Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma enwau mawr Caerdydd o fyd busnes, y celfyddydau a diwylliant yn ôl mewn ysgolion am yr ail wythnos er mwyn siarad â'r plant am gyfleoedd gyrfaoedd yn y ddinas.
Image
Anrhydeddwyd dros 140 o ddynion a merched o Grangetown ganrif ar ôl iddynt golli eu bywydau’n y Rhyfel Mawr.
Image
“Dwi’n falch o’r camau cadarnhaol mae fy ngweinyddiaeth wedi eu cymryd i hybu cerddoriaeth yng Nghaerdydd, o ymyryd i helpu achub Womanby St, i gomisiynnu strategaeth gerdd newydd. Tra’n cydnabod fod gan y Cyngor ddyletswydd statudol i daclo llygredd sw
Image
Mae Mr Keith Trickett o'r Rhodfa yn y Barri wedi cael dirwy o £750 a'i orchymyn i dalu costau llys o £607 a thâl dioddefwr o £30 ar ôl ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd am fethu â chofrestru a gwneud cais am drwydded landlord gyda Rhentu Doeth Cymru.
Image
Bydd camerâu newydd yn gorfodi tair cyffordd sgwâr melyn, lôn fysus ychwanegol a phwynt dim mynediad a bydd hysbysiadau cosb benodedig yn cael eu rhoi i yrwyr sydd yn torri’r rheolau o 25 Mehefin.
Image
Mae diwrnod o hwyl am ddim i deuluoedd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn rhan o'r ymgyrch genedlaethol ‘Dod Ynghyd'.
Image
Rydym yn gofyn i fyfyrwyr gynllunio ymlaen llaw cyn gadael eu llety rhent yr haf hwn.
Image
Mae’r grefft fonheddig honno – ymryson – yn dod i Gastell Caerdydd y penwythnos hwn - bydd The Knights of Royal England yn dychwelyd i’r ddinas.
Image
Bydd Triathlon Caerdydd yn digwydd ym Mae Caerdydd ddydd Sul 24 Mehefin.
Image
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 3 ac athrawon Ysgol Gynradd Allensbank, enillwyr cystadleuaeth cân ysgol Wythnos Ffoaduriaid eleni.
Image
Mae rhai o enwau mwyaf meysydd busnes, celfyddydau a diwylliant yn dod i ysgolion yng Nghaerdydd dros y pythefnos nesaf i siarad â phlant ynghylch y cyfleoedd gyfra sydd ar gael yn y ddinas.
Image
I gyd-fynd ag Wythnos Genedlaethol y Beic, mae’r Cyngor yn ymgynghori â phreswylwyr yng Nghaerdydd yn gofyn am eu barn ynghylch ffyrdd y mae llawer o feicwyr yn eu defnyddio yn y ddinas ac mae gwaith trwsio i’w wneud arnynt.
Image
Bydd Ed Sheeran yn chwarae yng Nghaerdydd am bedair noson o’r bron – sy’n ddigynsail – gyda’r digwyddiad cyntaf yn dechrau ddydd Iau 21 Mehefin a’r gig olaf yn digwydd ddydd Sul 24 Mehefin.
Image
Gofynnir i drigolion Caerdydd am eu safbwyntiau ar daclo sbwriela a thipio anghyfreithlon fel rhan o astudiaeth gynhwysfawr gan Aelodau’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol.
Image
Mae landlordiaid sydd wedi anwybyddu gofynion Rhentu Doeth Cymru’n cael eu cosbi am beidio â chydymffurfio.
Image
Mae disgwyl i fferm solar newydd, y gellid ei hadeiladu ar hen safle tirlenwi Ffordd Lamby a chynhyrchu 7.5 Megawat o drydan gwyrdd, gael ei chymeradwyo.