Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae'r diweddariad diweddaraf hwn yn ymdrin ag ysgolion, y porth gwirfoddoli, a chymorth i fusnesau.
No Image
Mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi galw ar Lywodraeth y DG i roi datrysiad cenedlaethol ar waith i helpu unrhyw un sy’n cael trafferth i dalu’r dreth gyngor gan fod COVID-19 wedi effeithio ar eu gallu i wneud gwaith cyflogedig.
Image
Mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar fanylion y ddarpariaeth addysgol o bell ar gyfer pob plentyn ynghyd â threfniadau ar gyfer plant y gweithwyr allweddol, plant sy'n agored i niwed, a dosbarthiadau prydau ysgol am ddim ar gyfer plant sy'n gymwys. Byddwn yn
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi newidiadau i nifer o'i wasanaethau wrth iddo symud tuag at ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i ddiogelu'r henoed a'r bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas yn ystod yr achos hwn o COVID-19.
Image
Fel y cyhoeddwyd ddoe, mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau, gan adlewyrchu'r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar y Coronafeirws (COVID-19), ac i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl.
Image
Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar Coronafeirws, mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno'r newidiadau canlynol i helpu i oedi lledaeniad COVID-19, ac i flaenoriaethu gwasanaethau
Image
Mae ymrwymiad Cyngor Caerdydd i fynd i’r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn mannau trafferthus ledled y ddinas wedi ei amlygu yn y polisi diweddaraf ar gatiau lonydd cefn.
Image
Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas: "Rydym am sicrhau trigolion y byddwn ni, mewn cydweithrediad â'n partneriaid, yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau lles ein cymunedau.
Image
Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas: "Anfonwyd llythyr gennyf fi a'r Prif Weithredwr at staff y Cyngor y prynhawn yma ynglŷn â'r cynllunio a'r paratoadau y mae'r awdurdod yn ymgymryd â nhw mewn ymateb i ledaeniad y Coronafeirws Ne
Image
Caiff buddsoddiad £17 miliwn i gladio pum bloch uchel o fflatiau yn y ddinas ei drafod gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Bydd y Cabinet yn ystyried cyfle cyffrous i ddatblygu tai newydd o amgylch un o dirnodau adnabyddus Caerdydd yr wythnos nesaf
Image
Mae buddsoddi mewn tai newydd a gwell ar draws cymdogaethau lleol a chyflwyno cynlluniau adfywio mawr i greu cymunedau cynaliadwy sydd â chysylltiadau da yn ganolog i gynllun busnes tai'r Cyngor.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn cael diweddariad ar Raglen Trefniadaeth Ysgolion y ddinas pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 19, Mawrth 2020.
Image
Lansiwyd yn ein cynllun Sticer Pinc wythnos diwethaf a chofnodwyd ychydig dros 4,000 achos o fagiau gwyrdd neu finiau compost wedi’u halogi
Image
Mae safle dwy gronfa ddŵr, lle mae gwaith adfer pwysig yn cael ei wneud ar hyn o bryd, wedi cael hwb ariannol i gynorthwyo eu gwytnwch ecolegol er mwyn ailgysylltu pobl â'r ardal hoff yma, a chreu hyb ar gyfer iechyd y lles yn y brifddinas at y dyfodol.
Image
Mae Gwasanaethau Byw'n Annibynnol Cyngor Caerdydd yn cynnal yr ŵyl lesiant nesaf yng ngorllewin y ddinas yn ddiweddarach y mis hwn i annog pobl yn yr ardal i gysylltu â'u cymunedau.