Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae cyfres o fesurau newydd yn cael eu cyflwyno gan Wasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu Caerdydd a'r Fro mewn ymgais i atal y cynnydd sydyn yn nifer yr achosion Covid-19 a welir ledled y ddwy sir.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; a gwiriadau cydymffurfio sy'n parhau mewn safleoedd trwyddedig ledled y ddinas
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (21 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y diweddaraf am achosion COVID-19 yng Nghaerdydd a nodyn atgoffa i gymryd gofal dros y penwythnos; apêl arall i bobl gael gwared ar fasgiau, hancesi papur, menig a weips atal bacteri
Image
Dyma'r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd ar: nifer cyfredol yr achosion o COVID-19 a ffigurau profion Caerdydd; cynhaliwyd archwiliadau cydymffurfio ym mhob lleoliad yng nghanol y ddinas y penwythnos diwethaf; diolch cyhoeddus i holl ofalwyr y ddinas; a y c
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer cymdeithas decach lle gall pawb rannu yn llwyddiant y ddinas.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (14 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: rheoliadau coronafeirws; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; bil £39m y cyngor dros y cyfnod cloi a bwlch cyllidebol o £25m ar gyfer y flwyddyn nesaf...
Image
Bydd cynllun sy'n rhoi pwerau ychwanegol i'r Cyngor i gyflawni gwelliannau mewn Tai Amlfeddiannaeth yn cael ei ymestyn.
Image
Mae delio â COVID-19 wedi costio £39 miliwn i Gyngor Caerdydd ym mhedwar mis cyntaf y flwyddyn ariannol.
Image
Mae baneri sy'n talu teyrnged i weithwyr gofal cymdeithasol y ddinas, sydd wedi helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig, wedi'u gosod yng Nghastell Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â: cynllun Caerdydd a'r Fro i atal trosglwyddo COVID-19; gofyn i rai o Ddisgyblion Ysgol Gynradd Parc y Rhath ac Ysgol Bro Edern hunanynysu; a chyflwyno hysbysiadau gwella diogelwch COVID-19 i
Image
Mae cynllun wedi'i gyhoeddi yn nodi sut y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn parhau i gydweithio i atal COVID-19 rhag lledaenu.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Ailagor Ysgolion, trefniadau cau ffyrdd i hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol ac annog teithio llesol, newidiadau i’ch Canolfannau Ailgylchu ac ailagor ardaloedd chwarae.
Image
diogelwch bellach wedi ailagor. Mae'r holl ardaloedd chwarae i blant yng Nghaerdydd sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor.
Image
Mae dau lyfr digidol newydd i helpu plant a theuluoedd i ddysgu mwy am y Coronafeirws bellach ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, diolch i wasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd a thîm Caerdydd Ddwyieithog y Cyngor.