Diweddaraf Datganiadau

Image
Cafodd un ar bymtheg cerflun eiconig Caerdydd eu gwisgo mewn sashiau oren ar gyfer y Diwrnod Rhyngwladol Atal Trais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd, ddydd Sul diwethaf.
Image
Bydd tua 250 o goed newydd yn cael eu plannu yn y ddinas eleni, gan gynnwys 100 o goed newydd ym mharciau’r ddinas.
Image
Mae Strategaeth ‘Da i Blant' Caerdydd wedi ei lansio yn Neuadd y Ddinas gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.
Image
Yng ngêm olaf y Gyfres Under Armour yn Stadiwm y Principality, bydd Cymru yn herio De’r Affrig Ddydd Sadwrn yn y gobaith o barhau’n ddiguro yn ystod y gyfres, yn dilyn buddugoliaethau yn erbyn yr Alban, Awstralia a Tonga.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru, y cynllun cofrestru a thrwyddedu ar gyfer landlordiaid ac asiantau ag eiddo yng Nghymru, wedi gwneud cais llwyddiannus am gael ad-daliad o dros £22,000 a dalwyd i landlord heb drwydded.
Image
Heddiw yw diwrnod lansio ein Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant i gyd-fynd â Diwrnod Plant y Byd. Mae creu dinas a chymunedau sy'n gyfeillgar i blant yn golygu ymrwymiad diamheuol a pharhaus i hawliau plant.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau trigolion drwy gydymffurfio’n effeithiol â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
Image
Bydd Cymru’n herio Tonga yn nhrydedd gêm Cyfres Under Armour yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn yma.
Image
Mae eiddo sydd wedi bod yn achosi niwsans yn Grangetown wedi'i gau am greu problemau yn gyson yn y gymuned leol.
Image
Bydd pwyllgorau economi a diwylliant a'r amgylchedd Caerdydd yn craffu ar gynigion ac ymarfer ymgynghori diweddar y Cyngor ar reoli cŵn mewn cyfarfod ddydd Llun 19 Tachwedd 2018.
Image
Dylai strydoedd newydd a datblygiadau yn y dyfodol dderbyn enwau sy’n adlewyrchu treftadaeth leol, gan sicrhau bod cyswllt hanesyddol, diwylliannol ac ieithyddol â’r ddinas.
Image
Gallai’r gostyngiad o 50% ar y Dreth Gyngor ar gyfer cartrefi gwag ac heb ddodrefn gael ei ddileu yng Nghaerdydd os cytunir ar adolygiad o daliadau treth gyngor presennol.
Image
Bydd dod o hyd i ffyrdd o dorri lawr yn sylweddol ar y defnydd o blastigau untro ledled y ddinas yn cael ei drafod yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau 15 Tachwedd.
Image
Mae disgwyl i Gaerdydd fanteisio ar fflyd newydd o gerbydau glanhau stryd a rheoli gwastraff a fydd yn rhoi hwb i gyfraddau ailgylchu a helpu i leihau allyriadau gan wella ansawdd yr aer yn y ddinas.
Image
Beth yw’r prif fathau o lygredd aer a achosir gan drafnidiaeth?
Image
Heriwyd Llywodraeth Cymru ynghyd â llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig eraill yn yr Uchel Lys gan ClientEarth ynghylch lefelau gormodol o Nitrogen Diocsid (NO2) mewn rhai rhannau o’r DU, gan gynnwys Cymru. Bu ClientEarth yn llwyddiannus yn yr a