Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 19 Medi 2023

Dyma'r diweddaraf gennym ni, sy'n cynnwys:

 • Adfer Marchnad Caerdydd - dadorchuddio ac adfer nodweddion dylunio gwreiddiol
 • Blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant Gyffredin - y cyllid newydd sy'n disodli cyllid gan yr UE sy'n helpu cannoedd o bobl a phrosiectau yng Nghaerdydd
 • Gwobrau Pawprints Cartref Cŵn Caerdydd - dwy wobr gan yr RSPCA yn cydnabod safonau uchel yn y llety cŵn

 

Adfer Marchnad Caerdydd

Gallai cynigion ar gyfer adfer adeilad hanesyddol Rhestredig Gradd II* Marchnad Ganolog Caerdydd, a fyddai'n datgelu nodweddion dylunio gwreiddiol, adfer y mynedfeydd traddodiadol a'r stondinau gwreiddiol, trwsio'r to, a gwneud gwelliannau i'r system ddraenio Fictoraidd, yn ogystal â chyflwyno ardal eistedd newydd, arwain at fuddsoddiad gwerth mwy na £6 miliwn i sicrhau dyfodol hirdymor yr adeilad.

Sut y gallai Marchnad Caerdydd edrych yn dilyn y gwaith adfer, gan gynnwys gwaith hanfodol i drwsio'r to.

Gallai'r gwaith adfer, a fydd, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar, helpu i "gadw'r farchnad i weithredu" ac "atal dirywiad pellach" yr adeilad treftadaeth, a gallai gael ei ariannu drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau allanol, yn ogystal â buddsoddiad uniongyrchol gan Gyngor Caerdydd. Mae cyllid 'mewn egwyddor' eisoes wedi'i gytuno gan Lywodraeth Cymru a'r Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor: "Mae'n ymwneud ag adfer un o'n hadeiladau mwyaf eiconig yng nghanol y ddinas. Mae 130 mlynedd o hanes o dan do Marchnad Caerdydd, hanes y mae'r cynigion hyn yn gobeithio ei amddiffyn, cadw a diogelu at y dyfodol, fel bod y Farchnad yn parhau i fod wrth wraidd canol y ddinas am flynyddoedd i ddod."

Yn amodol ar sicrhau cyllid, bydd y gwaith yn cynnwys:

 • adfer mynedfeydd Heol y Drindod a Heol Eglwys Fair. 
 • trwsio ac adfer y to, ffenestri gwreiddiol a'r gweddluniau allanol.
 • gosod gwydr a theils newydd.
 • adfer tu mewn y farchnad, gan gynnwys gwelliannau i'r stondinau hanesyddol.
 • cael gwared ar 'lawr ffug' y 1960au wrth fynedfa Heol y Drindod i ddatgelu'r dyluniad gwreiddiol.
 • gosod paneli solar ar y to, a storfa fatri integredig.
 • atgyweiriadau i gloc marchnad H.Samuel.
 • lle bwyta 70 sedd newydd ar y llawr gwaelod.
 • ystafell weithgareddau ac addysg newydd.
 • gwella'r system ddraenio Fictoraidd wreiddiol.
 • gosod goleuadau LED ynni-effeithlon.

Mae'r gwaith adfer yn cynnwys cael gwared ar lawr ffug, a ychwanegwyd yn y 1960au yn ardal y gwerthwyr pysgod er mwyn datgelu nodweddion dylunio gwreiddiol.

Rhoddwyd Caniatâd Adeilad Rhestredig i'r gwaith adfer ac atgyweirio ym mis Awst 2023 ac mae disgwyl trafod strategaeth ariannu i gyflawni'r prosiect mewn Cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau 21 Medi.

Os caiff cyllid ei sicrhau'n llwyddiannus, y gobaith yw y bydd y gwaith adfer yn dechrau yn Haf 2024.

Darllenwch fwy yma

 

Mae blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant a Rennir yn gweld miliynau yn cael eu rhannu rhwng prosiectau

Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.

Lansiwyd y gronfa, sy'n rhan o strategaeth Codi'r Gwastad y  Llywodraeth, ym mis Tachwedd y llynedd i wneud iawn am golli Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru.

Nawr, mae adroddiad newydd i Gabinet y Cyngor wedi amlinellu sut mae cyfran Caerdydd - sy'n cael ei goruchwylio gan y Cyngor - yn cael ei dosbarthu.

Yn y cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth eleni, mae dros £5.2m wedi ei wario ar brosiectau gan gynnwys:

 • Mwy na 140 o weithgareddau celfyddydol wedi'u cefnogi yn Neuadd Llanofer (Yn y llun uchod)
 • Adnewyddu Hyb Rhiwbeina
 • Gwelliannau i gysgodi a goleuo ym Mharc Llaneirwg
 • 200 o ddigwyddiadau wedi'u cefnogi ar gyfer pobl ifanc
 • Cefnogi mwy na 3,000 o ddiwrnodau casglu sbwriel
 • Sefydlu naw parth ailgylchu cymunedol
 • Cefnogi mwy na 600 o bobl i gymryd rhan mewn cyrsiau rhifedd
 • Addysg a hyfforddiant i bobl ifanc ledled y ddinas, gyda chymorth wedi'i dargedu ar gyfer rhai o'r bobl ifanc mwyaf agored i niwed yng Nghaerdydd
 • Cymorth uniongyrchol i leoliadau cerddoriaeth
 • Cefnogi gweithgareddau clwb swyddi i helpu pobl gyda chyflogaeth, budd-daliadau a thai, a
 • Gwelliannau i ffyrdd beicio yn Hen Laneirwg a Pharc Llanisien
 • Gwell gweithrediadau rheoli canol y ddinas
 • Darparu cyflogaeth, budd-daliadau a chymorth tai yn uniongyrchol i drigolion Caerdydd

Cyn blwyddyn olaf y rhaglen CFfG, cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu pellach ym mis Mehefin eleni i helpu i rannu blaenoriaethau. Yn dilyn hynny, cynigiwyd rhaglen CFfG wedi'i diweddaru a fydd yn dyrannu £8.6m ar gyfer prosiectau gan gynnwys:

 • Galwad agored gwerth mwy na £5m ar gyfer prosiectau cymunedol gyda chyllid o hyd at £250,000
 • Cyllid grant ychwanegol ar gyfer busnesau bach
 • Buddsoddi mewn cyfleusterau cymunedol a'r rhaglen Adnewyddu Cymdogaeth
 • Cymorth i leoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad
 • Cyllid i gefnogi adferiad Marchnad Caerdydd

Darllenwch fwy yma

 

Cydnabod Cartref Cŵn Caerdydd gyda dwy wobr PawPrints yr RSPCA

Mae elusen lles anifeiliaid fwyaf y DU wedi dyfarnu dwy wobr i Gartref Cŵn Caerdydd i gydnabod safon y lloches y maent yn ei darparu, a'r ffordd y maent yn gofalu am gŵn strae.

Mae'r tîm yng Nghartref Cŵn Caerdydd bellach wedi derbyn o leiaf un Wobr Pawprints yr RSPCA bob blwyddyn ers 2008. Eleni fe lwyddon nhw i ennill gwobr Aur yn y categori Cŵn Strae a gwobr Arian am y lloches maent yn ei chynnig.

Dywedodd yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Gartref Cŵn Caerdydd, y Cynghorydd Dan De'Ath:  "Mae derbyn o leiaf un wobr Pawprints am bymtheg mlynedd yn olynol yn gyflawniad gwych.

"Mae pob anifail y mae'r Cartref Cŵn yn gofalu amdano yn haeddu'r gofal gorau posib, ac mae'r gwobrau RSPCA hyn yn dangos, gyda chefnogaeth byddin o wirfoddolwyr, ac mewn partneriaeth â'r elusen leol The Rescue Hotel, mai dyna'n union maen nhw'n ei gael."

Darllenwch fwy yma