Datganiadau Diweddaraf

Image
Os yw’ch mab, merch, wŷr neu wyres, ffrind neu berthynas yn dechrau ym Mhrifysgol Caerdydd y flwyddyn hon bydd yn gwybod bod llawer o bethau i’w dysgu yn byw oddi cartref.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn un o'r awdurdodau lleol cyntaf yn y DU i brynu tractor trydanol, yn dilyn treial llwyddiannus yng Ngwarchodfa Natur Fferm y Fforest.
Image
Mae gweithdrefnau torri a chodi gwell yn cael eu cyflwyno ar draws mwy o ardaloedd o laswelltir blodau gwyllt a glaswelltir a reolir yn anffurfiol yng Nghaerdydd, fel rhan o waith parhaus y ddinas i gefnogi bioamrywiaeth.
Image
Enwyd Mynwent Draenen Pen-y-graig yn ‘Fynwent y Flwyddyn’ am yr eildro o’r bron, gan guro dau arall yn y rownd derfynol i ennill y wobr aur yn y categori tir claddu mawr.
Image
Mae hi bellach yn orfodol gwisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, mae bob un ohonom yn defnyddio hancesi papur, weips gwrth-facterol a thyweli papur mwy nag erioed, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwaredu nhw'n gywir.
Image
Mae gwaith i adfer cynefinoedd gwlyptir pwysig yn Fferm y Fforest wedi'i gwblhau fyn rhan o'r project 'Dim Colled Net', a ariennir gan Network Rail.
Image
Mae’r eitemau y chwilir amdanynt fwyaf ar ein tudalennau ailgylchu A-Y wedi’u datgelu ac efallai y cewch eich synnu at rai o’r eitemau na ddylech eu rhoi yn eich bagiau ailgylchu gwyrdd. Dyma’r 10 eitem y chwilir amdanynt fwyaf:
Image
Diolch enfawr i’n criwiau casglu gwastraff sydd wedi casglu 434 o dunelli hyd yn hyn y mis hwn.
Image
Gyda chasgliadau gwastraff bob pythefnos yn ail-ddechrau o ddydd Llun 6 Gorffennaf, rydym bron â bod yn cynnal yr un gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu ag a gafwyd cyn y pandemig Coronafeirws*.
Image
Gofynnwch i blentyn 9 oed beth a hoffai ei gael i’w ben-blwydd neu’r Nadolig ac mae’n debyg o ofyn am degan technolegol neu hwyl (a swnllyd!).
Image
Mae’r gyfradd ailgylchu a chompostio yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd wedi cynyddu o leiaf 10% ers i’r cyfnod cloi gael ei lacio.
Image
Edrychwch ar ein hawgrymiadau gorau ar gyfer cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'n Canolfannau Ailgylchu
Image
Mae gan Gaerdydd boblogaeth naturiol o wylanod sy’n cael eu denu gan ffynonellau bwyd.
Image
Mae rhagor o gyfundrefnau torri gwair ‘unwaith’ sy’n dda i bryfed peillio wedi eu mabwysiadu mewn 18 safle newydd ledled Caerdydd
Image
Cwestiynau ac atebion ar ganolfannau ailgylchu Caerdydd.
Image
Mae torri gwair, a ataliwyd dros dro gan Gyngor Caerdydd ers dechrau argyfwng Covid-19, wedi ailgychwyn ym mharciau'r ddinas ac ar hyd priffyrdd lle mae angen gwneud hynny am resymau diogelwch