Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae hi bellach yn orfodol gwisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, mae bob un ohonom yn defnyddio hancesi papur, weips gwrth-facterol a thyweli papur mwy nag erioed, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwaredu nhw'n gywir.
Image
Dyma'r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd ar: nifer cyfredol yr achosion o COVID-19 a ffigurau profion Caerdydd; cynhaliwyd archwiliadau cydymffurfio ym mhob lleoliad yng nghanol y ddinas y penwythnos diwethaf; diolch cyhoeddus i holl ofalwyr y ddinas; a y c
Image
Mae gwaith i adfer cynefinoedd gwlyptir pwysig yn Fferm y Fforest wedi'i gwblhau fyn rhan o'r project 'Dim Colled Net', a ariennir gan Network Rail.
Image
Mae ymgyrch arloesol i godi arian wedi'i lansio i helpu i achub 'Pumba', nodwedd arddwriaethol boblogaidd iawn ym Mharc Bute.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer cymdeithas decach lle gall pawb rannu yn llwyddiant y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn chwilio am hyd at 100 o wirfoddolwyr brwdfrydig ac ymrwymedig i ymgymryd â swyddi fel llywodraethwyr ysgol ar draws 127 o ysgolion y ddinas.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (14 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: rheoliadau coronafeirws; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; bil £39m y cyngor dros y cyfnod cloi a bwlch cyllidebol o £25m ar gyfer y flwyddyn nesaf...
Image
Bydd cynllun sy'n rhoi pwerau ychwanegol i'r Cyngor i gyflawni gwelliannau mewn Tai Amlfeddiannaeth yn cael ei ymestyn.
Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn derbyn adroddiad sy'n amlinellu gwerthusiad, adborth a chynnydd o ran perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yn y cyfarfod ddydd Iau 17, Medi 2020.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn nodi bod Gweinidog Addysg Cymru wedi cymeradwyo cynigion sy'n ymwneud â chynigion ar gyfer ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Arbennig Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 17 Medi
Image
Mae delio â COVID-19 wedi costio £39 miliwn i Gyngor Caerdydd ym mhedwar mis cyntaf y flwyddyn ariannol.
Image
Bydd swyddogion trwyddedu o'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cynnal archwiliadau cydymffurfio ym mhob lleoliad yng nghanol y ddinas heno a thros y penwythnos.
Image
Bydd ailddatblygiad safle tir llwyd strategol mawr yng nghanol y ddinas yn camu yn ei flaen y mis hwn. Byddai’r cynllun yn golygu bod mwy na 2,000 o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu yng nghanol Caerdydd.
Image
Mae baneri sy'n talu teyrnged i weithwyr gofal cymdeithasol y ddinas, sydd wedi helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig, wedi'u gosod yng Nghastell Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â: cynllun Caerdydd a'r Fro i atal trosglwyddo COVID-19; gofyn i rai o Ddisgyblion Ysgol Gynradd Parc y Rhath ac Ysgol Bro Edern hunanynysu; a chyflwyno hysbysiadau gwella diogelwch COVID-19 i