Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd casgliadau gwastraff gardd yng Nghaerdydd yn newid o gasglu bob pythefnos i gasglu bob mis o Ddydd Sadwrn, 14 Awst, wrth i'r cyngor weithio i glirio ôl-groniad o wastraff gardd ar strydoedd y ddinas a achosir gan brinder gyrwyr HGV ledled y Deyrnas
Image
Bydd casgliadau gwastraff gardd yng Nghaerdydd yn newid o gasglu bob pythefnos i gasglu bob mis o Ddydd Sadwrn, 14 Awst
Image
Mae disgyblion blwyddyn 11 yn dathlu eu canlyniadau TGAU heddiw gyda dros draean o’r graddau (34.5%) yn A*-A.
Image
Mae miloedd o blant a phobl ifanc Caerdydd wedi bod yn gwenu o glust i glust wrth i ŵyl ganol dinas Gwên o Haf Caerdydd ddirwyn i ben, gan baratoi'r ffordd ar gyfer hyd yn oed mwy o hwyl sy’n dda i blant yr haf hwn.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a diweddariad ar ganlyniadau’r arholiadau Safon Uwch.
Image
Mae Caerdydd am gynyddu nifer y bobl sy'n cerdded neu'n beicio i'r gwaith o 31% i 43% erbyn 2030. Er mwyn cyflawni hyn, trafododd a chymeradwyodd Cabinet Cyngor Caerdydd, yn ei gyfarfod ar 15 Gorffennaf, y dylai’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft fy
Image
Roedd Nikita, 13, yn dioddef o orbryder ac yn cael trafferth cysylltu â'r ysgol, felly dechreuodd Mentor Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd fynd â hi am dro lles a dosbarthu parsel bwyd bob wythnos. Yn raddol, fe wnaethon nhw adeiladu perthynas gre
Image
6/08/21 - Diweddariad ar gasgliadau gwastraff gardd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Symud i Lefel Rhybudd 0, Casgliadau gwastraff gardd, Dosbarthu 20,000 o Brydau Teulu fel rhan o Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol, nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu
Image
Mae'r Cyngor, fel llawer o awdurdodau lleol eraill ledled y DU, yn parhau i wynebu heriau wrth gasglu gwastraff gardd oherwydd diffyg staff, yn enwedig gyrwyr cerbydau nwyddau trwm Dosbarth 2.
Image
Llongyfarchiadau i dri thîm o Ysgol Bro Edern a rasiodd i'r llinell derfyn a chyrraedd ffeinal F1 Ysgolion y DU!
Image
Bydd cynllun i annog teuluoedd i baratoi, coginio a bwyta prydau gyda'i gilydd yn gweld mwy nag 20,000 o brydau bwyd yn cael eu darparu yn ystod gwyliau'r haf eleni.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Wrth i gyfyngiadau'r cyfnod cloi leihau a'r tymheredd godi, mae llawer ohonom yn heidio i barciau a mannau awyr agored Caerdydd i fwynhau'r haul a threulio amser yn yr awyr agored gydag anwyliaid.
Image
26/07/21 - #DyfodolCadarnhaolCDYDD – Gwobr i Ysgol Gynradd Herbert Thompson Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Herbert Thompson, a anrhydeddwyd gyda Gwobr Ysgol Ragoriaeth Thrive.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.