Diweddaraf Datganiadau

Image
Caiff pedair mynwent yng Nghaerdydd eu cau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eu bod yn mynd i angladd, yn dilyn penwythnos gyda llu o bobl yn ymweld â’r safleoedd ac yn methu cydymffurfio â chyfarwyddiadau'r Llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: y cynnydd diweddaraf yn y ddarpariaeth ddigartrefedd, mireinio'r casgliadau gwastraff wythnosol newydd, ac ati.
Image
Mae newidiadau wedi’u cyflwyno ym Marchnad Caerdydd i sicrhau y gall masnachwyr hanfodol barhau i gynnig cynnyrch ffres i gwsmeriaid ledled y ddinas yn ystod yr achosion o COVID19.
Image
Cardiff’s allotments can still be used during the ongoing COVID-19 outbreak, but in line with government advice, new guidance has been introduced to ensure they are used safely.
Image
Mae rhieni a phlant wedi dechrau anfon negeseuon personol at eu criwiau casglu gwastraff drwy atodi lluniau a negeseuon i’w bagiau ailgylchu gwyrdd a’u biniau olwynion du.
Image
Er mwyn ymateb i'r argyfwng COVID-19 presennol, a pharatoi at yr heriau sydd o'n blaenau, mae gwasanaethau Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio yn gyflym er mwyn sicrhau y parheir i ddarparu gwasanaethau hanfodol, er mwyn diogelu ein d
Image
Mae £20 miliwn wedi'i ddosbarthu i fusnesau Caerdydd mewn cymorth grant gan Gyngor Caerdydd yn y pedwar diwrnod diwethaf fel rhan o becyn achub COVID-19
Image
Datgelir cynlluniau i ddefnyddio gwesty ychwanegol i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer unigolion digartref yn ystod yr argyfwng coronafeirws.
Image
Mae diweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd ar gyfer heddiw yn cynnwys y diweddaraf o ran y cymorth sy'n cael ei ddarparu i fusnesau, adran holi ac ateb wedi'i diweddaru ar y trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff, a chyfyngiadau taliadau bathodynnau g
Image
Cwestiwn 1: Pam ydych chi'n newid y casgliadau? Ateb: Mae gennym weithlu mawr sy'n gweithio'n galed i gynnal casgliadau rheolaidd. Mae rhai o'n gweithlu wedi cael eu symud i wneud dyletswyddau hanfodol eraill.
Image
Mae trigolion Caerdydd wedi camu i'r bwlch ac ymateb yn ysgubol i gefnogi pobl mewn angen ar draws y ddinas.
Image
Mae darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Caerdydd sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 yn newid i system yn seiliedig ar hybiau o ddydd Llyn 30 Mawrth.
Image
Mae diweddariad COVID-19 heddiw Cyngor Caerdydd yn trafod adleoli staff, apêl am eitemau parseli bwyd, help i'r hunangyflogedig, ceisiadau cynllunio a chwestiynau cyffredin casglu gwastraff.
Image
Pam ydych chi'n newid y casgliadau? Mae gennym weithlu mawr sy'n gweithio'n galed i gynnal casgliadau rheolaidd. Mae rhai o'n gweithlu wedi cael eu symud i wneud dyletswyddau hanfodol eraill. Fel gweddill y DU, bydd rhai o'n tîm yn dangos symptomau/cael
Image
Dyma'r diweddariad COVD-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â chasgliadau gwastraff wythnosol newydd, darpariaeth ychwanegol ar gyfer y digartref, cymorth i fusnesau lleol, gwasanaethau i denantiaid tai cyngor, a staff y GIG yn cael teithio am d
Image
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth gwerth £1.4 biliwn i fusnesau yng Nghymru er mwyn helpu i fynd i’r afael ag effaith economaidd Coronafeirws (COVID-19).