Back
Gwaith Ailddatblygu Glanfa'r Iwerydd yn Cymryd Cam Ymlaen

22.01.24


Cymerodd y cynllun i adfywio Glanfa'r Iwerydd gam arall ymlaen heddiw, gydag adroddiad newydd yn rhoi diweddariad ar y cynnig i ailddatblygu'r safle Red Dragon sydd - ynghyd â'r arena dan do newydd - yn brosiect allweddol i ysgogi cam nesaf adfywiad Bae Caerdydd.

Ym mis Ionawr 2020, daeth safle Red Dragon yn eiddo i Gyngor Caerdydd fel bod gan y Cyngor reolaeth lawn ar y tir sydd ei angen i alluogi datblygu arena dan do newydd â lle i 15,000 o bobl, ac i hwyluso'r buddsoddiad yn safle ehangach Glanfa'r Iwerydd. Mae'r safle 30 erw, sy'n cynnwys safle Red Dragon a safle Neuadd y Sir, wedi'i rannu'n ddwy ardal ddatblygu ac ym mis Medi 2023, rhoddwyd y cyfleoedd adfywio allan i'r farchnad.

Yn dilyn y broses farchnata wyth wythnos, derbyniwyd dau gynnig manwl ar gyfer safle Red Dragon, sy'n 11.3 erw o dir i'r de o Heol Hemingway, gydag Aviva Capital Consortium (ACC) yn cael ei nodi fel y 'Cynnig a Ffefrir'. Cynnig ACC yw cyflawni datblygiad defnydd cymysg, gyda'r pwyslais ar ddefnydd preswyl, a fydd yn darparu cartrefi, swyddfeydd, gwestai, lleoliadau bwyd a diod a chyfleusterau hamdden newydd. Yn dilyn cymeradwyaeth Cyngor Caerdydd i'r adroddiad, bydd y cyngor nawr yn gweithio gydag ACC i ddatblygu ei gynnig ac i baratoi Cytundeb Dewisiadau a fydd yn cael ei adrodd yn ôl i Gabinet Cyngor Caerdydd yn yr haf i'w gymeradwyo.

Yn ogystal, mae'r cyngor yn ceisio newid ei strategaeth parcio ceir ar gyfer safle Glanfa'r Iwerydd trwy gaffael Maes Parcio Aml-lawr Q-Parks ar Stryd Pen y Lanfa, a fydd yn galluogi'r Cyngor i adeiladu maes parcio aml-lawr newydd llai o faint, gyda 900 o leoedd yn hytrach na'r 1300 o leoedd yr oedd eu hangen yn flaenorol. Gellir caffael maes parcio Stryd Pen y Lanfa heb fod angen unrhyw gyllideb bellach trwy leihau maint y maes parcio aml-lawr newydd. Bydd y caffaeliad yn rhoi rheolaeth i'r Cyngor ar 2119 o leoedd am yr un gost â 1300 o leoedd a bydd yn helpu i liniaru'r risg byrdymor a nodwyd mewn adroddiad gan y Cabinet ym mis Tachwedd pan gymeradwywyd y pecyn cyllido ar gyfer yr Arena a'r ddarpariaeth parcio ceir.

Fel rhan o'r cynllun ailddatblygu, mae'r Cyngor hefyd yn ceisio gwella'r llwybrau cerdded a beicio ar hyd Rhodfa Lloyd George. Mae trafodaethau cychwynnol wedi cael eu cynnal â Llywodraeth Cymru a allai arwain at y Cyngor yn mabwysiadu'r ffordd unwaith y bydd y contract Menter Cyllid Preifat yn dod i ben yn 2025. Mae'r Cyngor yn awyddus i ymgynghori â'r gymuned leol ar sut y gellir ailfodelu'r lôn gerbydau i wella llwybrau teithio llesol i ategu'r llinell Metro newydd ac i gynyddu nifer y mannau gwyrdd a thirlunio.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Fuddsoddi a Datblygu, y Cynghorydd Russell Goodway: "Gyda'r gwaith tir cychwynnol yn dechrau ar y safle ar gyfer yr arena dan do y mis hwn, mae'r blynyddoedd o gynllunio i adfywio'r rhan hon o Fae Caerdydd bellach yn dwyn ffrwyth. Roedd marchnata safle Red Dragon yn galonogol iawn, ac rwy'n falch bod 'Cynnig a Ffefrir' wedi'i nodi. Mae awdurdod bellach wedi'i roi gan y Cabinet i ddatblygu Cytundeb Dewisiadau gydag ACC i adfywio'r safle hwn.

"Bydd y strategaeth barcio newydd yn galluogi'r cyngor i gynhyrchu mwy o incwm drwy barcio ar gyfer digwyddiadau yn yr arena, a fydd yn lliniaru rhai o'r risgiau ariannol yn y blynyddoedd cynnar a amlygwyd yn y pecyn cyllido ar gyfer yr arena newydd.

"Mae'r arena a'r uwchgynllun ehangach yn fuddsoddiad sylweddol yn yr economi leol, gan roi hwb i gam nesaf y gwaith i adfywio Bae Caerdydd a chreu swyddi a chyfleoedd i bobl leol wrth sbarduno buddsoddiad pellach yn y rhan hanesyddol hon o'r ddinas. Mae hefyd yn rhan goll o'r jig-so yng nghynnig cerddoriaeth Caerdydd, fel y nodwyd yn ein Strategaeth Cerddoriaeth.

"Bydd yr arena'n cynyddu nifer y bobl sy'n ymweld â Chaerdydd ar gyfer digwyddiadau a chyngherddau yn sylweddol, gydalleoliadau lletygarwch presennol yn elwa yn ogystal â'r datblygiadau newydd a fydd yn cael eu hadeiladu fel rhan o'r cynllun adfywio hwn. Bydd nifer cynyddol yr ymwelwyr hefyd yn amserol wrth i'r gwasanaeth Metro newydd ddod i Fae Caerdydd. Bydd hefyd yn gwella enw da Caerdydd i ddenu mwy a mwy o ddigwyddiadau i'r ddinas.

"Mae'r weinyddiaeth bresennol wedi ei gwneud hi'n glir o'r cychwyn cyntaf bod y Cyngorwedi ymrwymo i drawsnewid y rhan hanesyddol hon o Gaerdydd yn un o leoliadau blaenllaw'r DU ar gyfer hamdden, diwylliant a thwristiaeth, gan ddenu mwy o bobl i ymweld â'r ddinas a fydd, gobeithio, yn aros am gyfnod hirach."

Cyflwynwyd yr adroddiad yn amlinellu'r cynigwyr llwyddiannus i Gabinet Cyngor Caerdydd yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr 2024 pan gymeradwywyd yr argymhellion i fwrw ymlaen.