Diweddaraf Datganiadau

Image
Nodwyd cwblhau project arobryn Grangetown Werddach heddiw gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn.
Image
Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn ymuno â llyfrgelloedd eraill ledled y DU i nodi Wythnos Llyfrgelloedd, dathliad blynyddol o’r cyfleusterau sy’n annwyl i nifer o bobl.
Image
Mae’r cynllun peilot ailgylchu gwydr yn dechrau ddydd Llun mewn ymdrech i wella ansawdd yr ailgylchu a gesglir.
Image
Bydd Cymru’n chwarae yn erbyn Sbaen ar ddydd Iau 11 Hydref ac ar sail diogelwch y cyhoedd, bydd y ffyrdd yn cau yn rhannol yng nghanol y ddinas o 5.30pm.
Image
Mae’r Cyngor yn ymgynghori ar gynnig i ddynodi Cilgant Guildford yn ardal gadwraeth. Mae 27 ardal gadwraeth yng Nghaerdydd sy’n rhan bwysig o ddiogelu treftadaeth y ddinas.
Image
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig wedi gweithio gyda phobl hŷn lleol i greu cyfansoddiad corawl i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Image
Y Cyng Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, sy'n rhannu'r camau y mae Cyngor Caerdydd yn eu cymryd tuag at dderbyn cydnabyddiaeth ryngwladol gan UNICEF fel un o ddinasoedd ystyriol o blant cy
Image
Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £3.85m yn ychwanegol i Gyngor Caerdydd tuag at ariannu cynlluniau'r ddinas i barhau i ehangu darpariaeth addysg Gymraeg.
Image
Mae diffyg gwaith, tarfu ar gadwyni cyflenwi, rhagor o bwysau ar wasanaethau cynghori a diwygiadau i'r trefniadau ariannu yn rhai o oblygiadau posibl Brexit ‘Heb Fargen' i Gaerdydd.
Image
Mae chwe chamera isgoch bellach yn gweithredu yng Nghaerdydd er mwyn dal pobl yn tipio gwastraff yn anghyfreithlon.
Image
Mae croeso wedi ei roi gan Gyngor Caerdydd i’r newyddion y bydd y tollau ar bontydd Hafren yn cael eu diddymu ar 17 Rhagfyr eleni.
Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar 7 Hydref. Disgwylir i 25,000 o bobl gymryd rhan yn y digwyddiad, felly disgwylir i Gaerdydd fod yn brysur iawn.
Image
Bydd 17,000 o gartrefi yn rhan o gynllun ailgylchu gwydr ar wahân mewn ymgais i wella ansawdd y deunydd a gesglir a gwella’r marchnadoedd ailddefnyddio.
Image
1 Pam fod caniatâd cynllunio yn cael ei roi i gymaint o brojectau llety myfyrwyr newydd? Er bod y niferoedd wedi arafu dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y myfyrwyr sy’n cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi codi 35
Image
Heddiw, cerddodd mwy nag erioed o ddynion filltir mewn sgidiau merched i ddangos eu cefnogaeth i'r Rhuban Gwyn, yr ymgyrch i roi stop ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Mae'r gwaith o ddatblygu tai fforddiadwy yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo o nerth i nerth wrth i’r Cyngor weithio tuag at gyflenwi 2,000 o dai newydd yn y ddinas.