Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd dau adroddiad, sy'n mynd i'r afael â'r angen am ail-gydbwyso darpariaeth ysgol gynradd yn rhannau o Ogledd-ddwyrain Caerdydd, yn cael eu hystyried gan Aelodau Cabinet yr awdurdod lleol pan fyddant yn cwrdd ddydd Iau 21 Mawrth.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi llunio cynllun gwerth £32 miliwn i ostwng lefelau llygredd aer peryglus, torri tagfeydd, gwella rhwydweithiau ffordd, trafnidiaeth gyhoeddus a dewisiadau beicio yng nghanol y ddinas.
Image
Pam fod y Cyngor yn ystyried mesurau i wella ansawdd yr aer yng Nghaerdydd?
Image
Agorodd Parc Bute i’r cyhoedd 70 mlynedd yn ôl, yng ngwanwyn 1949, ac i ddathlu’r achlysur cynigir cyfle unigryw i aelodau o’r cyhoedd ddysgu ‘Beth sydd Tu Ôl i’r Wal?’
Image
Gallai rheoliadau newydd i fynd i’r afael â baw cŵn mewn mannau cyhoeddus yng Nghaerdydd – gan gynnwys dirwyon o £100 i berchnogion cŵn nad sydd â’r modd i lanhau ar ôl eu cŵn – ddod i rym cyn diwedd y flwyddyn.
Image
Gwybodaeth Gyffredinol:
Image
Bydd gwaith yn cychwyn ar y feicffordd ar wahân gyntaf ar Heol Senghennydd ar 18 Mawrth.
Image
Disgwylir i hyd at 275,000 o bobl ddod i Gaerdydd ddydd Sadwrn pan fydd Cymru’n herio Iwerddon yn y gobaith o gipio’r Gamp Lawn.
Image
Ydych chi wedi ystyried bod yn ofalwr maeth? Os felly, mae tîm maethu Cyngor Caerdydd yn cynnal noson wybodaeth ar faethu nos Lun 18 Mawrth rhwng 6pm-8pm yn Neuadd y Sir.
Image
Caiff cynllun newydd ei gyflwyno mewn ysgolion cynradd ac uwchradd i hybu urddas mislif ymysg merched a menywod ifanc yng Nghaerdydd yn dechrau o dymor y gwanwyn 2019.
Image
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Creigiau wedi ennill y wobr gyntaf yn Her Ddŵr Llais y Disgybl am eu syniadau i hyrwyddo'r defnydd o ddŵr yn yr ysgol.
Image
Fel rhan o gynllun Llwybrau Diogel i’r Ysgol, bydd cyfleusterau i gerddwyr ar y groesfan rhwng Penline Road, Church Road, Old Church Road a Merthyr Road yn cael eu gwella’n sylweddol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymuno â Chymdeithas y Gwestywyr, lleoliadau yng Nghaerdydd sydd wedi ymrwymo cyllid i'r bartneriaeth a For Cardiff i hyrwyddo'r ddinas fel prif gyrchfan digwyddiadau busnes a chynadleddau.
Image
Mae landlordiaid o bob rhan o Dde Cymru yn talu’r pris am osgoi cydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
Image
Plediodd y ffugiwr Mark Cody, o Blaenavon Close yn Llaneirwg, yn euog ddydd Gwener diwethaf (22 Chwefror) yn Llys yr Ynadon Caerdydd i gyfres o droseddau yn ymwneud â’i fusnes ffugio yr oedd yn ei redeg o’i gartref.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi penodi darparwr newydd i gael gwared ar fwy na 70,000kg o'r gwastraff cyfrinachol y mae’n ei gynhyrchu bob blwyddyn.