Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Ffrainc, i dorfa lawn, yn Stadiwm y Principality ddydd Sadwrn 22 Chwefror.
Image
Gallai pris teithiau tacsi yng Nghaerdydd gynyddu pe bai cynnig Dragon Taxis yn cael ei gymeradwyo.
Image
Datgelwyd cyfeiriad datblygu hybiau cymunedol a llyfrgelloedd yng Nghaerdydd, i sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fodloni anghenion cwsmeriaid dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Mae ein timau wedi bod allan drwy'r penwythnos yn clirio gylïau a cheuffosydd i helpu i sicrhau bod trigolion ac eiddo'n cael eu diogelu rhag y posibilrwydd o lifogydd oherwydd Storm Dennis.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynnig cyllideb a gynlluniwyd i ddiogelu a gwella cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, i helpu i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd a gosod prifddinas Cymru ar y llwybr i fod yn ddinas ddi-garbon.
Image
Mae project sy'n defnyddio bocsio fel ffordd o hybu iechyd meddwl a lles cadarnhaol ymhlith dynion ifanc du a lleiafrifoedd ethnig (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) wedi cael ei ddathlu yng Nghaerdydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg wedi cyflawni 'rhagorol' mewn tri o'r pum categori a gafodd eu hystyried gan ESTYN, Arolygiaeth Addysg Cymru, a 'da' yn y ddau faes arall.
Image
Cafodd Ysgol Gynradd Bryn Deri yn Radur ei sgorio'n ‘dda' yn gyffredinol mewn arolygiad diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.
Image
Dychmygwch eich bod yn sefyll o flaen eich bag ailgylchu gwyrdd â rhywbeth yn eich llaw.
Image
Mae chwe seren newydd yn sin gerddoriaeth Caerdydd wedi cael eu dewis i frwydro yn erbyn ei gilydd yn rownd gynderfynol Y Gig Fawr, gerbron panel o feirniaid dylanwadol o'r diwydiant.
Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ym Mhentwyn wedi cael 'da' ymhob un o'r pump maes a arolygwyd gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.
Image
Mae Caerdydd wedi ysgrifennu llythyr ynghyd â dinas Frengig Nantes i ddathlu eu cyfeillgarwch a'u statws dinas gefell ar drothwy Brecsit.
Image
Mae nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd wedi gostwng i’r lefel isaf ers chwe blynedd.
Image
Mae trosedd, comedi, gwyddoniaeth a natur i gyd ar y rhestr ddarllen yng Ngŵyl benigamp Llên Plant Caerdydd, a fydd yn ôl ym mis Ebrill, gyda rhywbeth bach gwahanol.
Image
Mae dau frawd o Gaerdydd wedi’u hanfon i’r carchar am bedwar mis yr un, ar ôl iddynt gael eu dyfarnu’n euog o ddirmyg llys bedair gwaith mewn cysylltiad â hawliadau ffug ar ôl damwain traffig ffordd a ddigwyddodd yn 2014.
Image
Mae Pawel Czerwinski, 33, o Deere Road, Caerdydd, wedi ei wahardd rhag cadw cŵn am ddwy flynedd yn sgil gwrandawiad yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Gwener diwethaf, 24 Ionawr.