Back
Academi Atgyweiriadau yn helpu i dyfu gweithlu medrus y Cyngor
30.11.23
Mae un o fentrau cyflogaeth allweddol Cyngor Caerdydd yn profi ei werth wrth helpu'r rhai sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau mewn crefftau newydd gan gymryd camau breision ar hyd eu llwybr gyrfa.

Sefydlwyd yr Academi Atgyweiriadau Ymatebol y llynedd gyda'r nod o 'dyfu' gweithlu cynnal a chadw y Cyngor ei hun. Mae wedi cyflogi nifer o hyfforddeion a phrentisiaid sydd, ar ôl hyfforddiant mewn crefftau gwahanol a gweithio gyda mentoriaid cymwys, wedi dewis arbenigo mewn meysydd fel gwaith coed, plymio, paentio ac addurno, a phlastro.

Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor chwe phrentis, ynghyd â phum person sydd ar hyfforddeiaeth dwy flynedd a all arwain at gwrs rhan-amser pedair blynedd wedi’i noddi yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro i ennill cymhwyster proffesiynol. Mae rheolwyr y Cyngor yn gobeithio cyflogi mwy o recriwtiaid newydd y flwyddyn nesaf ar gyflog cychwynnol o tua £19,100. Dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth/swyddi gwag.

Mae'r gwasanaeth Atgyweiriadau Ymatebol yn cynnal stoc dai'r Cyngor (tua 14,000 o gartrefi), gan gynnwys atgyweirio drysau a ffenestri, gosod ceginau a chynnal a chadw trydanol. Y llynedd, cyflawnodd y gwasanaeth tua 50,000 o dasgau, ynghyd â 5,700 arall y tu allan i oriau.

Ymhlith y rhai sydd wedi ymuno â thîm y Cyngor drwy'r Academi Atgyweiriadau Ymatebol mae Connor Jones a Connor Evans, y ddau yn 25 oed, o Gaerau.

"Fe wnes i gais ym mis Hydref y llynedd i fod yn weithredwr cynnal a chadw ac yn y pen draw roeddwn yn arbenigo mewn gwaith coed," meddai Connor Jones, a oedd wedi gweithio i gwmni yn adeiladu golygfeydd theatrig. "Dechreuais wneud gwaith trwsio llai yng nghartrefi'r Cyngor, ond gyda chefnogaeth y tîm fe wnes i gais i ddod yn grefftwr medrus, gan arbenigo mewn gwaith coed, a chael y swydd.

"Dwi nawr yn gweithio ar fy mhen fy hun lot o'r amser," meddai, "cwrdd â llawer o wahanol bobl a gwneud llawer o bethau gwahanol bob dydd. Rwy'n ei fwynhau'n fawr a byddwn yn argymell yr Academi i unrhyw un sydd eisiau dysgu crefft fedrus."

Roedd Connor Evans yn dasgmon hunangyflogedig pan wnaeth gais ar-lein ym mis Ebrill am hyfforddeiaeth, gan obeithio y byddai'n rhoi mwy o sicrwydd swydd iddo. "Rwyf wrth fy modd," meddai. "Rwy'n gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol, yn cynorthwyo pobl i osod drysau neu geginau. Rwy'n gweithio gyda phlastrwyr a bricwyr sydd i gyd wedi bod yn gefnogol ac yn llawer o help, ond rwy'n gobeithio cael fy nghymwysterau gwaith coed y flwyddyn nesaf."

Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau Cyngor Caerdydd, ei bod yn falch iawn bod yr Academi Atgyweiriadau Ymatebol yn profi i fod yn gymaint o lwyddiant. "Rydym wedi ymrwymo i 'dyfu ein gweithlu ein hunain'," meddai. "Mae'r Academi yn cefnogi hyfforddeion a phrentisiaid a gweithwyr cynnal a chadw i ddod yn grefftwyr cymwysedig - mae'n ffordd wych o ddod â chyfleoedd i bobl ar draws ein cymunedau."