Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Triathlon Caerdydd yn digwydd ym Mae Caerdydd ddydd Sul 24 Mehefin.
Image
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 3 ac athrawon Ysgol Gynradd Allensbank, enillwyr cystadleuaeth cân ysgol Wythnos Ffoaduriaid eleni.
Image
Mae rhai o enwau mwyaf meysydd busnes, celfyddydau a diwylliant yn dod i ysgolion yng Nghaerdydd dros y pythefnos nesaf i siarad â phlant ynghylch y cyfleoedd gyfra sydd ar gael yn y ddinas.
Image
I gyd-fynd ag Wythnos Genedlaethol y Beic, mae’r Cyngor yn ymgynghori â phreswylwyr yng Nghaerdydd yn gofyn am eu barn ynghylch ffyrdd y mae llawer o feicwyr yn eu defnyddio yn y ddinas ac mae gwaith trwsio i’w wneud arnynt.
Image
Bydd Ed Sheeran yn chwarae yng Nghaerdydd am bedair noson o’r bron – sy’n ddigynsail – gyda’r digwyddiad cyntaf yn dechrau ddydd Iau 21 Mehefin a’r gig olaf yn digwydd ddydd Sul 24 Mehefin.
Image
Gofynnir i drigolion Caerdydd am eu safbwyntiau ar daclo sbwriela a thipio anghyfreithlon fel rhan o astudiaeth gynhwysfawr gan Aelodau’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol.
Image
Mae landlordiaid sydd wedi anwybyddu gofynion Rhentu Doeth Cymru’n cael eu cosbi am beidio â chydymffurfio.
Image
Mae disgwyl i fferm solar newydd, y gellid ei hadeiladu ar hen safle tirlenwi Ffordd Lamby a chynhyrchu 7.5 Megawat o drydan gwyrdd, gael ei chymeradwyo.
Image
Mae’r Cyngor yn ystyried ffyrdd o i wella’r gwaith o adrodd, monitro, goruchwylio a gweithredu yn erbyn unigolion sy’n tipio'n anghyfreithlon yng Nghaerdydd.
Image
Mae estyniad newydd Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd wedi ei agor yn swyddogol heddiw.
Image
Mae Ysgol Gynradd Springwood yn Llanedern yn dathlu wedi i'r corff addysg, Estyn raddio'r ysgol fel un ai Rhagorol neu Da ym mhob maes a archwiliwyd - y graddau uchaf posib.
Image
Bydd Gwasanaeth Coffa arbennig i Fabanod am 11.30am ddydd Sul, 24 Mehefin yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yng Nghapel y Wenallt.
Image
Bydd y Rolling Stones yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Gwener15 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 5.30pm i 11.30pm i helpu gyda'r digwyddiad.
Image
Mae adroddiad annibynnol ar weledigaeth Cyngor Caerdydd i ddatblygu prifddinas wirioneddol ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn rhan naturiol ac annatod o hanfod y ddinas wedi dod i’r casgliad bod cynlluniau yn mynd ar y trywydd iawn, ar seiliau cadarn a chydym
Image
Mae cynlluniau ar gyfer dull aml-asiantaeth o fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg dros y pum mlynedd nesaf wedi cael eu hamlinellu.
Image
Mae’r Cyngor yn ystyried ffyrdd o i wella’r gwaith o adrodd, monitro, goruchwylio a gweithredu yn erbyn unigolion sy’n tipio'n anghyfreithlon yng Nghaerdydd.