Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae arolygwyr Estyn wedi canfod bod disgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette yn mwynhau dod i'r ysgol yn fawr ac yn falch iawn o fod yn aelodau o gymuned eu hysgol.
Image
Mae un o ysgolion uwchradd mwyaf Caerdydd wedi derbyn adroddiad cadarnhaol gan arolygwyr Estyn a ganmolodd y flaenoriaeth uchel mae'n ei rhoi i les disgyblion.
Image
Mae'r cogydd ysgol Pat Morgan wedi ymddeol ar ôl mwy na thri degawd yn gweithio i Bryn Celyn ym Mhentwyn ac yn fwy diweddar yn Ysgol Pen y Groes.
Image
Mae'r arolygwyr wedi disgrifio Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinas Llandaf fel "amgylchedd dysgu gofalgar lle mae disgyblion yn datblygu sgiliau effeithiol mewn meysydd fel iaith a mathemateg."
Image
Mae murlun enfawr o Betty Campbell MBE wedi cael ei baentio ar flaen Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown, i goffáu pennaeth du cyntaf Cymru a dathlu'r cyfraniadau a wnaeth hi i addysg yng Nghymru a'r byd ehangach.
Image
Y thema ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 yw "DigitalALL: Innovation and technology for gender equality" ac mae Addewid Caerdydd yn apelio ar fenywod o'r diwydiannau gwyddoniaeth a thechnoleg i helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf
Image
Mae'r gwaith ar furlun enfawr o Betty Campbell MBE yn mynd rhagddo yn Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown, ar ôl i blant o'r ysgol fynegi dymuniad i anrhydeddu pennaeth du cyntaf Cymru.
Image
Mae tair ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith o'r safon uchaf i hyrwyddo iechyd a lles ym mhob rhan o'u hysgolion.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio ymgyrch i wella safonau presenoldeb ysgolion gyda'r nod bod pob plentyn a pherson ifanc ar draws y ddinas yn cael y cyfle gorau i gyflawni, er gwaethaf y tarfu ar addysg a achoswyd gan y pandemig.
Image
Mae ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin nawr ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n 3 oed rhwng 1 Medi 2022 a 31 Awst 2023 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2023.
Image
Mae Estyn wedi disgrifio ysgolion cynradd Greenway a Trowbridge fel ysgolion cynnes a chroesawgar y mae eu hethos o ofal a chefnogaeth yn treiddio drwy'r cyfan maen nhw'n ei wneud.
Image
Mewn archwiliad diweddar ar Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig yng Nghaerdydd, canfu ESTYN fod disgyblion yn mwynhau mynychu'r ysgol ac yn gwneud cynnydd nodedig yn eu sgiliau cymdeithasol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu strategaeth newydd sy'n amlinellu ei weledigaeth a'i gyfeiriad ar gyfer cyflawni gwasanaethau Plant dros y tair blynedd nesaf.
Image
Mae buddsoddiad Caerdydd yn y maes addysg, sydd werth miliynau, gan gynnwys ysgolion newydd a gwelliannau i adeiladau ysgol presennol, wedi cael ei amlinellu mewn adroddiad newydd a gafodd ei gyhoeddi'r wythnos hon.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygu campws addysg ar y cyd arloesol i Gaerdydd, wedi agor heddiw.
Image
Mae rhaglen uchelgeisiol ac eang o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghaerdydd wedi’i chroesawu gan Gyngor Caerdydd wrth iddo fonitro'r cynnydd a wnaed ers i'r Tasglu Cy