Diweddaraf Datganiadau

Image
Ddoe, llwyddwyd i dynnu 2424 o gapsiwlau o ocsid nitraidd oddi ar strydoedd Caerdydd yn sgil gorchymyn fforffediad llwyddiannus a gyflwynwyd gan Lys Ynadon Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd aelodau'r cyhoedd i gael dweud eu dweud ar gynigion i newid dalgylchoedd rhai o'r ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg ar gyfer y flwyddyn ysgol yn 2021/22.
Image
Cafodd argymhelliad i ddatblygu cynigion diwygiedig ar gyfer cynnig llefydd addysg yn Adamsdown a Sblot, yn cynnwys y cynlluniau i beidio â bwrw ymlaen â chau Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban yn Nhremorfa, ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
Image
Mae ysgolion cynradd ffederasiwn Coryton yn yr Eglwys Newydd ac Ysgol Gynradd Tongwynlais wedi lansio siop cyfnewid gwisgoedd ysgol yr wythnos hon i helpu teuluoedd i arbed arian ar gostau gwisgoedd ysgol a lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm y Principality ddydd Sadwrn 1 Chwefror.
Image
1) Pam mae'r cynllun yn cael ei weithredu?
Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn cwrdd Ddydd Iau 23 Ionawr 2020 er mwyn ystyried cynigion gan Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg i adleoli ac i ehangu'r ysgol, ar safle newydd ar ddatblygiad newydd St Edeyrn.
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell bwrw ymlaen â chynigion i sefydlu ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd yn cael ei ystyried gan Gabinet yr awdurdod lleol pan fydd yn cwrdd ddydd Iau 23 Ionawr 2020.
Image
Bydd trigolion Caerdydd yn cael cymorth ychwanegol i ailgylchu'n iawn dan gynllun newydd a fydd yn rhoi gwybod iddynt pan fyddant yn cyflwyno gwastraff halogedig sy’n anaddas i'w ailgylchu.
Image
Caiff gweledigaeth newydd ar gyfer darparu gofal yn y cartref i oedolion a phlant yng Nghaerdydd ei hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Cynlluniau cyffrous ar gyfer 100 o dai cyngor newydd i fodloni anghenion a dyheadau pobl hŷn yn y ddinas i’w drafod gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Mae deuddeg seren newydd yn sîn gerddoriaeth Caerdydd wedi cael eu dewis i frwydro yn erbyn ei gilydd yn nwy rownd gynderfynol Y Gig Fawr o flaen panel o feirniaid dylanwadol o'r diwydiant.
Image
Mae defnyddwyr llyfrgelloedd a hybiau ledled Cymru yn cael eu hannog i roi cynnig ar weithgaredd neu hobi newydd y flwyddyn newydd hon i hybu eu hiechyd a'u lles.
Image
Nod cynllun ‘peilot strydoedd diogel’ newydd yw gwella diogelwch plant sy’n cyrraedd a gadael eu hysgol sydd wedi cael ei lansio yn Ysgol Gynradd Lansdowne heddiw.
Image
Mae asiant gosod tai o Gaerdydd a fethodd â darparu gwybodaeth i Rentu Doeth Cymru ynghylch ei fusnes wedi cael ei ddirwyo gan Lys Ynadon Caerdydd.
Image
Mae gweledigaeth drafnidiaeth gwerth £2 biliwn i drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Caerdydd a de-ddwyrain Cymru wedi ei datgelu gan Gyngor Caerdydd.