Diweddaraf Datganiadau

Image
Gwelodd Caerdydd 6,600 blant a phobl ifanc yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth heddiw, wrth i ysgolion y ddinas ailagor ar gyfer yr 'ailgydio, dal i fyny a pharatoi' a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 3 Mehefin.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: blant a phobl ifanc yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth heddiw; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; a mynd â pharseli bwyd i rai sy'n gadael gofal.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (29 Mehefin)
Image
Er mwyn sicrhau bod canol y ddinas yn lle diogel a hygyrch i bawb, mae amrywiaeth o fesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith i helpu'r rheini sydd ag anableddau neu broblemau symudedd yng nghanol y ddinas.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd i ddychwelyd i'r patrwm arferol ar 6 Gorffennaf; bydd Heol Wellfield ar gau i draffig Ddydd Sul ar gyfer gwaith gwella...
Image
“Gyda’r tywydd twym diweddar a’r cyfyngiadau yn dechrau llacio, rydym yn gwerthfawrogi dymuniad trigolion i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored.
Image
Mae casgliadau gwastraff gardd o ymyl y ffordd Caerdydd yn mynd i ddychwelyd bob pythefnos o ddydd Llun 6 Gorffennaf.
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws; gwybodaeth i rieni/gofalwyr cyn i ysgolion ailagor; a y broses ddemocrataidd yn parhau ar y we yn ystod cyfnod y cloi.
Image
Bydd Gleision Caerdydd yn dychwelyd i hyfforddi yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn ar ôl dod i gytundeb dros dro gyda Chyngor Caerdydd a GLL, y fenter gymdeithasol hamdden elusennol sy'n gweithredu'r cyfleuster.
Image
Edrychwch ar ein hawgrymiadau gorau ar gyfer cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'n Canolfannau Ailgylchu
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: gwybodaeth ddefnyddiol am ysgolion yn ailagor yr wythnos nesaf; cynlluniau traffig ysgol newydd i sicrhau cydymffurfiaeth â mesurau ymbellhau cymdeithasol mewn ffordd ddiogel; mae'r argymhellion..
Image
Bydd cyfres o gynlluniau traffig newydd yn cael eu rhoi ar waith ledled Caerdydd i sicrhau bod plant a theuluoedd yn gallu cadw pellter cymdeithasol yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi i deithio’n llesol pan fydd ysgolion yn ailagor o ddydd Llun 29 Mehefin.
Image
Mae’r argymhellion diweddaraf ar y cynigion i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd wedi’u cymeradwyo gan Gabinet yr awdurdod lleol heddiw.
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: cadw canol y ddinas yn ddiogel a hygyrch i bawb; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; Farchnad Caerdydd ailagor ar 29 Mehefin; a penderfyniad Teleofal Caerdydd...
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: ‘Newid Go Iawn' - mae ymgyrch newydd wedi'i lansio yn y ddinas heddiw i adeiladu ar y llwyddiant diweddar o ran helpu pobl sy'n agored i niwed i adael y strydoedd; cyrtiau chwaraeon...
Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o heddiw (Dydd Llun 22 Mehefin), y bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae plant a champfeydd awyr agored, yn cael agor.