Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Caerdydd yn symud i drefn newydd wythnosol o gasglu gwastraff ymyl y ffordd a chaiff yr holl wastraff cartref (ac eithrio gwastraff gardd) ei gasglu ar yr un pryd.
Image
Ni fydd angen i Weithwyr Allweddol dalu mwyach i barcio eu cerbydau ar y stryd neu ym meysydd parcio’r Cyngor dan fesurau newydd a gyhoeddwyd heddiw er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn haint COVID-19.
Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys y diweddaraf ar addysg, gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, Parcio am ddim i Weithwyr Allweddol mewn meysydd parcio sy'n eiddo i'r cyngor, help llaw i'r rhai sydd mewn angen, Treth Gyngor, paratoi cartrefi ar gyfer
Image
Mae amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth wedi'u rhoi ar waith i bobl sy'n profi anawsterau gyda bwyd a darpariaethau hanfodol eraill ar hyn o bryd.
Image
Anogir trigolion Caerdydd sy’n ei chael hi’n anodd talu eu treth gyngor i gysylltu â’r Cyngor drwy’r wefan - www.caerdydd.gov.uk - a defnyddio ffurflenni ar-lein i roi gwybod i’r awdurdod am unrhyw newid yn eu hamgylchiadau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu tîm penodol i helpu ysgolion, drwy gynnig llu o ddeunyddiau digidol a chynlluniau ar-lein arloesol, fydd yn eu galluogi i barhau i gyflwyno'r cwricwlwm yn ystod y cyfnod y bydd ysgolion ar gau yn sgil COVID-19.
Image
Newyddion ar drefniadau ysgolion, angladdau a phriodasau, gwirfoddolwyr, hybiau, dosbarthiad bagiau gwastraff a busnesau yn diystyru cyfarwyddiadau'r llywodraeth
Image
Mae busnesau an-hanfodol sy'n torri cyfyngiadau'r Llywodraeth ac sy'n aros ar agor wedi cael eu rhybuddio eu bod yn wynebu dirwyon a cholli eu trwyddedau.
Image
Yn dilyn anerchiad y Prif Weinidog, mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu gwasanaethau angladd ac mae priodasau wedi'u canslo er mwyn helpu i arafu trosglwyddiad COVID-19.
Image
Mae'r Cyngor yn cymryd meddiant ar lety yn y ddinas i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.
Image
Newyddion ar lety i'r digartref, meysydd chwarae wedi'u cau, trefniadau gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, cau Neuadd y Sir a CAGCau
Image
Ardaloedd chwarae ym Mharciau Cyngor Caerdydd i gau ar unwaith.
Image
Gofynnir i rieni ar draws Caerdydd i gadw eu plant gartref - os gallant - wrth i drefniadau gofal plant newydd ar gyfer plant gweithwyr allweddol baratoi i agor yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cau maes parcio Parc y Mynydd Bychan i'r cyhoedd er mwyn rhoi cyfleusterau parcio am ddim yno i feddygon, nyrsys a staff hanfodol eraill y GIG.
Image
Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd Cafodd Gyda’n Gilydd dros Gaerdydd ei lansio heddiw mewn ymgais i ddatgloi potensial gwirfoddoli ledled y ddinas wrth i breswylwyr geisio cefnogi ei gilydd yn ystod y feirws COVID-19.
Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo ysgolion i gau ar gyfer addysg statudol ar ôl heddiw (dydd Gwener 20 Mawrth, 2020), fel rhan o ymdrechion y Llywodraeth i leihau lledaeniad y feirws COVID-19. Mae Caerdydd wedi datblygu datrysiad diwygiedig i gefnog