Back
Y newyddion gennym ni - 15/01/24

Image

12/01/24 - Dod â Gwyddoniaeth yn fyw yn Ysgol Gynradd Howardian

Fel rhan o'u hastudiaethau wythnos STEM, mae disgyblion Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Howardian wedi croesawu Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro Jas Pal Badyal FRS.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/01/24 - Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth

James Jelinski, 23, a Megan Colwill, 24, yw recriwtiaid diweddaraf adran Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor ac maent yn brawf byw o sut mae byd mecaneg modur yn newid.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/01/24 - Adnewyddu a gwella cynlluniau darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd yn y cynlluniau diweddaraf

Bydd adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd yn argymell bod cynlluniau'n cael eu cymeradwyo i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, Y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/01/24 - Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog yn cael cydnabyddiaeth gan Estyn yn ei gweledigaeth i gefnogi canlyniadau disgyblion a'i hymrwymiad i les a chynhwysiant

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog wedi derbyn canmoliaeth uchel yn dilyn arolwg gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/01/24 - Cynnig chwe pharc sglefrio newydd ar gyfer Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cynllun i fuddsoddi yn seilwaith parciau sglefrio Caerdydd a allai weld chwe pharc sglefrio newydd yn cael eu hadeiladu erbyn 2032 a nifer o barciau sglefrio presennol yn cael eu troi'n gyfleusterau sglefrio concrit modern.

Darllenwch fwy yma

 

Image

10/01/24 - Bydd 40 o brosiectau'n derbyn cyllid o dan y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Mae cyfanswm o 40 o brosiectau wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau am gyllid drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Darllenwch fwy yma

 

Image

10/01/24 - Gwaith Ailddatblygu Glanfa'r Iwerydd yn Cymryd Cam Ymlaen

Cymerodd y cynllun i adfywio Glanfa'r Iwerydd gam arall ymlaen heddiw, gydag adroddiad newydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig i ailddatblygu safle Red Dragon sydd - ynghyd â'r arena dan do newydd - yn brosiect allweddol i ysgogi adfywiad cam nesaf Bae Caerdydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

10/01/24 - Strategaeth Cyfranogiad Newydd i wella ymgysylltiad y cyhoedd â'r Cyngor

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canlyniadau adolygiad cynhwysfawr i sut mae'n ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn sicrhau bod eu barn yn cael ei hystyried yn y broses o wneud penderfyniadau.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/01/24 - Straeon gofalwyr maeth Caerdydd yn dangos bod gan bawb rywbeth i'w gynnig i gefnogi plant lleol mewn gofal

Nod yr ymgyrch newydd yw ysbrydoli pobl o bob cefndir i ystyried maethu gyda'u Cyngor lleol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

05/01/24 - Cynllun parcio newydd i Gaerdydd

Gallai parcio ar y stryd ledled Caerdydd newid os bydd cynllun parcio newydd ar gyfer y ddinas yn cael sêl bendith yn dilyn ymgynghoriad â'r cyhoedd.

Darllenwch fwy yma