Diweddaraf Datganiadau

Image
Bu timau Cyngor Caerdydd yn gweithio drwy’r nos yn helpu i sicrhau bod trigolion ac eiddo yn cael eu diogelu rhag y posibilrwydd o lifogydd.
Image
Bydd myfyrwyr o dair ysgol uwchradd Gymraeg Caerdydd yn mynychu ffair yrfaoedd arbennig yr wythnos nesaf i dynnu sylw at werth sgiliau Cymraeg a hyrwyddo cyfleoedd i astudio a gweithio yn y Gymraeg.
Image
A) Pam fod y cynllun yn cael ei weithredu?
Image
Caiff yr ymgyrch sticer pinc ei lansio ar 2 Mawrth, fel rhan o gynlluniau'r Cyngor i wella ansawdd yr ailgylchu a'r compostio a gesglir o gartrefi preswylwyr, i helpu Caerdydd i ddod yn un o'r dinasoedd ailgylchu gorau yn y byd.
Image
Mae partneriaeth economaidd newydd ar draws de Cymru a gorllewin Lloegr, sydd â’r nod o roi hwb i economïau lleol drwy gydweithio, yn lansio gwefan a phrosbectws newydd heddiw. Porth y Gorllewin, a lansiwyd gan Weinidogion y Cabinet ym mis Tachwedd 2019,
Image
Bydd dwy ysgol gynradd yn Llanrhymni yn dathlu cael eu ffedereiddio'n swyddogol gyda llu o weithgareddau.
Image
Heddiw, cyhoeddodd Cyngor Caerdydd y caiff cymorth ariannol ei roi i drigolion a busnesau a effeithiwyd gan lifogydd a achoswyd gan Storm Dennis.
Image
Sut ydych chi’n bwyta eich un chi? Gyda lemwn a siwgr? Banana a siocled? Efallai eich bod chi’n ffafrio’r sawrus dros y melys?
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Ffrainc, i dorfa lawn, yn Stadiwm y Principality ddydd Sadwrn 22 Chwefror.
Image
Gallai pris teithiau tacsi yng Nghaerdydd gynyddu pe bai cynnig Dragon Taxis yn cael ei gymeradwyo.
Image
Datgelwyd cyfeiriad datblygu hybiau cymunedol a llyfrgelloedd yng Nghaerdydd, i sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fodloni anghenion cwsmeriaid dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Mae ein timau wedi bod allan drwy'r penwythnos yn clirio gylïau a cheuffosydd i helpu i sicrhau bod trigolion ac eiddo'n cael eu diogelu rhag y posibilrwydd o lifogydd oherwydd Storm Dennis.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynnig cyllideb a gynlluniwyd i ddiogelu a gwella cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, i helpu i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd a gosod prifddinas Cymru ar y llwybr i fod yn ddinas ddi-garbon.
Image
Mae project sy'n defnyddio bocsio fel ffordd o hybu iechyd meddwl a lles cadarnhaol ymhlith dynion ifanc du a lleiafrifoedd ethnig (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) wedi cael ei ddathlu yng Nghaerdydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg wedi cyflawni 'rhagorol' mewn tri o'r pum categori a gafodd eu hystyried gan ESTYN, Arolygiaeth Addysg Cymru, a 'da' yn y ddau faes arall.
Image
Cafodd Ysgol Gynradd Bryn Deri yn Radur ei sgorio'n ‘dda' yn gyffredinol mewn arolygiad diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.