Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae dyn ifanc a oedd yn cysgu ar strydoedd Caerdydd gynt ac sydd bellach wedi dechrau hyfforddi fel barista mewn siop goffi yn y ddinas wedi siarad am sut cyrhaeddodd isafbwynt ei fywyd cyn achub ar y cyfle i’w ailadeiladu gyda chymorth gwasanaethau diga
Image
Mae Ysgol Gymraeg Treganna yn Nhreganna wedi sgorio'n ‘wych' mewn dau o'r pum maes a arolygwyd gan Estyn - y sgôr uchaf posibl, ac yn 'dda' yn y tri chategori eraill y edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru.
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 5 Awst – 11 Awst
Image
Estyn: ‘Gofal, cymorth a chanllawiau o safon uchel' yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica
Image
Mae disgyblion o ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi bod yn cyfnewid yr ystafell ddosbarth am wersi cwbl wahanol yn ddiweddar mewn project pontio’r cenedlaethau sy’n dod â’r gymuned ynghyd.
Image
Heddiw cynhelir gŵyl gelf, gerddoriaeth a dawns i ddathlu gyrfa a chyflawniadau'r beiciwr o Gaerdydd Geraint Thomas OBE yng Nghanolfan Better, yn y Maendy.
Image
Agorodd Marchnad Caerdydd ar gyfer ei ‘Marchnad Nos’ gyntaf wythnos diwethaf. Mewn cwta dair awr, denwyd dros 2000 o bobl i’r farchnad, ac mae masnachwyr eisoes yn bwriadu cynnal digwyddiadau tebyg eto.
Image
Mae rhaglen o waith gwerth £300,000 i uwchraddio ac adnewyddu’r capeli yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yn dechrau ar ddiwedd y mis.
Image
Mae tri o brentisiaid parciau Caerdydd yn cyfnewid Parc Bute am Ynys Bute fel rhan o raglen gyfnewid sy’n cryfhau’r cysylltiadau rhwng y parc a Phlas a Gerddi Mount Stuart, cartref cyndeidiau’r teulu Bute.
Image
Daethpwyd o hyd i faw llygod bach a mawr yn ogystal â chasgliad o weddillion bwyd a braster yn Sicilian Pizza ar Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen ar ôl cynnal archwiliad yn y busnes.
Image
Mae Michael Falkingham, 31, o Clos y Berllan, Caerdydd, wedi ei gael yn euog o Ddirmyg Llys mewn cysylltiad â hawliad am anaf chwiplach ffug mewn damwain ffordd yn 2014 pan nad oedd yn yr un o’r cerbydau mewn gwirionedd.
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 29 Gorffennaf – 4 Awst
Image
Diben addysg yw gwella bywydau pobl eraill, a throi'ch cymuned a'r byd yn llefydd gwell nag oedden nhw gynt- Marian Wright Edelman
Image
Mae cynhwysyddion llongau a gaiff eu defnyddio fel llety dros dro i deuluoedd digartref wedi’u cludo i Stryd Bute.
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 20 Gorffennaf – 27 Gorffennaf
Image
Ddoe, aeth y Cynghorydd Wild a minnau i ymweld â chanol y ddinas i gwrdd â phrotestwyr Extinction Rebellion. Gwrandawom ar eu pryderon, a gofynnon ni iddyn nhw ystyried y tarfu sydd wedi'i achosi i breswylwyr a chymudwyr, a gofyn iddynt symud y brotest o