Diweddaraf Datganiadau

Image
Cafodd ymagwedd ‘un ddinas' Caerdydd i fynd i'r afael â COVID-19 ei chanmol gan arweinydd Cyngor Caerdydd sy'n dweud bod rhaid i'r ddinas ‘barhau i weithio gyda'n gilydd' i sicrhau bod prifddinas Cymru'n gwella o effeithiau'r pandemig.
Image
Yn ôl adroddiad, gallai'r ymateb i'r argyfwng Covid-19 gostio £29m i Gyngor Caerdydd wrth iddo wario mwy o arian a cholli refeniw yn nhri mis cyntaf y flwyddyn ariannol.
Image
Dros gyfnod argyfwng COVID-19, rydym wedi bod yn cynhyrchu cyfres o ffeithluniau, gan nodi ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau. Dyma'r diweddaraf o'r ffeithluniau hyn.
Image
Caiff y lôn draffig ger Castell Caerdydd, ar Stryd y Castell, ei chau ddydd Sul yma, 17 Mai, er mwyn ymestyn y palmant i’r heol i’w ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn darparu miloedd o ddyfeisiau digidol a donglau band eang drwy Gronfa Prosiect Technoleg Addysg Llywodraeth Cymru i gefnogi plant yng Nghaerdydd sydd wedi methu â dysgu ar-lein tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 a ddarparwyd gan Gyngor Caerdydd heno: caiff mesurau ymbellhau cymdeithasol eu gosod ar Stryd y Castell ddydd Sul; cynllunio manwl yn mynd rhagddo i agor CAGCau Caerdydd cyn gynted â phosib; mae'r Gwasanaeth Tiwtor EOTAS...
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: partneriaeth newydd er mwyn parhau â'r gefnogaeth i blant sy'n agored i niwed yn ystod yr argyfwng; canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar reoliadau'r cyfyngiadau symud yng Nghymru...
Image
Manic Street Preachers, Nile Rodgers, The Killers, Paul Weller – mae'r rhestr o’r cerddorion chwedlonol sydd wedi chwarae gigs gerbron miloedd o gefnogwyr brwd yng Nghastell Caerdydd yn eithaf trawiadol
Image
Mae gweithwyr proffesiynol o amrywiaeth o dimau iechyd, addysg a gwasanaethau plant wedi dod at ei gilydd i sicrhau bod plant ag anableddau ac anghenion meddygol cymhleth yn gallu parhau i gael y cymorth sydd ei angen arnynt, yn ystod COVID-19.
Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: teyrnged i'r GIG ar lawntiau Neuadd y Ddinas; clod i ysgolion am gyfrannu CDP; a Grassroots yn dosbarthu parseli bwyd.
Image
Ymddangosodd y 'GIG' mewn llythrennau saith metr ar y lawntiau y tu allan i Neuadd y Ddinas fel rhan o deyrnged gan dîm parciau Cyngor Caerdydd i'r gwaith sy'n cael ei wneud gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
Image
Mae ysgolion uwchradd Caerdydd wedi bod yn cefnogi gweithwyr iechyd rheng flaen ar draws y ddinas trwy ddarparu miloedd o eitemau o Gyfarpar Diogelu Personol (CDP) yn ystod argyfwng COVID-19.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei ddatganiad caethwasiaeth fodern blynyddol, sy'n nodi ei ymrwymiadau i sicrhau nad oes lle i gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn ei gadwyni busnes a chyflenwi.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; ailddechrau gwaith ar uwchraddio lôn feiciau Heol y Gogledd; darparu cymorth digidol ar-lein yn ystod yr argyfwng; dathlu Pythefn
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, yn dechrau heddiw, drwy anfon neges glir i ddarpar ofalwyr maeth yn y ddinas – 'Mae eich angen chi o hyd!'
Image
Bydd contractwr y Cyngor, Horan Construction Ltd, yn ail-ddechrau gwaith ar Gam 2 Uwchraddio Llwybr Beicio Heol y Gogledd.