Diweddaraf Datganiadau

Image
Nod cynllun ‘peilot strydoedd diogel’ newydd yw gwella diogelwch plant sy’n cyrraedd a gadael eu hysgol sydd wedi cael ei lansio yn Ysgol Gynradd Lansdowne heddiw.
Image
Mae asiant gosod tai o Gaerdydd a fethodd â darparu gwybodaeth i Rentu Doeth Cymru ynghylch ei fusnes wedi cael ei ddirwyo gan Lys Ynadon Caerdydd.
Image
Mae gweledigaeth drafnidiaeth gwerth £2 biliwn i drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Caerdydd a de-ddwyrain Cymru wedi ei datgelu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae'r Cais Cynllunio ar gyfer yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd wedi'i gyflwyno i bwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans yn Llanedern wedi llwyddo i gael ‘rhagorol’ yn y pump maes gafodd eu harolygu gan Estyn - y sgôr uchaf posibl.
Image
Mae cynlluniau i gynorthwyo pobl sy’n cysgu allan i fynd i lety a gwasanaethau cymorth yn y ddinas dros yr Ŵyl a thrwy’r gaeaf.
Image
Bydd gwaith i drawsnewid dau lyfrgell i mewn i hybiau lles yng ngogledd y ddinas yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd.
Image
Am ei bod yn gorwedd yng nghanol Môr Hafren, 5 milltir oddi ar arfordir Caerdydd, mae cyrraedd Ynys Echni wastad wedi bod ychydig yn fwy heriol na chyrraedd rhannau eraill o Gaerdydd, ond bydd glanfa newydd ar yr ynys yn gwneud hynny lawer yn haws.
Image
Mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd wedi'i chanmol am gynnal digwyddiad arbennig i Blant sy'n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cynigion cyllideb i ymgynghori arnynt a fydd yn gweld £10.4 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion a £7.2 miliwn ychwanegol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol.
Image
Caiff cynlluniau i wella effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi rhent sy’n perfformio waethaf yng Nghymru eu hystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd wythnos yma.
Image
Bydd cynlluniau i godi 31 o fflatiau newydd sbon mewn rhan o’r ddinas sydd ag anghenion tai dwys yn cael eu trafod yfory.
Image
Cyfarfu Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd am y tro cyntaf heddiw.
Image
Ydy’ch coeden Nadolig fyny eto? Neu ydych chi’n bwriadu ei wneud y penwythnos hwn? Efallai eich bod yn dwlu ar y Nadolig a bod eich coeden wedi bod fyny ers mis Tachwedd?
Image
Mae’n bosib y caiff pont a ffordd gyswllt newydd, a allai leihau tagfeydd ac amseroedd teithio’n sylweddol i ganol y ddinas o ddwyrain Caerdydd, eu codi yn ardal Llanrhymni os bydd cynlluniau newydd o eiddo’r cyngor yn cael eu pasio.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried adroddiad ar ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Toiledau Lleol, sy’n nodi cynigion i wella mynediad at doiledau cyhoeddus yn ei gyfarfod ar 19 Rhagfyr.