Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae disgwyl i gynllun rhannu beiciau poblogaidd Caerdydd ddyblu y flwyddyn nesaf gyda 500 o feiciau ychwanegol, yn ôl gweithredwr y cynllun, nextbike.
Image
Mae nifer o bartneriaid sector cyhoeddus yn y ddinas wedi dod ynghyd i fynd i’r afael ag yfed ymhlith pobl ifanc yng Nghaerdydd.
Image
Mae’r byd gwleidyddol wedi bod yn talu teyrnged i un o Gynghorwyr Caerdydd, Jim Murphy, a gollodd ei frwydr hir a dewr â phroblemau iechyd difrifol fore dydd Sadwrn (1 Rhagfyr).
Image
Taith storїau’r swffragetiaid i nodi canmlwyddiant y bleidlais i fenywod
Image
• Mae’r Cyngor yn helpu llawer o bobl sy’n ddigartref ac mae ystod o ddarpariaeth ar gael, nid oes angen i unrhyw un gysgu yn yr awyr agored.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa eciwmenaidd y Nadolig yng Nghapel y Wenallt, Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul 9 Rhagfyr 2018 am 2pm. Mae croeso i bawb ddod a thalu teyrnged i'w hanwyliaid yn ystod cyfnod y Nadolig.
Image
Mae Ysgol Glan Morfa yn Sblot, Caerdydd, wedi ei hagor yn swyddogol gan Arweinydd Cyngor Caerdydd y Cyng. Huw Thomas ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams.
Image
Cafodd un ar bymtheg cerflun eiconig Caerdydd eu gwisgo mewn sashiau oren ar gyfer y Diwrnod Rhyngwladol Atal Trais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd, ddydd Sul diwethaf.
Image
Bydd tua 250 o goed newydd yn cael eu plannu yn y ddinas eleni, gan gynnwys 100 o goed newydd ym mharciau’r ddinas.
Image
Mae Strategaeth ‘Da i Blant' Caerdydd wedi ei lansio yn Neuadd y Ddinas gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.
Image
Yng ngêm olaf y Gyfres Under Armour yn Stadiwm y Principality, bydd Cymru yn herio De’r Affrig Ddydd Sadwrn yn y gobaith o barhau’n ddiguro yn ystod y gyfres, yn dilyn buddugoliaethau yn erbyn yr Alban, Awstralia a Tonga.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru, y cynllun cofrestru a thrwyddedu ar gyfer landlordiaid ac asiantau ag eiddo yng Nghymru, wedi gwneud cais llwyddiannus am gael ad-daliad o dros £22,000 a dalwyd i landlord heb drwydded.
Image
Heddiw yw diwrnod lansio ein Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant i gyd-fynd â Diwrnod Plant y Byd. Mae creu dinas a chymunedau sy'n gyfeillgar i blant yn golygu ymrwymiad diamheuol a pharhaus i hawliau plant.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau trigolion drwy gydymffurfio’n effeithiol â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
Image
Bydd Cymru’n herio Tonga yn nhrydedd gêm Cyfres Under Armour yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn yma.
Image
Mae eiddo sydd wedi bod yn achosi niwsans yn Grangetown wedi'i gau am greu problemau yn gyson yn y gymuned leol.