Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn nodi bod Gweinidog Addysg Cymru wedi cymeradwyo cynigion sy'n ymwneud â chynigion ar gyfer ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Arbennig Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 17 Medi
Image
Mae delio â COVID-19 wedi costio £39 miliwn i Gyngor Caerdydd ym mhedwar mis cyntaf y flwyddyn ariannol.
Image
Bydd swyddogion trwyddedu o'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cynnal archwiliadau cydymffurfio ym mhob lleoliad yng nghanol y ddinas heno a thros y penwythnos.
Image
Bydd ailddatblygiad safle tir llwyd strategol mawr yng nghanol y ddinas yn camu yn ei flaen y mis hwn. Byddai’r cynllun yn golygu bod mwy na 2,000 o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu yng nghanol Caerdydd.
Image
Mae baneri sy'n talu teyrnged i weithwyr gofal cymdeithasol y ddinas, sydd wedi helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig, wedi'u gosod yng Nghastell Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â: cynllun Caerdydd a'r Fro i atal trosglwyddo COVID-19; gofyn i rai o Ddisgyblion Ysgol Gynradd Parc y Rhath ac Ysgol Bro Edern hunanynysu; a chyflwyno hysbysiadau gwella diogelwch COVID-19 i
Image
Mae cynllun wedi'i gyhoeddi yn nodi sut y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn parhau i gydweithio i atal COVID-19 rhag lledaenu.
Image
Gofynnwyd i 60 o ddisgyblion Ysgol Gynradd Parc y Rhath hunanynysu am 14 diwrnod yn dilyn cadarnhau achos o Covid-19 yn yr ysgol.
Image
Cafodd pum bar poblogaidd yng nghanolfan Caerdydd hysbysiadau gwella gan swyddogion o'r Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir y penwythnos hwn am fethu â chydymffurfio â mesurau iechyd a diogelwch Covid-19 a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.
Image
Gofynnwyd i 30 o ddisgyblion Ysgol Bro Edern hunanynysu am 14 diwrnod yn dilyn cadarnhau achos o Covid-19 yn yr ysgol ddydd Sul (6 Medi).
Image
- Hwb o £500,000 ar gyfer technoleg i gynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer y diwydiannau creadigol, Croesawodd ysgolion yng Nghaerdydd lawer o'u disgyblion yn ôl yr wythnos diwethaf a bydd llawer mwy yn dychwelyd yr wythnos hon.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Ailagor Ysgolion, trefniadau cau ffyrdd i hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol ac annog teithio llesol, newidiadau i’ch Canolfannau Ailgylchu ac ailagor ardaloedd chwarae.
Image
diogelwch bellach wedi ailagor. Mae'r holl ardaloedd chwarae i blant yng Nghaerdydd sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor.
Image
Mae dau lyfr digidol newydd i helpu plant a theuluoedd i ddysgu mwy am y Coronafeirws bellach ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, diolch i wasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd a thîm Caerdydd Ddwyieithog y Cyngor.
Image
MaMae'r Cyngor yn bwriadu cau ffyrdd fel rhan o gynllun 'Strydoedd Ysgol' i helpu disgyblion a theuluoedd i gadw pellter cymdeithasol pan fydd ysgolion yn dychwelyd ar gyfer tymor yr hydref.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Hwb o £500,000 ar gyfer technoleg i gynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer y diwydiannau creadigol, Gwrthryfel Difodiant yn Nghaerdydd a 70,000 o fasgiau wyneb ar gyfer ysgolion uwchradd