Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cyfleuster ailgylchu sy’n trwsio ac wedyn gwerthu nwyddau gwerth uchel mewn un o ganolfannau ailgylchu'r ddinas wedi cael cefnogaeth ariannol yn dilyn cystadleuaeth fewnol ar gyfer staff Cyngor Caerdydd.
Image
Mae disgwyl i gynllun rhannu beiciau poblogaidd Caerdydd ddyblu y flwyddyn nesaf gyda 500 o feiciau ychwanegol, yn ôl gweithredwr y cynllun, nextbike.
Image
Mae nifer o bartneriaid sector cyhoeddus yn y ddinas wedi dod ynghyd i fynd i’r afael ag yfed ymhlith pobl ifanc yng Nghaerdydd.
Image
Mae’r byd gwleidyddol wedi bod yn talu teyrnged i un o Gynghorwyr Caerdydd, Jim Murphy, a gollodd ei frwydr hir a dewr â phroblemau iechyd difrifol fore dydd Sadwrn (1 Rhagfyr).
Image
Taith storїau’r swffragetiaid i nodi canmlwyddiant y bleidlais i fenywod
Image
• Mae’r Cyngor yn helpu llawer o bobl sy’n ddigartref ac mae ystod o ddarpariaeth ar gael, nid oes angen i unrhyw un gysgu yn yr awyr agored.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa eciwmenaidd y Nadolig yng Nghapel y Wenallt, Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul 9 Rhagfyr 2018 am 2pm. Mae croeso i bawb ddod a thalu teyrnged i'w hanwyliaid yn ystod cyfnod y Nadolig.
Image
Mae Ysgol Glan Morfa yn Sblot, Caerdydd, wedi ei hagor yn swyddogol gan Arweinydd Cyngor Caerdydd y Cyng. Huw Thomas ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams.
Image
Cafodd un ar bymtheg cerflun eiconig Caerdydd eu gwisgo mewn sashiau oren ar gyfer y Diwrnod Rhyngwladol Atal Trais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd, ddydd Sul diwethaf.
Image
Bydd tua 250 o goed newydd yn cael eu plannu yn y ddinas eleni, gan gynnwys 100 o goed newydd ym mharciau’r ddinas.
Image
Mae Strategaeth ‘Da i Blant' Caerdydd wedi ei lansio yn Neuadd y Ddinas gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.
Image
Yng ngêm olaf y Gyfres Under Armour yn Stadiwm y Principality, bydd Cymru yn herio De’r Affrig Ddydd Sadwrn yn y gobaith o barhau’n ddiguro yn ystod y gyfres, yn dilyn buddugoliaethau yn erbyn yr Alban, Awstralia a Tonga.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru, y cynllun cofrestru a thrwyddedu ar gyfer landlordiaid ac asiantau ag eiddo yng Nghymru, wedi gwneud cais llwyddiannus am gael ad-daliad o dros £22,000 a dalwyd i landlord heb drwydded.
Image
Heddiw yw diwrnod lansio ein Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant i gyd-fynd â Diwrnod Plant y Byd. Mae creu dinas a chymunedau sy'n gyfeillgar i blant yn golygu ymrwymiad diamheuol a pharhaus i hawliau plant.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau trigolion drwy gydymffurfio’n effeithiol â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
Image
Bydd Cymru’n herio Tonga yn nhrydedd gêm Cyfres Under Armour yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn yma.