Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae landlordiaid o bob rhan o Dde Cymru yn talu’r pris am osgoi cydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
Image
Plediodd y ffugiwr Mark Cody, o Blaenavon Close yn Llaneirwg, yn euog ddydd Gwener diwethaf (22 Chwefror) yn Llys yr Ynadon Caerdydd i gyfres o droseddau yn ymwneud â’i fusnes ffugio yr oedd yn ei redeg o’i gartref.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi penodi darparwr newydd i gael gwared ar fwy na 70,000kg o'r gwastraff cyfrinachol y mae’n ei gynhyrchu bob blwyddyn.
Image
Mae Ysgol Arbennig The Hollies, ar gyfer plant ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASA), wedi ei henwebu am wobr fawr ei bri, prif ffrwd ledled y DG am ei chlwb ffilmiau.
Image
Yr wythnos diwethaf daeth ymwelydd arbennig i Ysgol Gynradd Kitchener, sef Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anhr. Mark Drakeford, i ddathlu ymddeoliad Mrs Dianne Allsopp, Goruchwylydd Amser Cinio sydd wedi troi'n 80 oed.
Image
Ailgylchwch dros Caerdydd a dros Gymru. Mae preswylwyr Caerdydd wrthi yn yr ystafell wely, ystafell ymolchi, cegin ac yn yr ardd – mae'r rhan fwyaf o'n preswylwyr WRTHI bob dydd ac mae'n rhan FAWR o'n bywydau.
Image
Mae landlord preifat wedi’i orchymyn i dalu dros £12,000 am gyflwr gwarthus yr eiddo y mae’n ei rentu yng Nglan-yr-afon.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Lloegr yn Stadiwm y Principality ar 23 Chwefror.
Image
Mae cynorthwyo’r digartref, rhagor o lanhau cymdogaethau'n drylwyr, ffyrdd gwell a chynnal llwybrau bws yn y ddinas ymhlith rhai o’r cynigion ar gyfer cyllideb Cyngor Caerdydd yn 2019/20.
Image
• Mae Cyngor Caerdydd yn wynebu bwlch yn ei gyllideb o £ 32.4m yn 2019/20
Image
Bydd argymhellion i osod premiwm treth gyngor o 50% ar anheddau sy’n wag yn hir-dymor yn cael eu hystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd yr wythnos nesaf.
Image
Bydd Pwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd yn derbyn adroddiad drafft ar ‘Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd’ yn ystod ei gyfarfod ar ddydd Llun 18 Chwefror.
Image
Mae’r gwyliau hanner tymor yn prysur nesáu ac os ydych yn chwilio am ffyrdd o osgoi diflastod, rydym yn cynnig popeth o Sgrînbrintio a Sgiliau Syrcas i Ysgol Ymladd a Troeon Trofannol i ddifyrru’r plant!
Image
Mae dau gyfarwyddwr anweithredol wedi eu penodi i fwrdd Bws Caerdydd a byddant yn cychwyn ar eu gwaith yr wythnos hon.
Image
Mae dau barc yng Nghaerdydd i gael eu diogelu am byth fel ‘Caeau Canmlwyddiant’, er mwyn anrhydeddu’r cof am y miliynau o bobl a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
Image
13/02/19 - Cymuned a Rennir
Mae Cyngor Caerdydd a’r chwe chyngor cymuned yn y ddinas wedi ailddatgan eu hymrwymiad i gydweithio drwy lofnodi siarter newydd.