Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd y Félothon yn dychwelyd i strydoedd de-ddwyrain Cymru ar 8 Gorffennaf.
Image
Mae fideo ar-lein a gafodd ei greu gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna i ddathlu diwrnod dim ceir wedi dod yn fuddugol mewn cystadleuaeth ar gyfer y ddinas gyfan.
Image
Mae cynrychiolwyr o awdurdodau lleol yng Nghymru, yr Almaen a Slofacia wedi ymweld â Chaerdydd i drafod cynlluniau i gyflwyno project a dreialwyd yn gyntaf ym mhrifddinas Cymru i daclo eithafiaeth a radicaleiddio.
Image
Mae canlyniadau difrifol i fethu â darparu gwybodaeth y mae Rhentu Doeth Cymru yn gofyn amdani ar gyfer cofrestru a thrwyddedu, fel y dysgodd un landlord o Gaerdydd yr wythnos hon
Image
Mae'r cynlluniau i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd cam yn nes erbyn hyn gan na chodwyd unrhyw bryderon yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus na'r cyfnod hysbysiadau statudol.
Image
Mae’r Ymgyrch Carwch Eich Cartref nawr wedi ymestyn ledled y ddinas, gan dargedu ardaloedd yn y ddinas sydd wir angen eu glanhau’n drylwyr.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ennill y wobr gyntaf yng ngwobrau Cyngor Cydweithredol y Flwyddyn ar gyfer ei ymagwedd gydweithredol at fynd i’r afael â nifer o faterion yn y ddinas.
Image
Mae gan drigolion Caerdydd ffordd newydd o gysylltu'n ddigidol gyda'r cyngor yn dilyn lansiad yr App 'Cardiff Gov'.
Image
Dyma enwau mawr Caerdydd o fyd busnes, y celfyddydau a diwylliant yn ôl mewn ysgolion am yr ail wythnos er mwyn siarad â'r plant am gyfleoedd gyrfaoedd yn y ddinas.
Image
Anrhydeddwyd dros 140 o ddynion a merched o Grangetown ganrif ar ôl iddynt golli eu bywydau’n y Rhyfel Mawr.
Image
“Dwi’n falch o’r camau cadarnhaol mae fy ngweinyddiaeth wedi eu cymryd i hybu cerddoriaeth yng Nghaerdydd, o ymyryd i helpu achub Womanby St, i gomisiynnu strategaeth gerdd newydd. Tra’n cydnabod fod gan y Cyngor ddyletswydd statudol i daclo llygredd sw
Image
Mae Mr Keith Trickett o'r Rhodfa yn y Barri wedi cael dirwy o £750 a'i orchymyn i dalu costau llys o £607 a thâl dioddefwr o £30 ar ôl ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd am fethu â chofrestru a gwneud cais am drwydded landlord gyda Rhentu Doeth Cymru.
Image
Bydd camerâu newydd yn gorfodi tair cyffordd sgwâr melyn, lôn fysus ychwanegol a phwynt dim mynediad a bydd hysbysiadau cosb benodedig yn cael eu rhoi i yrwyr sydd yn torri’r rheolau o 25 Mehefin.
Image
Mae diwrnod o hwyl am ddim i deuluoedd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn rhan o'r ymgyrch genedlaethol ‘Dod Ynghyd'.
Image
Rydym yn gofyn i fyfyrwyr gynllunio ymlaen llaw cyn gadael eu llety rhent yr haf hwn.
Image
Mae’r grefft fonheddig honno – ymryson – yn dod i Gastell Caerdydd y penwythnos hwn - bydd The Knights of Royal England yn dychwelyd i’r ddinas.