Datganiadau Diweddaraf

Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: trefniadau gwasanaethau cymunedol hanfodol; achosion a phrofion COVID-19; Achosion Ysgolion; helpu pobl i gadw mewn cysylltiad gartref; a clirio cyn y Nadolig?
Image
Bydd newidiadau i wasanaethau cymunedol y Cyngor yng Nghaerdydd yn dod i rym yr wythnos nesaf wrth i'r ddinas wynebu'r argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus gydag achosion cynyddol o COVID-19.
Image
Sicrhewch na fyddwch dan ormod o straen gyda’n hawgrymiadau ar gyfer ymholiadau ailgylchu cyffredin cyn y Nadolig:
Image
Mae gwasanaethau cyngor digidol i drigolion ledled y ddinas yn cefnogi lles pobl hŷn ac agored i niwed drwy eu helpu i gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: safbwynt Caerdydd ar ddechrau tymor ysgol ym mis Ionawr; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Yn dilyn trafodaethau helaeth, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi nodi dull cyffredin o ddychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr.
Image
Mae'r cynnydd yn nifer yr achosion yng Nghaerdydd yr ydym yn eu gweld nawr yn sobreiddiol iawn. Mae angen i hyn fod yn rhybudd i bob un ohonom ynghylch difrifoldeb mawr y sefyllfa sy'n ein hwynebu nawr.
Image
Gofynnir i drigolion Caerdydd am eu barn ar gynlluniau ar gyfer cwr camlas newydd a chyffrous yng nghanol y ddinas ac ar Gynllun Trafnidiaeth Dwyrain Caerdydd a fydd yn rheoli opsiynau traffig o amgylch rhannau o'r ddinas.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y gyntaf o ddwy ganolfan brofi am COVID-19 yn agor yng Nghaerdydd heddiw; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: Canolfannau profi newydd yn cael eu sefydlu oherwydd y cynnydd aruthrol mewn cyfraddau heintio; grantiau newydd ar gael i fusnesau yn y sector hamdden a lletygarwch; data ansawdd aer diweddara
Image
Mae Caerdydd yn agor canolfannau profi COVID-19 newydd yn y ddinas ac yn cynyddu capasiti mewn canolfannau presennol er mwyn creu dwy fil o slotiau profi ychwanegol yr wythnos yn dilyn y cynnydd sydyn mewn heintiau COVID-19 ar draws y ddinas.
Image
Caiff busnesau hamdden a lletygarwch sydd wedi cael eu gorfodi i gau oherwydd cyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru ac sydd heb wneud cais am grant cychwynnol y cyfnod clo byr, wneud cais am y cymorth ariannol canlynol yn seiliedig ar werth ardrethol
Image
Mae gwaith ar ddatblygiad tai yn y dyfodol, i adeiladu mwy na 200 o gartrefi carbon isel i Gaerdydd wedi dechrau.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae'r data ansawdd aer diweddaraf ar gyfer Caerdydd yn awgrymu gwelliant amlwg yn 2019, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol mewn tair o’r pedair Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) yn y ddinas.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 14/12/20