Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Caerdydd yn dathlu Diwrnod Aer Glân heddiw gyda’r newyddion, yn seiliedig ar ganlyniadau dros dro, y bu gostyngiad sylweddol mewn lefelau Nitrogen Deuocsid (NA2) ledled y ddinas.
Image
Mae grŵp o unigolion o wasanaeth dydd iechyd meddwl Caerdydd wedi cynhyrchu animeiddiad sy'n adlewyrchu eu profiadau eu hunain o gyflyrau iechyd meddwl.
Image
Bydd casgliadau ar gyfer gwastraff gardd ledled Caerdydd yn cael eu hatal am bedwar mis er mwyn helpu'r Cyngor i ddelio â'r pandemig COVID-19 parhaus, ac i sicrhau y gellir parhau i gynnal casgliadau gwastraff, ailgylchu a gwastraff bwyd cyffredinol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; mae actor o Gaerdydd yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref...
Image
Mae'r gwaith o adeiladu 16 o gartrefi newydd i gynyddu cyflenwad y ddinas o dai fforddiadwy ar fin dechrau.
Image
Mae actor o Gaerdydd, sy'n fwy cyfarwydd â throedio'r byrddau ac o dan y goleuadau teledu nag â gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn un o'r awdurdodau lleol cyntaf yn y DU i brynu tractor trydanol, yn dilyn treial llwyddiannus yng Ngwarchodfa Natur Fferm y Fforest.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (5 Hydref)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: achosion a phrofion Caerdydd; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; 660 o feiciau eisoes wedi'u dosbarthu fel rhan o gynllun Fflyd Beiciau Ysgolion Caerdydd; Gwefan...
Image
Bydd cynllun i annog plant a phobl ifanc i feicio a hyrwyddo Teithio Llesol yn arwain at 660 o feiciau'n cael eu danfon i ysgolion ledled y ddinas erbyn diwedd y mis.
Image
Gwahoddir gweithredwyr bysiau yng Nghaerdydd i wneud cais am gyllid i ôl-ffitio bysiau hŷn yn eu fflydoedd gyda thechnoleg gymeradwy sydd wedi'i chynllunio i leihau allyriadau niweidiol ac i leihau llygredd aer yn y ddinas.
Image
Mae gwefan newydd i roi gwybodaeth a chyngor i bobl â dementia a'u teuluoedd yng Nghaerdydd wedi'i lansio heddiw.
Image
Mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd wedi cyhoeddi rhybudd o 'ganlyniadau difrifol' i ddyfodol cerddoriaeth fyw yng Nghaerdydd os na cheir arian ychwanegol gan y Llywodraeth ganolog.
Image
Mae panel o arbenigwyr wedi lleihau'r enwebeion i 13 o enwau (nifer y chwaraewyr mewn tîm Rygbi'r Gynghrair) a gwahoddir y cyhoedd i gymryd rhan drwy bleidleisio dros eu tri uchaf
Image
Bydd rhai o arwyr chwaraeon mwyaf y wlad yn cael eu hanfarwoli mewn gwaith celf parhaol sydd wedi'i gynllunio i sicrhau nad anghofir eu hanesion na stori'r gymuned amlddiwylliannol falch a bywiog a helpodd i'w llunio.
Image
Cafodd saith ar hugain o safleoedd yng Nghaerdydd ymweliadau gan swyddogion y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a Heddlu De Cymru y penwythnos diwethaf, yn dilyn adroddiadau am sŵn, ac mewn rhai achosion, torri rheoliadau Covid-19.