Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
Image
Oeddech chi'n gwybod bod 111 o ysgolion Caerdydd ar eu taith i fod yn ysgolion sy'n Parchu Hawliau? Mae Gwobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (GYPH) UNICEF yn cydnabod ysgolion sy'n arfer hawliau plant - yn creu man dysgu diogel sy'n ysbrydoli lle caiff pla
Image
Gallai cynigion cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd olygu y bydd mwy na 200 o leoedd newydd yn cael eu darparu ledled y ddinas.
Image
Mae pwysau gan gynnwys chwyddiant cynyddol, galw cynyddol am wasanaethau a dyfarniadau cyflog staff disgwyliedig wedi arwain Cyngor Caerdydd i ragweld bwlch o £36.8m yn ei gyllideb ar gyfer 2024-25, yn ôl adroddiad newydd.
Image
Mae gweithwyr ieuenctid o bob rhan o'r ddinas wedi rhannu eu straeon i gyd-fynd ag Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni yng Nghymru (23 - 30 Mehefin 2023), sy'n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid, gyda'r nod o hyrwyddo dealltwria
Image
Gall Cyngor Caerdydd gyhoeddi bod y contract i gyflawni'r gwaith galluogi sy'n gysylltiedig â datblygu llety newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows wedi'i ddyfarnu i Morgan Sindall Construction.
Image
Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yn cymryd agwedd ysgol gyfan tuag at gynaliadwyedd a lleihau gwastraff, drwy agor siop prom mewn ymgais i fynd i'r afael â diwylliant taflu.
Image
Bydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Santes Fair yn cynnal perfformiad cyntaf ffilm o gerdd a ysgrifennwyd ac a berfformir gan ddisgyblion o Bwyllgor Llywio'r Ysgol Noddfa.
Image
Bydd ystod eang o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal dros y misoedd nesaf i helpu pobl ifanc i benderfynu ar eu camau nesaf yn dilyn diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.
Image
Amlygwyd ymrwymiad Caerdydd i ddarparu'r gofal a'r cymorth gorau i blant y ddinas sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal, mewn adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol y Cyngor.
Image
Mae un o ysgolion Catholig mwyaf Caerdydd wedi cael ei ganmol gan arolygwyr am ei "chymuned ofalgar a meithringar" ac am geisio "cyfoethogi bywydau disgyblion trwy ffydd a gofal, cefnogaeth ac arweiniad o ansawdd uchel dros ben".
Image
Mae murlun enfawr o brifathrawes ddu gyntaf Cymru wedi cael ei ddadorchuddio'n swyddogol heddiw, Ddydd Mawrth 9 Mai.
Image
Wyth mlynedd ar ôl i adroddiad gan Estyn ganfod bod angen gwelliant sylweddol ar ysgol gynradd yng Nghaerdydd a bod safonau addysgu'n annigonol, mae arolygwyr wedi barnu ei bod wedi gwneud cynnydd cryf iawn mewn sawl maes.
Image
Mae arolygwyr wedi disgrifio Ysgol Gynradd Coed Glas yn Llanisien fel ysgol hynod ofalgar a chynhwysol lle mae pob disgybl yn cael ei annog i lwyddo ym mhob agwedd ar ddysgu.
Image
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol gan Estyn, Arolygydd Ysgolion Cymru, am y gofal bugeiliol a'r cymorth mae'n eu darparu i'w disgyblion.
Image
Mae ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi derbyn adroddiad gwych gan arolygwyr, wnaeth ganmol ei ffocws ar arloesi sy'n helpu i gyflwyno "profiadau dysgu pleserus a hynod fuddiol i ddisgyblion."