Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Rhentu Doeth Cymru, y cynllun cofrestru a thrwyddedu ar gyfer landlordiaid ac asiantau ag eiddo yng Nghymru, wedi gwneud cais llwyddiannus am gael ad-daliad o dros £22,000 a dalwyd i landlord heb drwydded.
Image
Heddiw yw diwrnod lansio ein Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant i gyd-fynd â Diwrnod Plant y Byd. Mae creu dinas a chymunedau sy'n gyfeillgar i blant yn golygu ymrwymiad diamheuol a pharhaus i hawliau plant.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau trigolion drwy gydymffurfio’n effeithiol â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
Image
Bydd Cymru’n herio Tonga yn nhrydedd gêm Cyfres Under Armour yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn yma.
Image
Mae eiddo sydd wedi bod yn achosi niwsans yn Grangetown wedi'i gau am greu problemau yn gyson yn y gymuned leol.
Image
Bydd pwyllgorau economi a diwylliant a'r amgylchedd Caerdydd yn craffu ar gynigion ac ymarfer ymgynghori diweddar y Cyngor ar reoli cŵn mewn cyfarfod ddydd Llun 19 Tachwedd 2018.
Image
Dylai strydoedd newydd a datblygiadau yn y dyfodol dderbyn enwau sy’n adlewyrchu treftadaeth leol, gan sicrhau bod cyswllt hanesyddol, diwylliannol ac ieithyddol â’r ddinas.
Image
Gallai’r gostyngiad o 50% ar y Dreth Gyngor ar gyfer cartrefi gwag ac heb ddodrefn gael ei ddileu yng Nghaerdydd os cytunir ar adolygiad o daliadau treth gyngor presennol.
Image
Bydd dod o hyd i ffyrdd o dorri lawr yn sylweddol ar y defnydd o blastigau untro ledled y ddinas yn cael ei drafod yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau 15 Tachwedd.
Image
Mae disgwyl i Gaerdydd fanteisio ar fflyd newydd o gerbydau glanhau stryd a rheoli gwastraff a fydd yn rhoi hwb i gyfraddau ailgylchu a helpu i leihau allyriadau gan wella ansawdd yr aer yn y ddinas.
Image
Beth yw’r prif fathau o lygredd aer a achosir gan drafnidiaeth?
Image
Heriwyd Llywodraeth Cymru ynghyd â llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig eraill yn yr Uchel Lys gan ClientEarth ynghylch lefelau gormodol o Nitrogen Diocsid (NO2) mewn rhai rhannau o’r DU, gan gynnwys Cymru. Bu ClientEarth yn llwyddiannus yn yr a
Image
Mae arolwg annibynnol wedi’i gomisiynu gan y Cyngor i ragweld lefel llygru NO2 yn y dyfodol yn y ddinas wedi nodi dim ond un stryd lle mae cyfyngiadau cyfreithiol UE yn debygol o gael eu torri yn y dyfodol.
Image
Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar sut y gall y Cyngor bontio bwlch yn y gyllideb o £35.2m y flwyddyn nesaf (2019/20).
Image
1. Mae Caerdydd yn tyfu. Dros y ddegawd ddiwethaf mae tua 34,600 o bobl wedi symud i fyw yma a disgwylir i boblogaeth y ddinas dyfu gan 20% erbyn 2038. Yn wir, dros yr 20 mlynedd nesaf disgwylir i boblogaeth eich prifddinas dyfu’n fwy na phob un o’r 21 a
Image
Y Gyllideb Refeniw • Y gyllideb refeniw yw’r swm o arian y mae gan y Cyngor i’w wario ar wasanaethau bob dydd