Diweddaraf Datganiadau

Image
Beth yw’r prif fathau o lygredd aer a achosir gan drafnidiaeth?
Image
Bydd rhai o adeiladau pwysicaf Caerdydd yn diffodd y goleuadau ddydd Sadwrn fel rhan o Awr Ddaear y WWF.
Image
Bydd ffilm fer wedi ei hanimeiddio, sy'n hybu iechyd a lles meddwl plant yn cael ei dangos am y tro cyntaf am 10.00am ar ddydd Mercher 27 Mawrth yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi nodi ei ymrwymiad wrth ddiogelu pobl newydd sy’n agored i niwed mewn datganiad newydd ar sut rheolir ac y lleiheir y risg o gaethwasiaeth fodern yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnal ymgynghoriad ar gynllun beicffordd Rhodfa Lloyd George, sef y cam cyntaf i ddatblygu llwybr beicio o Fae Caerdydd i Ganol y Ddinas.
Image
Mae cynnig cartrefi o ansawdd mewn cymunedau diogel, cysylltiedig gyda gwasanaethau cwsmer di-dor wrth galon cynlluniau tai Cyngor Caerdydd ar gyfer 2019/20.
Image
Yr wythnos hon, bydd y Cabinet yn trafod cynlluniau i ddatblygu cartrefi newydd yn y ddinas sy’n bodloni anghenion a dyheadau tai pobl hŷn.
Image
Cafodd wasanaeth integredig newydd, yn cynnig cymorth ac amgylchedd gwell i bobl yn byw â demensia yng Nghaerdydd, ei agor yn swyddogol ddoe.
Image
Bydd dau adroddiad, sy'n mynd i'r afael â'r angen am ail-gydbwyso darpariaeth ysgol gynradd yn rhannau o Ogledd-ddwyrain Caerdydd, yn cael eu hystyried gan Aelodau Cabinet yr awdurdod lleol pan fyddant yn cwrdd ddydd Iau 21 Mawrth.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi llunio cynllun gwerth £32 miliwn i ostwng lefelau llygredd aer peryglus, torri tagfeydd, gwella rhwydweithiau ffordd, trafnidiaeth gyhoeddus a dewisiadau beicio yng nghanol y ddinas.
Image
Pam fod y Cyngor yn ystyried mesurau i wella ansawdd yr aer yng Nghaerdydd?
Image
Agorodd Parc Bute i’r cyhoedd 70 mlynedd yn ôl, yng ngwanwyn 1949, ac i ddathlu’r achlysur cynigir cyfle unigryw i aelodau o’r cyhoedd ddysgu ‘Beth sydd Tu Ôl i’r Wal?’
Image
Gallai rheoliadau newydd i fynd i’r afael â baw cŵn mewn mannau cyhoeddus yng Nghaerdydd – gan gynnwys dirwyon o £100 i berchnogion cŵn nad sydd â’r modd i lanhau ar ôl eu cŵn – ddod i rym cyn diwedd y flwyddyn.
Image
Gwybodaeth Gyffredinol:
Image
Bydd gwaith yn cychwyn ar y feicffordd ar wahân gyntaf ar Heol Senghennydd ar 18 Mawrth.
Image
Disgwylir i hyd at 275,000 o bobl ddod i Gaerdydd ddydd Sadwrn pan fydd Cymru’n herio Iwerddon yn y gobaith o gipio’r Gamp Lawn.