Caerdydd.
Image
Caerdydd yw’r ddinas i ddioddef fwyaf o fesurau cyni Llywodraeth y DU yng Nghymru, gyda gwariant yn 2017/18 £148 y pen yn is na'r gwariant yn 2009/10, yn ôl adroddiad gan y sefydliad ymchwil a pholisi, Centre for Cities.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Sara Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau: "Rwy'n falch iawn o weld cynnydd o 55% yn nifer yr ysgolion Categori Gwyrdd ymysg y 127 o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig yng
Image
Anogir aelodau o'r gymuned i ddweud eu dweud ar opsiynau ar gyfer datblygu dau hyb lles newydd yn rhan ogleddol y ddinas.
Image
Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn nodi Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel trwy ymuno â Google i gynnig cyngor a hyfforddiant ar sgiliau digidol i gadw pobl yn fwy ddiogel ar-lein.
Image
Mae gyrrwr tacsis llogi preifat wedi cael gorchymyn i dalu £280 mewn llys am ysmygu sigarét yn ei dacsi mewn gorsaf betrol yn Nghoryton.
Image
Bydd gwaith i wella Parc Cefn Onn yn dechrau wythnos nesaf.
Image
Mae canfyddiadau adroddiad yr arolygwyr addysg Estyn yn dangos bod safonau addysg uwchradd wedi gwella yng ngorllewin y ddinas, wedi i Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd agor yn ddiweddar.
Image
Bydd Swyddogion Addysg Gwastraff yn gwirio gwastraff mewn bagiau y mae trigolion am ei roi mewn sgipiau gwastraff cyffredinol canolfannau ailgylchu i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy'n cael eu symud cyn i'r sgip gael ei ddefnyddio.
Image
Gorchmynnwyd gyrrwr tacsi Cerbyd Hacni, Abdul Rehman o Clydach Street yn Grangetown, Caerdydd, i dalu bron i £1,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Iau diwethaf (Ionawr 17) am dair trosedd.
Image
Mae Gurpit Dhillon, cyfarwyddwr y cwmni, a siaradodd ar ran y bwyty sy’n masnachu fel FeD (Happy Dining Ltd) i dalu dros £14,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ddoe.