Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg wedi cyflawni 'rhagorol' mewn tri o'r pum categori a gafodd eu hystyried gan ESTYN, Arolygiaeth Addysg Cymru, a 'da' yn y ddau faes arall.
Image
Cafodd Ysgol Gynradd Bryn Deri yn Radur ei sgorio'n ‘dda' yn gyffredinol mewn arolygiad diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.
Image
Dychmygwch eich bod yn sefyll o flaen eich bag ailgylchu gwyrdd â rhywbeth yn eich llaw.
Image
Mae chwe seren newydd yn sin gerddoriaeth Caerdydd wedi cael eu dewis i frwydro yn erbyn ei gilydd yn rownd gynderfynol Y Gig Fawr, gerbron panel o feirniaid dylanwadol o'r diwydiant.
Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ym Mhentwyn wedi cael 'da' ymhob un o'r pump maes a arolygwyd gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.
Image
Mae Caerdydd wedi ysgrifennu llythyr ynghyd â dinas Frengig Nantes i ddathlu eu cyfeillgarwch a'u statws dinas gefell ar drothwy Brecsit.
Image
Mae nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd wedi gostwng i’r lefel isaf ers chwe blynedd.
Image
Mae trosedd, comedi, gwyddoniaeth a natur i gyd ar y rhestr ddarllen yng Ngŵyl benigamp Llên Plant Caerdydd, a fydd yn ôl ym mis Ebrill, gyda rhywbeth bach gwahanol.
Image
Mae dau frawd o Gaerdydd wedi’u hanfon i’r carchar am bedwar mis yr un, ar ôl iddynt gael eu dyfarnu’n euog o ddirmyg llys bedair gwaith mewn cysylltiad â hawliadau ffug ar ôl damwain traffig ffordd a ddigwyddodd yn 2014.
Image
Mae Pawel Czerwinski, 33, o Deere Road, Caerdydd, wedi ei wahardd rhag cadw cŵn am ddwy flynedd yn sgil gwrandawiad yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Gwener diwethaf, 24 Ionawr.
Image
Mae gwasanaeth cynghori arbenigol Cyngor Caerdydd i gyn-filwyr wedi helpu i hawlio dros £¾ miliwn mewn budd-daliadau a grantiau ar gyfer cwsmeriaid hyd yn hyn eleni.
Image
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths, wedi rhoi £21 miliwn i Gyngor Caerdydd fel y gall weithredu cyfres o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer. Mae’r Gweinidog bellach wedi cymeradwyo cynigion diwygiedig y Cyngor ar gyfer aer glân.
Image
Heddiw, ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020, lansiodd Cyngor Caerdydd y rhaglen Cynllun Teithio Llesol Ysgolion yn swyddogol.
Image
1) Cwestiwn: Pam mae Cyngor Caerdydd yn ystyried codi tâl ar ddefnyddwyr ffordd?
Image
Caerdydd yw un o ddinasoedd pennaf gwledydd Prydain ar gyfer ailgylchu gyda chyfraddau’n uwch na 59%* ond mae dal gwaith i ni ei wneud i fwrw targed Llywodraeth Cymru eleni, sef 64%.
Image
Ar ôl y Nadolig, rydyn ni i gyd yn cael batris wedi'u defnyddio o deganau plant, teclynnau newydd ac – os ydych chi wedi gwylio gormod o raglenni teledu - y teclyn rheoli o bell. Cofiwch na allwch roi batris yn eich bag ailgylchu na gyda'ch gwastraff cyf