Back
Bydd casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dychwelyd i weithrediadau arferol o'r wythnos nesaf

24/11/23


Daw gweithredu diwydiannol presennol Unite i ben ddydd Sul, 26 Tachwedd, felly o ddydd Mawrth, 28 Tachwedd, bydd casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dychwelyd i weithrediadau arferol.

  • Bydd casgliadau ailgylchu (bagiau gwyrdd) yn cael eu casglu'n wythnosol
  • Bydd gwastraff bwyd yn parhau i gael ei gasglu'n wythnosol
  • Bydd gwastraff cyffredinol (bagiau du) yn parhau i gael ei gasglu bob pythefnos
  • Bydd casgliadau hylendid wedi'u trefnu yn cael eu casglu bob pythefnos
  • Bydd casgliadau gwastraff swmpus yn dychwelyd
  • Bydd gan bob cartref ddau gasgliad gwastraff gardd wedi'u trefnu cyn y Nadolig.
  • Bydd trigolion yn gallu rhoi gwybod am gasgliadau a fethwyd ar Ap Cardiff Gov.

Rydym yn annog trigolion i wirio eu trefniadau drwy wefan y Cyngorhttps://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Sbwriel-ac-ailgylchu/Pryd-gaiff-fy-miniau-eu-casglu/Pages/default.aspxneu drwy ap Cardiff Gov -https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/app-caerdydd-gov/Pages/default.aspxo ddydd Gwener, 24 Tachwedd ymlaen.

Drwy gydol y gweithredu diwydiannol, mae'r cyngor wedi ceisio lleihau'r effaith ar y cyhoedd drwy flaenoriaethu casglu gwastraff bwyd, gwastraff hylendid a gwastraff cyffredinol. Mae hyn wedi arwain at fethu rhai casgliadau bagiau ailgylchu gwyrdd mewn rhai rhannau o'r ddinas, a fydd yn cael eu clirio cyn gynted â phosibl, wrth i staff ddychwelyd i'r gwaith ac wrth i gasgliadau gwastraff ddychwelyd i'r arfer.

Gwastraff cyffredinol (bag du) -Bydd casgliadau gwastraff cyffredinol yn cael eu casglu bob pythefnos. Cynghorir preswylwyr i wirio gwefan y cyngor neu Ap Cardiff Gov i sicrhau eu bod yn gwybod ar ba wythnos i gyflwyno eu bin neu eu bagiau du -https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/app-caerdydd-gov/Pages/default.aspx

Gwastraff gardd-Bydd casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau yn unol â chasgliadau arferol y preswylwyr bob pythefnos gyda'r nod o glirio'r ôl-groniadau erbyn y Nadolig.Yn anffodus, ni ellir casglu unrhyw wastraff gardd ychwanegol a gyflwynir wrth ymyl y bin neu'r sach, gan y gallai gwneud hynny ychwanegu amser sylweddol at gasgliadau ar y diwrnod o ganlyniad effeithio ar ein gallu i sicrhau bod pawb ledled y ddinas yn cael casgliad. Gall trigolion barhau i gyflwyno unrhyw wastraff gardd dros ben i ganolfannau ailgylchu Clos Bessemer neu  Ffordd Lamby. Bydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob pythefnos rhwng 28 Tachwedd a 22 Rhagfyr a darperir casgliad pellach ar gyfer coed Nadolig ar yr wythnosau yn dechrau 8 Ionawr a 15 Ionawr.

Bag gwyrdd (casgliadau ailgylchu) -Bydd bagiau ailgylchu gwyrdd yn cael eu casglu'n wythnosol o'r wythnos nesaf ymlaen, ond gan fod y streic wedi effeithio ar y gwasanaeth hwn, gofynnwn i drigolion fod yn amyneddgar tra bod unrhyw ôl-groniad o fagiau gwyrdd yn cael ei glirio. Mae trigolion yn cael eu hatgoffa mai dim ond papur, tuniau, poteli neu gardfwrdd y dylid eu rhoi yn y bagiau gwyrdd. Sicrhewch eich bod yn rhoi'r deunyddiau cywir yn y bagiau gwyrdd, gan fod eitemau anghywir yn achosi problem i'n staff yn y cyfleuster prosesu ailgylchu. Peidiwch â rhoi gwastraff bwyd yn y bagiau ailgylchu gwyrdd gan fod hyn yn denu anifeiliaid ac adar sydd wedyn yn gwasgaru sbwriel o'r bagiau ar draws y stryd.

Casgliadau hylendid -Bydd casgliadau bob pythefnos o wastraff hylendid yn cychwyn yr wythnos nesaf.

Hoffai'r cyngor ddiolch i'r cyhoedd am eu hamynedd, wrth i ni geisio clirio unrhyw gasgliadau wedi'u methu a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod gweithredu diwydiannol.