Diweddaraf Datganiadau

Image
Agorodd Parc Bute i’r cyhoedd 70 mlynedd yn ôl, yng ngwanwyn 1949, ac i ddathlu’r achlysur cynigir cyfle unigryw i aelodau o’r cyhoedd ddysgu ‘Beth sydd Tu Ôl i’r Wal?’
Image
Gallai rheoliadau newydd i fynd i’r afael â baw cŵn mewn mannau cyhoeddus yng Nghaerdydd – gan gynnwys dirwyon o £100 i berchnogion cŵn nad sydd â’r modd i lanhau ar ôl eu cŵn – ddod i rym cyn diwedd y flwyddyn.
Image
Gwybodaeth Gyffredinol:
Image
Bydd gwaith yn cychwyn ar y feicffordd ar wahân gyntaf ar Heol Senghennydd ar 18 Mawrth.
Image
Disgwylir i hyd at 275,000 o bobl ddod i Gaerdydd ddydd Sadwrn pan fydd Cymru’n herio Iwerddon yn y gobaith o gipio’r Gamp Lawn.
Image
Ydych chi wedi ystyried bod yn ofalwr maeth? Os felly, mae tîm maethu Cyngor Caerdydd yn cynnal noson wybodaeth ar faethu nos Lun 18 Mawrth rhwng 6pm-8pm yn Neuadd y Sir.
Image
Caiff cynllun newydd ei gyflwyno mewn ysgolion cynradd ac uwchradd i hybu urddas mislif ymysg merched a menywod ifanc yng Nghaerdydd yn dechrau o dymor y gwanwyn 2019.
Image
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Creigiau wedi ennill y wobr gyntaf yn Her Ddŵr Llais y Disgybl am eu syniadau i hyrwyddo'r defnydd o ddŵr yn yr ysgol.
Image
Fel rhan o gynllun Llwybrau Diogel i’r Ysgol, bydd cyfleusterau i gerddwyr ar y groesfan rhwng Penline Road, Church Road, Old Church Road a Merthyr Road yn cael eu gwella’n sylweddol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymuno â Chymdeithas y Gwestywyr, lleoliadau yng Nghaerdydd sydd wedi ymrwymo cyllid i'r bartneriaeth a For Cardiff i hyrwyddo'r ddinas fel prif gyrchfan digwyddiadau busnes a chynadleddau.
Image
Mae landlordiaid o bob rhan o Dde Cymru yn talu’r pris am osgoi cydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
Image
Plediodd y ffugiwr Mark Cody, o Blaenavon Close yn Llaneirwg, yn euog ddydd Gwener diwethaf (22 Chwefror) yn Llys yr Ynadon Caerdydd i gyfres o droseddau yn ymwneud â’i fusnes ffugio yr oedd yn ei redeg o’i gartref.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi penodi darparwr newydd i gael gwared ar fwy na 70,000kg o'r gwastraff cyfrinachol y mae’n ei gynhyrchu bob blwyddyn.
Image
Mae Ysgol Arbennig The Hollies, ar gyfer plant ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASA), wedi ei henwebu am wobr fawr ei bri, prif ffrwd ledled y DG am ei chlwb ffilmiau.
Image
Yr wythnos diwethaf daeth ymwelydd arbennig i Ysgol Gynradd Kitchener, sef Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anhr. Mark Drakeford, i ddathlu ymddeoliad Mrs Dianne Allsopp, Goruchwylydd Amser Cinio sydd wedi troi'n 80 oed.
Image
Ailgylchwch dros Caerdydd a dros Gymru. Mae preswylwyr Caerdydd wrthi yn yr ystafell wely, ystafell ymolchi, cegin ac yn yr ardd – mae'r rhan fwyaf o'n preswylwyr WRTHI bob dydd ac mae'n rhan FAWR o'n bywydau.