Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: tirnodau Caerdydd i'w goleuo'n felyn i nodi blwyddyn ers dechrau'r cyfnod cloi; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae nifer y cŵn sy'n cael eu dwyn yng Nghaerdydd wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig ac mae cartref Cŵn Caerdydd yn apelio ar breswylwyr i fod yn wyliadwrus er mwyn diogelu eu hanifeiliaid anwes.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Adeiladu ar gyfer y dyfodol: cynllun uchelgeisiol ar gyfer tai a chymunedau yn y ddinas; CDLl newydd i Gaerdydd; Hwb i'r Yrfa ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd; Bydd beicffordd Caerdydd ‘dros dro' newydd, yn agor i'r cyhoedd ar Ddydd Llun,15 Mawrth...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: ailagor cyfleusterau awyr agored yn dilyn newidiadau i gyfyngiadau coronafeirws Llywodraeth Cymru; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion C
Image
Yr wythnos nesaf, bydd y Cabinet yn ystyried strategaeth uchelgeisiol, sy'n nodi cynlluniau'r Cyngor i barhau i fynd i'r afael â'r angen am dai yn y ddinas, i uwchraddio cartrefi sy'n bodoli eisoes ac adfywio cymunedau, cynnal momentwm wrth fynd i'r afae
Image
Bydd yr Adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol Drafft a'r Cytundeb Darparu Drafft yn cael eu cyflwyno i'r Cabinet a'r Cyngor Llawn ddydd Iau 18 Mawrth, i gael y gymeradwyaeth angenrheidiol i gyflwyno'r dogfennau i Lywodraeth Cymru.
Image
Mae pobl ifanc sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor yn cael cynnig hwb i ddechrau yn y farchnad swyddi drwy’r cynllun Kickstart cenedlaethol.
Image
Bydd beicffordd ‘dros dro’ newydd, ar wahan, a fydd yn rhedeg o Heol y Gadeirlan i Blas Dumfries yn agor i’r cyhoedd ar 15 Mawrth.
Image
Rydym yn gofyn i’r cyhoedd am eu barn ynghylch caniatáu i draffig cyffredinol ddefnyddio Stryd y Castell Caerdydd fel tramwyfa eto, gan ymuno â’r bysus, y tacsis, y beicwyr, y cerbydau dosbarthu a cherbydau’r gwasanaethau brys, sef yr unig draffig a gani
Image
bellach ar gael i bobl yng Nghaerdydd a'r Fro gydag ystod ehangach o symptomau; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; Ymgyrch fideos Meddyg Teulu lleol yn ceisio cynyddu'r nifer a gaiff frechlynnau ymhlith cymunedau lleiafrifoedd ethnig...
Image
Datgelwyd uwchgynllun newydd i gwblhau'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd.
Image
Datgelwyd cynlluniau i Gleision Caerdydd redeg Canolfan Hamdden Pentwyn fel cyfleuster hamdden cymunedol, yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth a fydd yn cynnwys pwll nofio newydd, ardal campfa, cae 3G a chaffi.
Image
Bydd miloedd o goed newydd yn cael eu plannu ledled Caerdydd diolch i hwb ariannol gan Coed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwybodaeth bwysig i rieni a gofalwyr; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut mae eliffant yn glanhau ei ddannedd neu sut i ffitio pêl bowlio y tu mewn i beiriant sugno llwch?