Datganiadau Diweddaraf

Image
Gallai adolygiad gan Gyngor Caerdydd o Ardal Gadwraeth hanesyddol Llandaf arwain at gadw treftadaeth unigryw'r ardal yn well, ac ymestyn yr ardal a ddiogelir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 17 Rhagfyr 2020.
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i ad-drefnu a buddsoddi mewn darpariaeth ysgolion cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: partneriaid yn rhybuddio bod Caerdydd a'r Fro yn wynebu argyfwng Covid; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a Atyniadau Nadolig
Image
Datgelwyd uwchgynllun newydd ar gyfer Glanfa'r Iwerydd, sy'n nodi sut y bydd 30 erw o dir ym Mae Caerdydd yn cael ei ailddatblygu er mwyn helpu i drawsnewid Bae Caerdydd yn atyniad ymwelwyr rheng uchaf yng ngwledydd Prydain.
Image
Mae sefydliadau Caerdydd a Bro Morgannwg sydd ar reng flaen yr ymateb i Covid-19 wedi dod at ei gilydd i rybuddio eu bod yn wynebu sefyllfa o argyfwng wrth i nifer yr achosion gofnodwyd o Covid-19 yn y rhanbarth gyrraedd y lefel uchaf erioed.
Image
Mae cynlluniau cyffrous wedi eu datgelu i ailddatblygu cyfleuster cymunedol yn Nhreganna yn ardal o dai deniadol a hygyrch i bobl hŷn a chyfleusterau cymunedol cynaliadwy a gwell.
Image
Heddiw, ddydd Iau 10 Rhagfyr, cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru y bydd ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr fel rhan o 'ymdrech genedlaethol i leihau trosglwyddo coronafeirws'.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a Sefydlu Uned Brofi Symudol yn, Grangetown.
Image
Mae'r tîm Gwasanaethau Profedigaeth penigamp yng Nghyngor Caerdydd wedi cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 2020, yn y categori 'Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaeth Mynwentydd ac Amlosgfeydd.
Image
Bydd cynllun i ddarparu nwyddau mislif am ddim i ddisgyblion ysgol trwy gydol gwyliau'r Nadolig yn cael ei gyflwyno'r wythnos hon.
Image
Mae Uned Brofi Symudol COVID-19 dros dro wedi'i sefydlu yn Grangetown mewn ymateb i gynnydd o 75 y cant yn nifer yr achosion ledled Caerdydd yn ystod yr wythnos ddiwethaf.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Dug a Duges Caergrawnt yn dod i Gastell Caerdydd; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a Gweithgareddau...
Image
Bydd myfyrwyr o dair prifysgol yn Ne Cymru yn cwrdd â Dug a Duges Caergrawnt yng Nghastell Caerdydd y bore yma.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.