Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac yn fwy ac yn well nag erioed - mewn lleoliad newydd ar lannau’r dŵr ger Morglawdd Bae Caerdydd - ac yn cynnwys mwy nag erioed o atyniadau dros wyliau’r haf. Tan 2 Medi. http://www.cardiffbaybeach.co.uk/
Image
Wrth i'r gatiau gau ar gyfer gwyliau'r haf eleni, bydd pump o benaethiaid hirhoedlog Caerdydd yn gadael eu hysgolion am y tro olaf.
Image
Mae pump o'r 17 disgybl chweched dosbarth ledled Cymru sydd wedi cael lle mewn gwersyll mawreddog yr haf ym Mhrifysgol Yale eleni yn dod o ysgolion Caerdydd.
Image
Caiff tri chamera newydd eu gosod i helpu llif y traffig mewn tri lleoliad yn y ddinas.
Image
Digwyddiadau - Gweithgareddau Gwyliau'r Haf Gorffennaf 23-29
Image
Mae Speedway yn dychwelyd i brifddinas Cymru ddydd Sadwrn ar gyfer Grand Prix Speedway FIM Prydain Adrian Flux.
Image
Mae parciau a mannau gwyrddion trawiadol Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr y Faner Werdd fawr ei bri.
Image
Mae Cyfleuster Adfer Ynni Parc Trident Viridor a Chyngor Caerdydd yn helpu disgyblion mewn 98 ysgol gynradd yng Nghaerdydd i ddysgu am ddiogelu bywyd gwyllt y môr drwy atal plastigau rhag cyrraedd ein moroedd.
Image
Mae cynlluniau i ailddatblygu ac adfywio un o ystadau tai’r Cyngor yn y ddinas wedi eu datgelu.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Ddydd Y Tyllgoed heddiw i groesawu cynllun newydd sydd ar gael yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd i helpu iechyd a llesiant pobl.
Image
Mae bwlch a ragwelir o £91 miliwn yng nghyllideb Cyngor Caerdydd yn golygu bod yr awdurdod yn wynebu dyfodol ‘ansicr a heriol’.
Image
Mae rhaglen fuddsoddi Caerdydd gwerth miliynau o bunnoedd yn barod i symud i'r cam nesaf. Bydd y Cabinet yn cwrdd i drafod argymhellion mewn perthynas â rheoli'r rhaglen
Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried cynnig i ymgynghori ar ddewisiadau i fynd i'r afael â'r nifer uchel o lefydd gwag yn ysgolion cynradd ardal Llanrhymni, Caerdydd yn ei gyfarfod ddydd Iau 12 Gorffennaf.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried cynlluniau i ddarparu gofal seibiant byr yn fewnol yng nghartref plant Tŷ Storrie.
Image
Mae ymgynghoriad ar bwerau i reoli ymddygiad cŵn er mwyn helpu i gadw’r ddinas yn lanach yn cael eu hystyried gan Gyngor Caerdydd.
Image
Bydd ffilm fer newydd, Boombox Caerdydd, sy'n dangos pobl Caerdydd yn dawnsio yn eu hoff fannau gwyrdd yn y ddinas, yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn y brifddinas y mis hwn.