Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Ysgol Arbennig The Hollies, ar gyfer plant ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASA), wedi ei henwebu am wobr fawr ei bri, prif ffrwd ledled y DG am ei chlwb ffilmiau.
Image
Yr wythnos diwethaf daeth ymwelydd arbennig i Ysgol Gynradd Kitchener, sef Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anhr. Mark Drakeford, i ddathlu ymddeoliad Mrs Dianne Allsopp, Goruchwylydd Amser Cinio sydd wedi troi'n 80 oed.
Image
Ailgylchwch dros Caerdydd a dros Gymru. Mae preswylwyr Caerdydd wrthi yn yr ystafell wely, ystafell ymolchi, cegin ac yn yr ardd – mae'r rhan fwyaf o'n preswylwyr WRTHI bob dydd ac mae'n rhan FAWR o'n bywydau.
Image
Mae landlord preifat wedi’i orchymyn i dalu dros £12,000 am gyflwr gwarthus yr eiddo y mae’n ei rentu yng Nglan-yr-afon.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Lloegr yn Stadiwm y Principality ar 23 Chwefror.
Image
Mae cynorthwyo’r digartref, rhagor o lanhau cymdogaethau'n drylwyr, ffyrdd gwell a chynnal llwybrau bws yn y ddinas ymhlith rhai o’r cynigion ar gyfer cyllideb Cyngor Caerdydd yn 2019/20.
Image
• Mae Cyngor Caerdydd yn wynebu bwlch yn ei gyllideb o £ 32.4m yn 2019/20
Image
Bydd argymhellion i osod premiwm treth gyngor o 50% ar anheddau sy’n wag yn hir-dymor yn cael eu hystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd yr wythnos nesaf.
Image
Bydd Pwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd yn derbyn adroddiad drafft ar ‘Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd’ yn ystod ei gyfarfod ar ddydd Llun 18 Chwefror.
Image
Mae’r gwyliau hanner tymor yn prysur nesáu ac os ydych yn chwilio am ffyrdd o osgoi diflastod, rydym yn cynnig popeth o Sgrînbrintio a Sgiliau Syrcas i Ysgol Ymladd a Troeon Trofannol i ddifyrru’r plant!
Image
Mae dau gyfarwyddwr anweithredol wedi eu penodi i fwrdd Bws Caerdydd a byddant yn cychwyn ar eu gwaith yr wythnos hon.
Image
Mae dau barc yng Nghaerdydd i gael eu diogelu am byth fel ‘Caeau Canmlwyddiant’, er mwyn anrhydeddu’r cof am y miliynau o bobl a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
Image
13/02/19 - Cymuned a Rennir
Mae Cyngor Caerdydd a’r chwe chyngor cymuned yn y ddinas wedi ailddatgan eu hymrwymiad i gydweithio drwy lofnodi siarter newydd.
Image
Bydd cystadleuydd o raglen The Greatest Dancer BBC One yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Woodlands yn nes ymlaen y mis hwn ar gais arbennig disgybl.
Image
Pam mae cymaint o bobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd a pham mae’r niferoedd yn cynyddu? Mae nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd wedi cynyddu yn debyg i ddinasoedd eraill ledled y DU, ond nid un rheswm yn unig sy’n gyfrifol am y nifero
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau symud pebyll sydd wedi’u gadael yng nghanol y ddinas. “Mae llawer o’r pebyll yn perthyn i unigolion sydd wedi derbyn cynigion am lety ac maen nhw eisoes wedi caniatáu inni symud eu pe