Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae landlord preifat wedi’i orchymyn i dalu dros £12,000 am gyflwr gwarthus yr eiddo y mae’n ei rentu yng Nglan-yr-afon.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Lloegr yn Stadiwm y Principality ar 23 Chwefror.
Image
Mae cynorthwyo’r digartref, rhagor o lanhau cymdogaethau'n drylwyr, ffyrdd gwell a chynnal llwybrau bws yn y ddinas ymhlith rhai o’r cynigion ar gyfer cyllideb Cyngor Caerdydd yn 2019/20.
Image
• Mae Cyngor Caerdydd yn wynebu bwlch yn ei gyllideb o £ 32.4m yn 2019/20
Image
Bydd argymhellion i osod premiwm treth gyngor o 50% ar anheddau sy’n wag yn hir-dymor yn cael eu hystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd yr wythnos nesaf.
Image
Bydd Pwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd yn derbyn adroddiad drafft ar ‘Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd’ yn ystod ei gyfarfod ar ddydd Llun 18 Chwefror.
Image
Mae’r gwyliau hanner tymor yn prysur nesáu ac os ydych yn chwilio am ffyrdd o osgoi diflastod, rydym yn cynnig popeth o Sgrînbrintio a Sgiliau Syrcas i Ysgol Ymladd a Troeon Trofannol i ddifyrru’r plant!
Image
Mae dau gyfarwyddwr anweithredol wedi eu penodi i fwrdd Bws Caerdydd a byddant yn cychwyn ar eu gwaith yr wythnos hon.
Image
Mae dau barc yng Nghaerdydd i gael eu diogelu am byth fel ‘Caeau Canmlwyddiant’, er mwyn anrhydeddu’r cof am y miliynau o bobl a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
Image
13/02/19 - Cymuned a Rennir
Mae Cyngor Caerdydd a’r chwe chyngor cymuned yn y ddinas wedi ailddatgan eu hymrwymiad i gydweithio drwy lofnodi siarter newydd.
Image
Bydd cystadleuydd o raglen The Greatest Dancer BBC One yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Woodlands yn nes ymlaen y mis hwn ar gais arbennig disgybl.
Image
Pam mae cymaint o bobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd a pham mae’r niferoedd yn cynyddu? Mae nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd wedi cynyddu yn debyg i ddinasoedd eraill ledled y DU, ond nid un rheswm yn unig sy’n gyfrifol am y nifero
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau symud pebyll sydd wedi’u gadael yng nghanol y ddinas. “Mae llawer o’r pebyll yn perthyn i unigolion sydd wedi derbyn cynigion am lety ac maen nhw eisoes wedi caniatáu inni symud eu pe
Image
Yr wythnos hon, bydd Cogydd â Gofal, Ysgol Gynradd Gabalfa, Mrs Pauline Henricksen, yn ymddeol wedi 35 mlynedd o wasanaeth.
Image
Mae Ysgol Gynradd Lansdowne yn Nhreganna wedi lansio menter newydd sy'n rhoi cyfle i ddisgyblion ymgysylltu â gwleidyddiaeth.
Image
Mae grant o £5,700,000 i helpu i ddod â 36 o fysiau trydan i Gaerdydd wedi'i gymeradwyo heddiw yn dilyn cais am gyllid ar y cyd gan Gyngor Caerdydd a Bws Caerdydd.