Diweddaraf Datganiadau

Image
Dim larwm tân, drysau tân anaddas, dim gwres am ddwy flynedd, pla o lygod, gosodiadau trydanol diffygiol a thamprwydd sylweddol yn yr eiddo.Dyma rai o’r pethau a welwyd yn dilyn ymchwiliad yn 36 Taff Embankment yn Grangetown pan aeth swyddogion y Gwasana
Image
Dim ond 4,000 o ragamcan o 25,000 o ddinasyddion yr UE sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd sydd wedi ymgeisio am statws preswylio'n sefydlog neu gyn-breswylio'n sefydlog hyd yma, cyn i Brexit ddigwydd o bosibl ar 31 Hydref.
Image
Bydd rhaglen ailddatblygu i atgyweirio a gweddnewid Tŷ Parc y Rhath yn dechrau ar ddydd Llun 2 Medi 2019.
Image
Bydd Cymru’n herio Iwerddon ddydd Sadwrn 31 Awst fel rhan o Gyfres yr Haf a’r Hydref. Gyda’r gic gyntaf am 2.30pm, bydd ffyrdd ar gau’n llwyr yng nghanol y ddinas o 11.00am tan 5.30pm i ddiogelu’r cyhoedd.
Image
Cyngor Caerdydd yw'r Awdurdod Lleol cyntaf ledled y Deyrnas Gyfunol i ennill Tystysgrif PAS 402 drwy Gynllun y Green Compass.
Image
Bydd Pride Cymru yn dathlu ei 20ed pen-blwydd eleni ar sail diogelwch y cyhoedd, bydd caul llawn ar ffyrdd canol y ddinas ar gyfer yr orymdaith a gaiff ei chynnal rhwng 11am a 1.30pm yng nghanol y ddinas.
Image
Eleni mae canlyniadau TGAU wedi newid yn dilyn canllawiau newydd Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru.
Image
Project tai modwlar yn Crofts Street, Plasnewydd fydd yn darparu 100% o dai fforddiadwy Rhan o bartneriaeth Cyngor Caerdydd gyda'r datblygwr cenedlaethol Wates Residential
Image
Unwaith eto bydd strydoedd canol dinas Caerdydd yn cynnal digwyddiad blynyddol Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau Hi y mis nesaf.
Image
Mae miloedd o blant sy’n dwlu ar lyfrau yn y ddinas wedi cofrestru ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf wrth i Lyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd geisio annog mwy o blant nag erioed i gymryd rhan.
Image
Mae canlyniadau Safon Uwch Caerdydd am y tro yn dangos bod safonau yn dal i fod yn uchel yn y brifddinas.
Image
Mae Caru Eich Cymuned wedi cyflwyno eu menter casglu sbwriel ar draws POB hyb yng Nghaerdydd i annog pobl i wirfoddoli eu hamser i gadw cymunedau’n lân a thaclus.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gyda Smart Energy GB i helpu pobl hŷn yn y ddinas i ddysgu am fesuryddion deallus a’r newidiadau cadarnhaol y gallent eu hysgogi.
Image
Ynys Echni yw'r ynys gyntaf i gael statws ‘Cyfeillgar i Wenyn'. Mae gan y cynllun ‘Cyfeillgar i Wenyn', sydd â'r nod o wneud Cymru yn genedl gynta'r byd sy'n gyfeillgar i beillwyr, bedwar o flaenoriaethau.
Image
Brynti, budreddi, baw llygod – bach a mawr – ac annibendod.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi llofnodi Siarter Ddur y DU yn arddangos ei gefnogaeth i ddur sy'n cael ei gynhyrchu yn y DU.