Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cynllun wedi'i gyhoeddi yn nodi sut y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn parhau i gydweithio i atal COVID-19 rhag lledaenu.
Image
Gofynnwyd i 60 o ddisgyblion Ysgol Gynradd Parc y Rhath hunanynysu am 14 diwrnod yn dilyn cadarnhau achos o Covid-19 yn yr ysgol.
Image
Cafodd pum bar poblogaidd yng nghanolfan Caerdydd hysbysiadau gwella gan swyddogion o'r Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir y penwythnos hwn am fethu â chydymffurfio â mesurau iechyd a diogelwch Covid-19 a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.
Image
Gofynnwyd i 30 o ddisgyblion Ysgol Bro Edern hunanynysu am 14 diwrnod yn dilyn cadarnhau achos o Covid-19 yn yr ysgol ddydd Sul (6 Medi).
Image
- Hwb o £500,000 ar gyfer technoleg i gynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer y diwydiannau creadigol, Croesawodd ysgolion yng Nghaerdydd lawer o'u disgyblion yn ôl yr wythnos diwethaf a bydd llawer mwy yn dychwelyd yr wythnos hon.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Ailagor Ysgolion, trefniadau cau ffyrdd i hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol ac annog teithio llesol, newidiadau i’ch Canolfannau Ailgylchu ac ailagor ardaloedd chwarae.
Image
diogelwch bellach wedi ailagor. Mae'r holl ardaloedd chwarae i blant yng Nghaerdydd sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor.
Image
Mae dau lyfr digidol newydd i helpu plant a theuluoedd i ddysgu mwy am y Coronafeirws bellach ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, diolch i wasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd a thîm Caerdydd Ddwyieithog y Cyngor.
Image
MaMae'r Cyngor yn bwriadu cau ffyrdd fel rhan o gynllun 'Strydoedd Ysgol' i helpu disgyblion a theuluoedd i gadw pellter cymdeithasol pan fydd ysgolion yn dychwelyd ar gyfer tymor yr hydref.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Hwb o £500,000 ar gyfer technoleg i gynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer y diwydiannau creadigol, Gwrthryfel Difodiant yn Nghaerdydd a 70,000 o fasgiau wyneb ar gyfer ysgolion uwchradd
Image
Yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid, mae Llywodraeth Cymru yn darparu £500,000 i Gyngor Caerdydd i wella’r seilwaith sy’n cludo band eang ffibr optig o amgylch y ddinas
Image
25/08/20 – Cynydd yn nifer yr achosion Covid-19 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg
Image
Gyda mwy o bobl yn dewis beicio yng Nghaerdydd, mae'r Cyngor yn cynnal adolygiad ar barcio beiciau yng nghanol y ddinas, i fanteisio ar y ddarpariaeth bresennol yn ogystal â nodi lleoliadau newydd i bobl gloi eu beic yn ddiogel.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Croeso i'r diweddariad diwethaf gan Gyngor Caerdydd yr wythnos hon, gan gynnwys: atgoffa trigolion ac ymwelwyr i gadw pellter cymdeithasol y penwythnos hwn, newyddion am brotest arfae
Image
"Mae'r Cyngor wedi cael gwybod y gallai fod nifer o brotestiadau Gwrthryfel Difodiant gael eu cynnal yng Nghaerdydd o heddiw, Awst 28, hyd at Ddydd Sadwrn, Medi 5. Ni all yr awdurdodau atal pobl rhag protestio, gan fod ganddynt yr hawl gyfreithiol i brot
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn argymell yn gryf bod holl staff a disgyblion ysgolion uwchradd y brif ffrwd yn gwisgo gorchuddion wyneb wrth symud trwy goridorau a mannau cymunedol megis lifftiau, grisiau a thoiledau ac mewn sefyllfaoedd lle na ellir cadw pellter