Datganiadau Diweddaraf

Image
Dwedodd llefarydd ar ran y Cyngor “Mae ein meddyliau gyda’r rhai a effeithiwyd gan y digwyddiadau diweddar ym Mharc Bute. Cyn y pandemig roedd mynedfeydd allweddol Parc Bute yn cael eu cloi bob nos adeg machlud haul.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; and £1 miliwn o gyllid ar gyfer prosiect coedwig drefol 'Coed Caerdydd'.
Image
Nid yw'r 16 mis diwethaf wedi bod fel unrhyw un arall ond nid yw hynny wedi atal ymrwymiad ac ymroddiad Bayan Ali i ddod o hyd i waith yn ystod y cyfnod heriol hwn.
Image
Mae cymorth ymarferol ar gael gan y Cyngor i aelwydydd sydd wedi cael trafferth talu eu rhent ac sy'n poeni am golli eu cartref oherwydd ôl-ddyledion rhent cronnol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sicrhau bron i £1 filiwn o gyllid ar gyfer prosiect a fydd yn gweld coedwig drefol newydd yn cael ei chreu ledled Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; dweud eich dweud ar gampws addysgol arloesol yn y Tyllgoed; ac ysgolion y mae achosion COVID-19...
Image
Mae Walio Abdullah, 27, o Stryd Pomeroy yn Butetown wedi cael gorchymyn i dalu £433 am dipio chwe bag o wastraff y cartref yn anghyfreithlon y tu allan i fflat ar Hunter Street yn agos i'w gartref.
Image
Mae cynigion ar y gweill i ddarparu adeiladau ysgol newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands ar safle a rennir yn y Tyllgoed ac rydym yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd rannu eu barn ar ddyfodol y campws...
Image
Beth Nesaf? Siop un stop newydd ar gyfer addysg, gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli; Awdurdodau lleol yn dod at ei gilydd i hybu'r nifer o ofalwyr maeth yng Nghymru; Plant ysgol lleol yn croesawu ymgyrch cerflun torwyr cod Caerdydd; Gardd 'Annwyl Fam'...
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Gyda'r gic gyntaf am 3pm, bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau yn llwyr o 12.30pm tan 6pm i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol, a gall y rhai sy'n mynychu gasglu eu tocynnau a mynd i mewn i'r stadiwm ar yr adeg y cânt eu cynghori i wneud hynny.
Image
Mae siop un stop newydd, sy'n dwyn ynghyd wybodaeth a fydd yn helpu pobl ifanc i benderfynu ar eu camau nesaf, wedi’i lansio heddiw.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru', wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion ac arbenigedd i gynyddu nifer ac amrywiaeth gofalwyr maeth awdurdodau lleol yn sylweddol.
Image
Cafodd y cerflunydd Steve Winterburn, sydd wedi'i gomisiynu i ddylunio ac adeiladu cerflun Torwyr Cod Caerdydd ym Mae Caerdydd, ysbrydoliaeth gan bobl ifanc yr ardal ar ddau ymweliad ysgol yn ddiweddar.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; ac ysgolion y mae achosion COVID-19 yn effeithio arnynt.